Vòng lặp trong Thymeleaf

Định nghĩa

Thymeleaf cung cấp cho bạn vòng lặp 'each', và bạn có thể sử dụng nó thông qua thuộc tính (attribue) th:each. Đây là vòng lặp duy nhất được hỗ trợ trong Thymeleaf.

Vòng lặp này chấp nhận một vài loại dữ liệu như:

 • Các đối tượng implements interface java.util.Iterable.
 • Các đối tượng implements interface java.util.Map.
 • Các mảng (Arrays)

Cú pháp

Mình sẽ giới thiệu đến các bạn 2 loại cú pháp vòng lặp của Thymeleaf:

Cú pháp 1

<someHtmlTag th:each="item : ${items}">
   ...
</someHtmlTag>

Thẻ <th:block> là một thẻ ảo trong Thymeleaf, nó không tương ứng với bất kỳ thẻ nào của HTML, nhưng nó rất có ích trong nhiều trường hợp, chẳng hạn bạn có thể đặt thuộc tính (attribute) th:each trong thẻ này.

<th:block th:each="item : ${items}">
   ....
</th:block>

Ví dụ đơn giản với vòng lặp th:each:

<h1>th:each</h1>
<ul>
 <th:block th:each="member : ${techmely}">
  //String[] techmely = new String[] {"thaycacac","tony hoang","Harry Tran"};
  <li th:utext="${member}">..</li>
 </th:block>
</ul>

Kết quả:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Loop</title>
</head>
<body>
  <h1>th:each</h1>
  <ul>
      <li>thaycacac</li>
      <li>tony hoang</li>
      <li>Harry Tran</li>
  </ul>
</body>
</html>

Cú pháp 2

Cú pháp đầy đủ của th:each bao gồm 2 biến, biến phần tử (item variable) và biến trạng thái (state variable).

<someHtmlTag th:each="item, iState : ${items}"> ..... </someHtmlTag>

<!-- OR: -->

<th:block th:each="item, iState : ${items}"> ..... </th:block>

Biến trạng thái là một đối tượng hữu ích, nó chứa các thông tin cho bạn biết trạng thái hiện tại của vòng lặp, chẳng hạn như số phần tử của vòng lặp, chỉ số hiện tại của vòng lặp,...

Dưới đây là danh sách các thuộc tính của biến trạng thái:

 • index: Chỉ số hiện tại của phép lặp (iteration), bắt đầu với số 0.
 • count: Số phần tử đã được xử lý cho tới hiện tại.
 • size: Tổng số phần tử trong danh sách.
 • even/odd: Kiểm tra xem chỉ số (index) hiện tại của phép lặp (iteration) là chẵn hay lẻ.
 • first: Kiểm tra xem lần lặp hiện tại là lần lặp đầu tiên hay không?
 • last: Kiểm tra xem lần lặp hiện tại là lần lặp cuối hay không?

Ví dụ khác với th:eachbiến trạng thái:

@RequestMapping("/loop-example")
public String loopExample(Model model) {
  String[] flowers = new String[] { "Rose", "Lily", "Tulip", "Carnation", "Hyacinth" };
  model.addAttribute("flowers", flowers);
  return "loop-example";
}
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Loop</title>
  <style>
   table th,
   table td {
    padding: 5px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>th:each</h1>
  <table border="1">
   <tr>
    <th>index</th>
    <th>count</th>
    <th>size</th>
    <th>even</th>
    <th>odd</th>
    <th>first</th>
    <th>last</th>
    <th>Flower Name</th>
   </tr>
   <tr th:each="flower, state : ${flowers}">
    <td th:utext="${state.index}">index</td>
    <td th:utext="${state.count}">count</td>
    <td th:utext="${state.size}">size</td>
    <td th:utext="${state.even}">even</td>
    <td th:utext="${state.odd}">odd</td>
    <td th:utext="${state.first}">first</td>
    <td th:utext="${state.last}">last</td>
    <td th:utext="${flower}">Flower Name</td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>

Kết quả:

Vong lap Thymeleaf

Bài trước
left Bài trước
left Cấu hình view trong Spring.
Bài tiếp theo
Vòng lặp với thymeleaf sử dụng Autowired right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team