Vòng đời của Bean và @PostConstruct, @PreDestroy

0 phút đọc

Trong lập trình Spring Boot, việc hiểu vòng đời của một Bean và sử dụng các Annotation như @PostConstruct@PreDestroy là rất quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng.

Giới thiệu

Trước khi tìm hiểu về vòng đời của Bean và Annotation, bạn cần nắm vững các khái niệm về Bean và cách inject chúng trong Spring Boot bằng @Component@Autowired. Bạn có thể tham khảo các bài viết trước, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời của Bean trong Spring Boot.

Cài đặt

Để bắt đầu, bạn cần cấu hình Maven cho dự án Spring Boot của mình. Dưới đây là một ví dụ về cấu hình pom.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <packaging>pom</packaging>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.5.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>me.kungfutech.spring</groupId>
  <artifactId>spring-boot-learning</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>spring-boot-learning</name>
  <description>Everything about Spring Boot</description>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- Thêm các dependencies cần thiết cho dự án của bạn -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

Annotation @PostConstruct trong Spring Boot

@PostConstruct là một Annotation đánh dấu trên một method bên trong một Bean. IoC Container hoặc ApplicationContext sẽ gọi method này sau khi Bean đó được tạo ra và quản lý.

Ví dụ:

import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.annotation.PostConstruct;

@Component
public class Girl {

  @PostConstruct
  public void postConstruct(){
    System.out.println("\t>> Đối tượng Girl sau khi khởi tạo xong sẽ chạy hàm này");
  }
}

Annotation @PreDestroy trong Spring Boot

@PreDestroy là một Annotation đánh dấu trên một method bên trong một Bean. IoC Container hoặc ApplicationContext sẽ gọi method này trước khi Bean đó bị xóa hoặc không được quản lý nữa.

Ví dụ:

import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.annotation.PreDestroy;

@Component
public class Girl {

  @PreDestroy
  public void preDestroy(){
    System.out.println("\t>> Đối tượng Girl trước khi bị destroy thì chạy hàm này");
  }
}

Vòng Đời của Bean

Một Bean trong Spring Boot có một vòng đời được biểu diễn như hình dưới đây:

Vòng Đời của Bean

Tóm tắt vòng đời của Bean:

 1. Khi IoC Container tìm thấy một Bean cần quản lý, nó sẽ khởi tạo bằng Constructor.
 2. Dependencies sẽ được inject vào Bean thông qua Setter và thực hiện các quá trình cài đặt khác.
 3. Hàm được đánh dấu @PostConstruct sẽ được gọi.
 4. Bean đã sẵn sàng để hoạt động.
 5. Nếu IoC Container không quản lý Bean nữa hoặc bị shutdown, hàm @PreDestroy sẽ được gọi.
 6. Bean được xóa.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ minh họa:

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("> Trước khi IoC Container được khởi tạo");
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);
    System.out.println("> Sau khi IoC Container được khởi tạo");

    Girl girl = context.getBean(Girl.class);

    System.out.println("> Trước khi IoC Container destroy Girl");
    ((ConfigurableApplicationContext) context).getBeanFactory().destroyBean(girl);
    System.out.println("> Sau khi IoC Container destroy Girl");
  }
}

Kết quảTrước khi IoC Container được khởi tạo

Trước khi IoC Container được khởi tạo
Đối tượng Girl sau khi khởi tạo xong sẽ chạy hàm này
Sau khi IoC Container được khởi tạo
Trước khi IoC Container destroy Girl
Đối tượng Girl trước khi bị destroy thì chạy hàm này

Ý nghĩa

@PostConstruct@PreDestroy rất hữu ích trong việc quản lý vòng đời của Bean. Bạn có thể sử dụng chúng để thực hiện các nhiệm vụ như cài đặt giá trị mặc định trong thuộc tính sau khi Bean được khởi tạo hoặc xóa dữ liệu trước khi Bean bị xóa.

Tóm tắt

Qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ về vòng đời của Bean trong Spring Boot và cách sử dụng @PostConstruct@PreDestroy để quản lý vòng đời của Bean. Hiểu biết về chúng sẽ giúp bạn tận dụng tốt tính năng này trong phát triển ứng dụng Spring Boot.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.