Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Tại sao chúng ta truyền hàm vào widget?

Câu trả lời

Chúng ta truyền hàm vào widget trong Flutter để xử lý các sự kiện tương tác từ người dùng và để định nghĩa hành vi của widget đó khi sự kiện đó xảy ra. Ví dụ, trong một widget như FlatButton, chúng ta có thể truyền một hàm vào thuộc tính onPressed để xác định hành động sẽ được thực hiện khi người dùng nhấn vào nút đó. Khi người dùng nhấn vào button, sự kiện onPressed sẽ được kích hoạt và hàm được truyền vào sẽ được thực thi, cho phép chúng ta thực hiện các tác vụ như in ra log, cập nhật trạng thái, hoặc thậm chí là gọi API[5].

Ngoài ra, việc truyền hàm vào widget còn cho phép chúng ta tái sử dụng và tối ưu hóa code. Thay vì phải viết lại logic cho mỗi widget, chúng ta có thể định nghĩa ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

MediaQuery trong Flutter là gì và khi nào chúng ta sử dụng nó?

senior

Giải thích async , chờ đợi trong Flutter/Dart?

middle

Hạn chế của Flutter là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào