Khóa học ruby

Literals trong Ruby

0 phút đọc

Trong lập trình Ruby, "literals" là các biểu diễn cố định của một giá trị trong mã nguồn. Các literals đại diện cho các giá trị như số, chuỗi, mảng, hash mà không cần phải khởi tạo qua một phương thức hoặc biểu thức phức tạp. Ruby hỗ trợ nhiều loại literals khác nhau, mỗi loại có cú pháp và mục đích sử dụng riêng.

Các Loại Literals trong Ruby

1. Numeric Literals

Numeric literals là biểu diễn của số. Ruby hỗ trợ các số nguyên, số thực, và thậm chí là số phức.

Integer Literals

Có thể biểu diễn ở dạng thập phân, thập lục phân, bát phân, hoặc nhị phân:

 • Thập phân: Không có tiền tố đặc biệt, ví dụ: 123.
 • Thập lục phân: Bắt đầu bằng 0x hoặc 0X, ví dụ: 0x1A.
 • Bát phân: Bắt đầu bằng 0, ví dụ: 017.
 • Nhị phân: Bắt đầu bằng 0b hoặc 0B, ví dụ: 0b1010.

Floating-point Literals

Biểu diễn số thực, có thể bao gồm một phần thập phân hoặc một phần mũ. Ví dụ: 1.23, 4.5e2 (tương đương với $$.5 \times 10^2$$.

Complex and Rational Literals

Ruby cũng hỗ trợ số phức và số hữu tỉ như một phần của thư viện chuẩn:

 • Số phức: 1+2i biểu diễn số phức với phần thực là 1 và phần ảo là 2.
 • Số hữu tỉ: 2/3r biểu diễn số hữu tỉ $$\frac{2}{3} $$

2. String Literals

String literals có thể được bao quanh bởi dấu ngoặc kép (" ") hoặc dấu ngoặc đơn (' '). Chuỗi trong dấu ngoặc kép hỗ trợ các ký tự thoát và nội suy biểu thức, trong khi chuỗi trong dấu ngoặc đơn không hỗ trợ

 • Ví dụ với dấu ngoặc kép: "Hello, #{name}!" có thể nội suy biến name.
 • Ví dụ với dấu ngoặc đơn: 'Hello, #{name}!' sẽ không nội suy và in ra chính xác như văn bản.

3. Symbol Literals

Symbols là các chuỗi bất biến và duy nhất được sử dụng chủ yếu làm tên nhãn. Biểu diễn bằng dấu hai chấm theo sau là tên của symbol, ví dụ: :username, :logged_in.

4. Array Literals

Array literals được bao quanh bởi dấu ngoặc vuông và các phần tử được phân tách bởi dấu phẩy. Ví dụ: [1, 2, 3, 'four', :five].

5. Hash Literals

Hash literals được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn, với các cặp khóa và giá trị được phân tách bởi dấu phẩy, và khóa được phân tách với giá trị bởi dấu hai chấm hoặc =>. Ví dụ: { key: 'value', :key2 => 'value2' }.

6. Boolean and Nil Literals

Ruby sử dụng true, false cho Boolean và nil để biểu diễn giá trị không tồn tại.

Sử Dụng Literals trong Thực Tiễn

Literals là một phần cơ bản của hầu hết các chương trình Ruby, được sử dụng để định nghĩa dữ liệu cần thiết cho các thao tác và logic của chương trình. Hiểu rõ về các loại literals và cách sử dụng chúng sẽ giúp lập trình viên viết mã hiệu quả và dễ đọc hơn.

Ví dụ Minh Họa

Giả sử bạn đang viết một chương trình quản lý người dùng, bạn có thể sử dụng hash để lưu trữ thông tin người dùng, array để lưu trữ danh sách người dùng, và symbols để định danh các thuộc tính:

users = [
 { username: 'john_doe', password: '123456', age: 30 },
 { username: 'jane_doe', password: 'abcdef', age: 25 }
]

users.each do |user|
 puts "Username: #{user[:username]}, Age: #{user[:age]}"
end

Trong ví dụ trên, users là một array chứa các hash, mỗi hash lưu trữ thông tin của một người dùng. Các thuộc tính của người dùng được định danh bằng symbols.

Kết Luận

Literals trong Ruby cung cấp một cách thuận tiện để biểu diễn dữ liệu cố định trong chương trình. Hiểu biết về các loại literals và cách sử dụng chúng sẽ giúp bạn tận dụng tối đa sức mạnh của Ruby trong việc xây dựng các ứng dụng hiệu quả và dễ bảo trì.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Ruby on Rails là gì?

entry

Is there an equivalent of “continue” in Ruby?

entry

Is everything in Ruby an object?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào