Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 const set = new Set();
 set.add(1);
 set.add("Lydia");
 set.add({ name: "Lydia" });
 for (let item of set) {
  console.log(item + 2);
 }
 • A: 3, NaN, NaN
 • B: 3, 7, NaN
 • C: 3, Lydia2, [object Object]2
 • D: "12", Lydia2, [object Object]2

Đáp án: C

Phép toán + không chỉ dùng để cộng các số, mà nó còn dùng để nối chuỗi nữa. Mỗi khi Javascript engine gặp một giá trị trong phép toán không phải dạng số, nó sẽ chuyển các số trong phép toán đó sang dạng...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hạn chế của phương thức private trong JavaScript là gì?

middle

Cách đơn giản để loại bỏ các phần tử trùng lặp từ một mảng sử dụng ES6 là gì?

senior

Higher-Order Function trong Javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào