Câu hỏi

Even Emitter trong Nodejs là gì?

Câu trả lời

Trong Node.js, EventEmitter là một lớp cốt lõi được sử dụng để xử lý các sự kiện. Một EventEmitter là một đối tượng phát ra các sự kiện được đặt tên, và các hàm lắng nghe (listeners) có thể được gắn vào các sự kiện này để được gọi khi sự kiện được phát ra.

Các tính năng chính của EventEmitter bao gồm:

  • Phát ra sự kiện: Sử dụng phương thức emit() để kích hoạt một sự kiện.
  • Lắng nghe sự kiện: Sử dụng phương thức on() để thêm một hàm lắng nghe sẽ được thực thi khi sự kiện được phát ra.
  • Lắng nghe một lần: Phương thức once() cho phép thêm một hàm lắng nghe sẽ chỉ đ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thread pool trong Nodejs là gì?

middle

Mocha là gì?

middle

Sự khác biệt giữa setTimeout(fn,0)setImmediate(fn) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào