Khóa học spring-boot

Xử lý Sự kiện với @EventListener và @Async trong Spring Boot

0 phút đọc

Trong lập trình Java, mô hình thiết kế Listener Pattern thường được sử dụng để xử lý sự kiện và thông báo giữa các đối tượng khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng @EventListener@Async trong Spring Boot để tạo và xử lý sự kiện một cách hiệu quả và đồng thời giải quyết vấn đề đồng bộ hóa.

Cơ bản về Sự kiện và Người lắng nghe

Sự kiện (Event) là một yếu tố quan trọng trong lập trình, cho phép bạn thông báo về sự thay đổi hoặc hành động trong ứng dụng. Sự kiện thường được gửi từ nguồn gốc (Source) và được người lắng nghe (Listener) xử lý. Trong Spring Boot, chúng ta sử dụng @EventListener để lắng nghe và xử lý sự kiện.

Sự kiện (Event)

Để sử dụng Spring Boot hỗ trợ cho sự kiện, chúng ta cần định nghĩa một lớp sự kiện và kế thừa lớp ApplicationEvent.

public class DoorBellEvent extends ApplicationEvent {
  public DoorBellEvent(Object source, String guestName) {
    super(source);
  }
}

Lớp sự kiện DoorBellEvent kế thừa từ ApplicationEvent và có một số thông tin đi kèm (trong trường hợp này là guestName). Một sự kiện phải kế thừa lớp ApplicationEvent để được công nhận là một sự kiện hợp lệ.

Người phát sự kiện (Event Publisher)

Trong Spring Boot, chúng ta sử dụng đối tượng ApplicationEventPublisher để phát ra các sự kiện. Đây là một bean được cung cấp bởi Spring và có thể được tự động nạp vào ứng dụng của bạn.

@Component
public class MyHouse {
  @Autowired
  ApplicationEventPublisher applicationEventPublisher;

  public void ringDoorbellBy(String guestName) {
    applicationEventPublisher.publishEvent(new DoorBellEvent(this, guestName));
  }
}

Lớp MyHouse có một phương thức ringDoorbellBy để phát ra sự kiện DoorBellEvent với thông tin guestName. ApplicationEventPublisher giúp chúng ta phát ra sự kiện một cách dễ dàng.

Người lắng nghe sự kiện (Event Listener)

Để lắng nghe các sự kiện, chúng ta sử dụng @EventListener trên các phương thức trong các bean của ứng dụng. Dưới đây là ví dụ về cách lắng nghe sự kiện DoorBellEvent.

@Component
public class MyDog {
  @Async
  @EventListener
  public void doorBellEventListener(DoorBellEvent doorBellEvent) throws InterruptedException {
    Thread.sleep(1000);
    System.out.println("Chó ngủ dậy!!!");
    System.out.println(String.format("Go go!! Có người tên là %s gõ cửa!!!", doorBellEvent.getGuestName()));
  }
}

Chúng ta đánh dấu phương thức doorBellEventListener bằng @EventListener để nói với Spring Boot rằng phương thức này là một lắng nghe sự kiện. Bởi vì chúng ta muốn xử lý sự kiện bất đồng bộ, chúng ta sử dụng cả @Async. Điều này cho phép sự kiện được xử lý trong một luồng riêng biệt mà không ảnh hưởng tới luồng chính của ứng dụng.

Chạy thử ứng dụng

Chúng ta sẽ chạy thử ứng dụng để xem kết quả:

@SpringBootApplication
public class App {
  @Autowired
  MyHouse myHouse;

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }

  @Bean
  CommandLineRunner run() {
    return args -> {
      System.out.println("Kungfutech đi tới cửa nhà !!!");
      System.out.println("=> Kungfutech bấm chuông và khai báo họ tên!");
      myHouse.ringDoorbellBy("Kungfutech");
      System.out.println("Kungfutech quay lưng bỏ đi");
    };
  }
}

Kết quả

Kungfutech đi tới cửa nhà !!!
=> Kungfutech bấm chuông và khai báo họ tên!
Kungfutech quay lưng bỏ đi
Chó ngủ dậy!!!
Go go!! Có người tên là Kungfutech gõ cửa!!!

Quá trình xử lý sự kiện xảy ra một cách đồng thời và bất đồng bộ như chúng ta đã mong đợi. Người bấm chuông và chó cùng hoạt động mà không ảnh hưởng tới nhau.

Tóm tắt

Sử dụng @EventListener@Async trong Spring Boot cho phép bạn quản lý sự kiện trong ứng dụng của mình một cách hiệu quả và đồng thời giải quyết vấn đề đồng bộ hóa. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn xử lý sự kiện trong các luồng riêng biệt mà không ảnh hưởng tới luồng chính của ứng dụng.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các công ty nổi tiếng sử dụng kiến trúc Microservices?

entry

Spring là gì?

entry

What is Spring?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào