Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Một Serial Queue trong Swift là gì?

Câu trả lời

Serial Queue trong Swift là một hàng đợi mà chỉ thực hiện một tác vụ tại một thời điểm. Các tác vụ sẽ được thực hiện theo đúng thứ tự mà chúng được thêm vào hàng đợi, tuân theo nguyên tắc First In, First Out (FIFO). S...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trường hợp nào nên sử dụng tham số inout trong Swift?

senior

Sự khác biệt giữa AnyAnyObject trong Swift là gì?

senior

Tác vụ đồng bộ và bất đồng bộ trong iOS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào