Khóa học ruby

Modules và Mixins trong Ruby

0 phút đọc

Modules và Mixins là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng với Ruby. Chúng giúp tổ chức mã nguồn, tái sử dụng code và thực hiện kỹ thuật kế thừa đa hình. Bài viết này sẽ đi sâu vào các khái niệm này, cách sử dụng chúng và các ví dụ minh họa.

Modules trong Ruby

Một Module trong Ruby là một đơn vị đóng gói mã nguồn, chứa các phương thức, lớp và hằng số. Nó tương tự như một lớp, nhưng không thể được khởi tạo và không thể kế thừa từ một lớp khác. Modules được sử dụng để tổ chức mã nguồn và chia sẻ hành vi giữa các lớp khác nhau.

Định nghĩa Module

Để định nghĩa một Module, bạn sử dụng từ khóa module như sau:

module ModuleName
 # code goes here
end

Bên trong Module, bạn có thể định nghĩa các phương thức, hằng số và lớp con.

Sử dụng Module

Có hai cách chính để sử dụng Module trong Ruby:

 1. Mixin: Khi một Module được trộn (mixin) vào một lớp, tất cả các phương thức trong Module sẽ trở thành phương thức của lớp đó.
 2. Namespace: Module cũng có thể được sử dụng để tổ chức mã nguồn và tránh xung đột tên giữa các lớp và phương thức.

Ví dụ về Mixin

module Walkable
 def walk
  puts "I'm walking."
 end
end

class Person
 include Walkable
end

class Animal
 include Walkable
end

person = Person.new
person.walk # Output: I'm walking.

animal = Animal.new
animal.walk # Output: I'm walking.

Trong ví dụ này, chúng ta định nghĩa một Module Walkable với phương thức walk. Sau đó, chúng ta sử dụng include để trộn Module này vào các lớp PersonAnimal. Bây giờ, các đối tượng của hai lớp này đều có thể gọi phương thức walk.

Ví dụ về Namespace

module Math
 PI = 3.14159

 def self.square(x)
  x * x
 end
end

puts Math::PI # Output: 3.14159
puts Math.square(5) # Output: 25

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng Module Math làm namespace để tổ chức các hằng số và phương thức liên quan đến toán học. Chúng ta có thể truy cập hằng số PI và phương thức square bằng cách sử dụng toán tử ::.

Mixins trong Ruby

Mixin là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, cho phép bạn kết hợp hành vi từ nhiều nguồn vào một lớp. Trong Ruby, Mixins được thực hiện thông qua việc trộn (include) Module vào lớp.

Ưu điểm của Mixins

 • Tái sử dụng code: Mixins cho phép bạn tái sử dụng code giữa các lớp khác nhau, giúp tránh việc lặp lại mã nguồn.
 • Kế thừa đa hình: Trong khi Ruby chỉ hỗ trợ kế thừa đơn, Mixins cho phép bạn kết hợp hành vi từ nhiều nguồn khác nhau vào một lớp.
 • Tổ chức mã nguồn: Mixins giúp bạn tổ chức mã nguồn theo chức năng, làm cho mã dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Ví dụ về Mixin

module Flyable
 def fly
  puts "I'm flying!"
 end
end

module Swimmable
 def swim
  puts "I'm swimming!"
 end
end

class Bird
 include Flyable
end

class Duck
 include Flyable
 include Swimmable
end

bird = Bird.new
bird.fly # Output: I'm flying!

duck = Duck.new
duck.fly # Output: I'm flying!
duck.swim # Output: I'm swimming!

Trong ví dụ này, chúng ta định nghĩa hai Module FlyableSwimmable, mỗi Module chứa một phương thức riêng. Sau đó, chúng ta trộn Flyable vào lớp Bird và cả FlyableSwimmable vào lớp Duck. Kết quả là các đối tượng Bird có thể gọi phương thức fly, và các đối tượng Duck có thể gọi cả flyswim.

Lưu ý khi sử dụng Modules và Mixins

 • Xung đột tên phương thức: Nếu hai Module có phương thức cùng tên, và cả hai được trộn vào cùng một lớp, sẽ xảy ra xung đột. Trong trường hợp này, phương thức cuối cùng được trộn sẽ ghi đè lên phương thức trước đó.
 • Thứ tự trộn: Thứ tự trộn Module vào lớp có thể ảnh hưởng đến cách các phương thức được gọi. Nếu một phương thức trong Module A gọi một phương thức khác trong Module B, thì Module B phải được trộn trước Module A.
 • Kế thừa và Mixins: Khi một lớp kế thừa từ một lớp khác và cũng trộn một Module, các phương thức trong Module sẽ ghi đè lên các phương thức cùng tên trong lớp cha.

Kết luận

Modules và Mixins là những công cụ mạnh mẽ trong Ruby, giúp bạn tổ chức mã nguồn, tái sử dụng code và thực hiện kế thừa đa hình. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng như đóng gói, trừu tượng hóa và kế thừa. Bằng cách sử dụng Modules và Mixins một cách hiệu quả, bạn có thể viết mã Ruby dễ đọc, dễ bảo trì và dễ mở rộng hơn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Modules trong TypeScript là gì?

entry

What are Modules in Typescript?

entry

Ruby on Rails là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào