Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Khai báo kiểu tĩnh của một biến trong Go là gì?

Câu trả lời

Trong ngôn ngữ lập trình Go, khai báo kiểu tĩnh của một biến nghĩa là khi bạn khai báo một biến, bạn cũng xác định rõ kiểu dữ liệu của biến đó. Kiểu dữ liệu này không thay đổi trong suốt quá trình tồn tại của biến. Điều này giúp cung cấp sự đảm bảo cho trình biên dịch rằng có một biến với kiểu dữ liệu và tên nhất định sẵn sàng sử dụng, giúp trình biên dịch có thể kiểm tra lỗi kiểu dữ liệu một cách hiệu quả hơn.

Khi một biến được khai báo với một kiểu dữ liệu cụ thể, biến đó chỉ có thể lưu trữ dữ liệu thuộc kiểu đã được xác định. Go là một ngôn ngữ có kiểu tĩnh, nghĩa là kiểu dữ liệu của mỗi biến được biết đến tạ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn sẽ làm gì nếu bạn cần hiển thị một hash theo một thứ tự cố định?

junior

Go hỗ trợ type conversion nào?

junior

Go Pointer là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào