Khóa học spring-boot

Cấu hình view trong spring sử dụng Thymeleaf

0 phút đọc

Chúng ta sẽ tạo một trang web đơn giản để hiểu rõ hơn về các loại biểu thức trong Thymeleaf.

Cấu hình Maven

Thêm dependency cho Spring Boot và Thymeleaf vào pom.xml:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
</dependency>

Cấu trúc Thư Mục

Cấu trúc thư mục của dự án:

Cấu hình Thymeleaf

Cấu hình ứng dụng thông qua tệp application.properties:

# Chạy ứng dụng trên port 8085
server.port=8085

# Vô hiệu hóa tính năng cache của Thymeleaf để phát triển nhanh hơn
spring.thymeleaf.cache=false

# Các thông báo cố định sẽ được lưu tại thư mục i18n
spring.messages.basename=i18n/messages

# Bỏ comment dòng này để đặt ngôn ngữ mặc định là Tiếng Anh
# spring.mvc.locale=en_US

Tạo Trang Index

Trang index.html sẽ là trang mặc định mà Thymeleaf tìm khi không có đường dẫn cụ thể. Chúng ta sẽ sử dụng nó để hiển thị thông báo chào mừng và một nút liên kết tới trang profile.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Hello World</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

  <!-- CSS -->
  <link th:href="@{/css/bootstrap.css}" rel="stylesheet" />

  <!-- JavaScript -->
  <script th:src="@{/js/bootstrap.js}"></script>
 </head>
 <body>
  <h1 th:text="#{kungfutech.hello}"></h1>
  <a th:href="@{/profile}" class="btn btn-primary">Kungfutech Profile</a>
 </body>
</html>

Tạo @Controller cho /profile

Chúng ta sẽ tạo một @Controller để xử lý các yêu cầu tới /profile. Đây là đoạn mã Java:

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

@Controller
public class WebController {

  @GetMapping("/profile")
  public String profile(Model model) {
    // Tạo danh sách thông tin cá nhân
    List<Info> profile = new ArrayList<>();
    profile.add(new Info("fullname", "KungfuTech"));
    profile.add(new Info("nickname", "kungfutech"));
    profile.add(new Info("email", "techmely.creation@gmail.com"));
    profile.add(new Info("website", "https://kungfutech.me"));

    // Đưa danh sách vào Model
    model.addAttribute("kungfutechProfile", profile);

    // Trả về template profile.html
    return "profile";
  }
}

Tạo Trang Profile

Trang profile.html sẽ hiển thị thông tin từ Model, sử dụng Thymeleaf để hiển thị dữ liệu từ danh sách thông tin cá nhân.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Kungfutech Profile</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

  <!-- CSS -->
  <link th:href="@{/css/bootstrap.css}" rel="stylesheet" />

  <!-- JavaScript -->
  <script th:src="@{/js/bootstrap.js}"></script>
 </head>
 <body>
  <h1 th:text="#{kungfutech.hello}"></h1>
  <h2>Kungfutech Profile</h2>
  <ul>
   <!-- Duyệt qua toàn bộ danh sách kungfutechProfile -->
   <li th:each="info : ${kungfutechProfile}">
    <!-- Lấy key và value từ danh sách -->
    <span th:text="*{info.key}"></span> :
    <span th:text="*{info.value}"></span>
   </li>
  </ul>
 </body>
</html>

Chạy Ứng Dụng

Chúng ta đã hoàn thành ứng dụng của mình. Hãy chạy ứng dụng Spring Boot như sau:

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }
}

Truy cập địa chỉ http://localhost:8085/ để xem trang chào mừng.

Nhấn vào nút "Kungfutech Profile" để xem trang thông tin cá nhân.

Đó là một ứng dụng web cơ bản sử dụng Thymeleaf và Spring Boot để hiển thị trang chào mừng và trang thông tin cá nhân.

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Thymeleaf và cách sử dụng nó trong ứng dụng Spring Boot để tạo trang web đơn giản. Chúng ta đã biết cách sử dụng các biểu thức Thymeleaf để truyền dữ liệu từ Model vào template và tạo các liên kết URL dễ dàng. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng Thymeleaf trong phát triển ứng dụng web với Spring Boot.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

VIEW trong SQL là gì?

entry

What is a VIEW ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào