Khóa học ruby

Chương trình Ruby đầu tiên

0 phút đọc

Sau khi đã cài đặt Ruby, bạn có thể bắt đầu viết chương trình đầu tiên.

Tạo File Chương Trình

  1. Mở một trình soạn thảo văn bản hoặc một môi trường phát triển tích hợp (IDE).
  2. Tạo một file mới với tên là hello_world.rb.

Viết Code

Trong file hello_world.rb, nhập nội dung sau:

puts 'Hello, World!'

Ở đây, puts là một phương thức trong Ruby được sử dụng để in một chuỗi ra màn hình console. Chuỗi 'Hello, World!' sẽ được hiển thị khi chương trình được thực thi.

Chạy Chương Trình

Để chạy chương trình, mở Terminal hoặc Command Prompt, điều hướng đến thư mục chứa file hello_world.rb và chạy lệnh sau:

ruby hello_world.rb

Nếu mọi thứ được cài đặt đúng, bạn sẽ thấy dòng chữ Hello, World! xuất hiện trên màn hình.

Hiểu Về Cú Pháp Ruby

Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và có cú pháp rất linh hoạt và dễ đọc. Trong ví dụ "Hello World" ở trên, bạn đã sử dụng một số tính năng cơ bản của Ruby:

  • Phương thức puts: Đây là một phương thức rất thường được sử dụng trong Ruby để xuất thông tin ra màn hình console.
  • Chuỗi: Trong Ruby, chuỗi được đặt trong cặp dấu nháy đơn (') hoặc nháy kép ("), tương tự như nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Tổng Kết

Việc viết một chương trình "Hello World" trong Ruby không chỉ giúp bạn làm quen với cú pháp của ngôn ngữ mà còn là bước đầu tiên để tiếp cận với lập trình Ruby một cách tổng quát. Ruby là một ngôn ngữ mạnh mẽ với cộng đồng hỗ trợ rộng lớn, và việc bắt đầu với những chương trình đơn giản như thế này sẽ mở ra nhiều cơ hội để bạn khám phá và phát triển kỹ năng lập trình của mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Những phương pháp nghiên cứu UX hàng đầu là gì và khi nào nên sử dụng chúng?

entry

Ruby on Rails là gì?

entry

Is there an equivalent of “continue” in Ruby?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào