Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa toán tử =:= trong Go là gì?

Câu trả lời

Trong ngôn ngữ lập trình Go, sự khác biệt chính giữa toán tử =:= nằm ở việc khai báo và gán giá trị cho biến.

 • Toán tử = được sử dụng để gán giá trị cho một biến đã được khai báo trước đó. Nó chỉ thực hiện việc gán giá trị và không tạo ra biến mới.

  Ví dụ:

  var x int
  x = 10
 • Toán tử := được gọi là toán tử khai báo và gán ngắn gọn (short variable declaration). Nó được sử dụng để khai báo một biến mới và gán giá trị cho biến đó ngay lập tức. Loại của biến sẽ được suy luận từ giá trị được gán.

  Ví dụ:

  x := 10

Một ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để tìm kiểu của một đối tượng trong Go?

junior

Cú pháp vòng lặp for trong Golang như thế nào?

middle

Kiểu rune trong Go là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào