Khóa học spring-boot

@Configuration annotation và @Bean annotation

0 phút đọc

Giới thiệu

Trong lập trình Spring Boot, hai Annotation quan trọng là @Configuration@Bean cho phép bạn tạo và quản lý các đối tượng (beans) trong ứng dụng của bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng và lợi ích của @Configuration@Bean.

Cài đặt

Trước khi bắt đầu, bạn cần tạo một dự án Spring Boot cơ bản. Dưới đây là một phần của tệp pom.xml để thêm Spring Boot vào dự án của bạn:

<!-- Các dependency Spring Boot -->
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

@Configuration trong Spring Boot

 • @Configuration là một Annotation đánh dấu trên một class, cho biết rằng class đó chứa các thông tin cấu hình cho ứng dụng.
 • Spring Boot sẽ tìm và quét các class được đánh dấu @Configuration để tạo và quản lý các beans.
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class AppConfig {
  // Các cấu hình và định nghĩa beans sẽ ở đây.
}

@Bean trong Spring Boot

 • @Bean là một Annotation đánh dấu trên một method trong class được đánh dấu @Configuration.
 • Nó cho biết rằng method đó tạo và trả về một bean, và Spring Boot nên quản lý bean đó trong ứng dụng.
import org.springframework.context.annotation.Bean;

@Configuration
public class AppConfig {
  @Bean
  public MyBean myBean() {
    return new MyBean();
  }
}

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

public class MyBean {
  private String message;

  public MyBean() {
    this.message = "Hello, I'm a custom bean!";
  }

  public String getMessage() {
    return message;
  }
}
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.ApplicationContext;

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);
    MyBean myBean = context.getBean(MyBean.class);
    System.out.println(myBean.getMessage());
  }
}

Kết quả khi chạy ứng dụng:

Kết quả

Hello, I'm a custom bean!

@Bean có tham số

Nếu method được đánh dấu @Bean có tham số, Spring Boot sẽ tự động inject các beans khác từ context vào làm tham số.

@Configuration
public class AppConfig {
  @Bean
  public MyBean myBean(OtherBean otherBean) {
    return new MyBean(otherBean);
  }
}

Lợi ích

 • @Configuration@Bean cho phép bạn tạo và quản lý các beans một cách tường minh và linh hoạt.
 • Bạn có thể tạo ra các beans với các cấu hình phức tạp hoặc phụ thuộc vào các beans khác.
 • Điều này giúp quản lý phần cấu hình và khởi tạo beans một cách hiệu quả.

Tóm tắt

Annotation @Configuration@Bean là một phần quan trọng của Spring Boot, cho phép bạn tạo và quản lý các beans trong ứng dụng của bạn. Việc sử dụng chúng giúp bạn tạo ra các beans theo cách tường minh và quản lý chúng một cách hiệu quả. Điều này rất hữu ích khi bạn cần cấu hình và khởi tạo các thành phần phức tạp trong ứng dụng của mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

How do you provide configuration metadata to the Spring Container?

junior

What is the role of a Configuration Management tool in DevOps?

junior

Explain the @Controller annotation.

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào