Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Sự khác biệt khi gọi một phương thức private so với gọi một phương thức public từ bên trong lớp định nghĩa nó là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng, việc gọi một phương thức private khác với việc gọi một phương thức public từ bên trong lớp định nghĩa nó ở chỗ:

  1. Phạm vi truy cập: Phương thức private chỉ có thể được gọi từ bên trong lớp định nghĩa nó. Điều này nghĩa là bạn không thể gọi một phương thức private từ một thể hiện của lớp hoặc từ một lớp khác, kể cả khi lớp đó kế thừa từ lớp chứa phương thức private

  2. Mục đích sử dụng: Phương thức private thường được sử dụng để thực hiện các chức năng nội bộ của lớp mà không cần hoặc không muốn tiết lộ chúng ra bên ngoài. Trong khi đó, phương thức public được sử dụng để định nghĩa các hành vi và trách nhiệm của lớp đối với các đối tượng khác hoặc cho phép tương tác với lớp từ bên ngoài

  3. Cách gọi phương thức: Khi gọi một phương thức private từ bên trong lớp của nó, bạn không cần sử dụng bất kỳ đối tượng nào để tham chiếu đến phương thức đó....

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

self có ý nghĩa gì trong Ruby?

middle

Sự khác biệt giữa việc gọi supersuper() là gì?

senior

Tại sao Ruby không hỗ trợ overloading phương thức?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào