PRJ321, PRJ301 - Web-Based Java Applications

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Work shop 1 & 2 Làm một trang quiz dành cho giáo viên và sinh viên thấy DuongTB, mình được 9 & 10đ Thaycacac
Project Tạo một trang web đăng ký học dành cho sinh viên (mình được 10), học block 5 nên yêu cầu sẽ đơn giản hơn trong kỳ Thaycacac
Code Code trên lớp Thaycacac
Practical Exam Đề thực hành tham khảo số 1 Thaycacac
Practical Exam Đề thực hành tham khảo số 2 HuyNK
Practical Exam Đề thực hành tham khảo số 3 HuyNK
Final Exam Quizlet Thaycacac

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.