Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Làm cách nào để sắp xếp một custom objects theo giá trị thuộc tính trong Swift?

Câu trả lời

Để sắp xếp một mảng các đối tượng tùy chỉnh theo giá trị thuộc tính trong Swift, bạn có thể sử dụng phương thức sort hoặc sorted, kết hợp với closure để xác định cách các phần tử được so sánh dựa trên giá trị thuộc tính cụ thể. Dưới đây là một ví dụ minh họa cách thực hiện:

Giả sử bạn có một mảng các đối tượng Person, và mỗi Person có một thuộc tính age. Bạn muốn sắp xếp mảng này dựa trên giá trị age của mỗi đối tượng.

struct Person {
    var name: String
    var age: Int
}

var people = [
    Person(name: "Alice", age: 24),
    Person(name: "Bob", age: 19),
    Person(name: "Charlie", age: 29)
]

// Sử dụng phương thức sorted để sắp xếp mảng
let sortedPeople ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Typecasting trong Swift là gì?

junior

Sự khác biệt giữa ===== trong Swift là gì?

senior

Sự khác biệt giữa Protocol trong Swift và Interface trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào