Khóa học ruby

Định danh và Quy tắc định danh trong Ruby

0 phút đọc

Trong lập trình Ruby, định danh là một phần không thể thiếu, giúp xác định các biến, phương thức, lớp, module và các thành phần khác trong chương trình. Định danh không chỉ giúp mã nguồn dễ đọc, dễ hiểu hơn mà còn đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của chương trình. Bài viết này sẽ đi sâu vào các quy tắc định danh trong Ruby, cung cấp các ví dụ cụ thể để bạn có thể hiểu rõ và áp dụng chúng một cách hiệu quả.

Khái niệm Định danh

Định danh trong Ruby là tên được gán cho các đối tượng như biến, hàm, lớp, và module để có thể tham chiếu đến chúng trong chương trình. Mỗi định danh phải là duy nhất trong phạm vi của nó để tránh nhầm lẫn và lỗi trong quá trình thực thi chương trình.

Quy tắc Định danh cơ bản trong Ruby

1. Biến và Phương thức

 • Biến: Tên biến trong Ruby thường bắt đầu bằng một chữ cái thường hoặc gạch dưới, theo sau là các chữ cái, chữ số hoặc gạch dưới. Ruby sử dụng snake_case cho tên biến

  Ví dụ:

  first_name = "John"
  last_name = "Doe"
 • Phương thức: Tên phương thức trong Ruby cũng tuân theo quy tắc tương tự như biến và thường kết thúc bằng dấu hỏi (?) nếu phương thức trả về giá trị boolean, hoặc dấu chấm than (!) nếu phương thức thay đổi trạng thái của đối tượng mà không cần thông báo[1][2][3].

  Ví dụ:

  def empty?
   @items.size == 0
  end
  
  def save!
   @items.push("new item")
  end

2. Lớp và Module

 • Lớp và Module: Tên của lớp và module trong Ruby bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa và sử dụng CamelCase. Điều này giúp phân biệt rõ ràng các lớp và module với biến và phương thức

  Ví dụ:

  class UserAccount
  end
  
  module AccountHelpers
  end

Quy tắc đặc biệt

Biến Toàn cục và Biến Lớp

 • Biến Toàn cục: Biến toàn cục trong Ruby được định danh bằng cách bắt đầu với ký tự $. Biến này có thể truy cập từ bất kỳ đâu trong chương trình Ruby của bạn

  Ví dụ:

  $global_variable = 42
 • Biến Lớp: Biến lớp được định danh bằng cách bắt đầu với hai ký tự @@ và có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trong lớp đó hoặc các lớp con của nó

  Ví dụ:

  class Product
   @@count = 0
   def initialize
    @@count += 1
   end
  
   def self.total_products
    @@count
   end
  end

Quy tắc đặt tên cho Hằng số

 • Hằng số: Hằng số trong Ruby được định danh bằng cách sử dụng chữ cái viết hoa. Nếu hằng số bao gồm nhiều từ, các từ đó được nối với nhau bằng gạch dưới và tất cả đều viết hoa

  Ví dụ:

  MAX_LIMIT = 100
  DEFAULT_TIMEOUT = 20

Tóm tắt và Thực hành

Quy tắc định danh trong Ruby không chỉ giúp làm cho mã nguồn của bạn trở nên rõ ràng và dễ đọc hơn mà còn đảm bảo tính chính xác trong việc thực thi chương trình. Việc tuân thủ các quy tắc này là rất quan trọng đối với bất kỳ lập trình viên Ruby nào, từ người mới bắt đầu đến những người có kinh nghiệm. Hãy thực hành viết mã theo các quy tắc này để nâng cao kỹ năng và hiểu biết của bạn về Ruby.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Giải thích quy trình đằng sau việc lưu trữ một biến trong bộ nhớ.

entry

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

entry

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào