Câu hỏi phỏng vấn Ruby on Rails
Câu hỏi

Giải thích về ORM?

Câu trả lời

ORM trong tiếng Việt có thể được dịch là "Mô hình Quan hệ Đối tượng".

ORM (Object-Relationship-Model) trong Rails là một kỹ thuật lập trình cho phép bạn truy vấn và thao tác dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu sử dụng các đối tượng của ngôn ngữ lập trình. Trong Rails, ORM được thực hiện thông qua Active Record, một thành phần của Rails cung cấp một lớp trừu tượng giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu và các đối tượng Ruby. Active Record tự động chuyển đổi giữa các bản ghi cơ sở dữ liệu (rows) và các đối tượng Ruby, cho phép các nhà phát triển làm việc với dữ liệu cơ sở dữ liệu một cách trực quan ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Phương pháp phá hủy được sử dụng để làm gì?

middle

Giải thích Interpolation trong Ruby là gì?

junior

Nêu những hạn chế của Ruby on Rails?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào