Khóa học se

SWP490 - Capstone project

0 phút đọc

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
OKRS V1 Đồ án OKRs V1 Olympus Team
Code Source code OKRs V1 Olympus Team
OKRS V2 Đồ án OKRs V2 - Đồ án team mình phát triển tiếp đồ án của Olympus Team Lidi Team
Code Source code OKRs V2 Lidi Team
Figma Design dự án Capi design
Capstone Project Một số đồ án tham khảo Anonymous
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

What is the basic architecture of Xamarin.Forms project?

senior

Can Unit Testing be successfully added into an existing production project? If so, how and is it worth
it?

senior

What are some limitations of using react-native-cli for instantiating a project?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào