Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 const set = new Set();
 set.add(1);
 set.add("Lydia");
 set.add({ name: "Lydia" });
 for (let item of set) {
  console.log(item + 2);
 }
 • A: 3, NaN, NaN
 • B: 3, 7, NaN
 • C: 3, Lydia2, [object Object]2
 • D: "12", Lydia2, [object Object]2

Đáp án: C

Phép toán + không chỉ dùng để cộng các số, mà nó còn dùng để nối chuỗi nữa. Mỗi khi Javascript engine gặp một giá trị trong phép toán không phải dạng số, nó sẽ chuyển các số trong phép toán đó sang dạng...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Strict mode trong JavaScript là gì?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa undefinednot defined trong JavaScript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào