Câu hỏi phỏng vấn Typescript
Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần sử dụng từ khóa abstract cho các lớp và phương thức của chúng trong TypeScript?

Câu trả lời

Trong TypeScript, từ khóa abstract được sử dụng để định nghĩa một lớp trừu tượng (abstract class) và các phương thức trừu tượng (abstract methods) của nó. Lớp trừu tượng là một lớp cơ sở mà bạn không thể tạo đối tượng trực tiếp từ nó. Nó thường chứa một hoặc nhiều phương thức trừu tượng mà không có cài đặt cụ thể. Các lớp con kế thừa từ lớp trừu tượng phải cung cấp cài đặt cho các phương thức trừu tượng này.

Sử dụng từ khóa abstract có một số lợi ích sau:

  1. Tính trừu tượng (Abstraction): Lớp trừu tượng cho phép bạn tạo ra một cấu trúc cơ sở mà các lớp con có thể xây dựng dựa trên đó. Nó giúp tập trung vào những gì lớp con phải thực hiện mà không cần quan tâm đến cách thức thực hiện.

  2. Tính kế thừa (Inheritance): Lớp trừu tượng có thể chứa phương thức đã được cài đặt sẵn và các phương thức trừu tượng mà lớp con bắt buộc phải cài đặt, đảm bảo rằng tất cả lớp con đều có một giao diện chung.

  3. Tính đa hình (Polymorphism): Các lớp trừu tượng cho phép bạn sử dụng đa hình, nơi bạn có thể tham chiếu đến một đối tượng lớp con thông qua một biến lớp trừu tượng, giúp code linh hoạt và dễ mở rộng hơn.

  4. Tính bảo mật: Bạn không thể tạo đối tượng từ một lớp trừu tượng, điều này ngăn chặn việc sử dụng lớp một cách không chính xác hoặc tạo ra các đối tượng không đầy đủ.

  5. Tính tổ chức: Lớp trừu tượng giúp tổ chức code một cách rõ ràng, phân chia trách nhiệm giữa các lớp và tạo ra một kiến trúc phần mềm sạch sẽ và dễ quản lý.

Vì vậy, từ khóa abstract trong ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa các biến Privatety trong TypeScript là gì?

middle

TypeScript có hỗ trợ nạp chồng hàm (function overloading) không?

entry

TypeScript là gì và tại sao chúng ta cần nó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào