Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Trong JavaScript hàm map có thể lặp qu...

Câu trả lời

Trong JavaScript, không có hàm map được tích hợp sẵn để trực tiếp lặp qua các thuộc tính của một đối tượng như khi bạn lặp qua các phần tử của một mảng. Tuy nhiên, bạn có thể đạt được chức năng tương tự bằng cách sử dụng một sự kết hợp của các phương thức khác và kỹ thuật xử lý đối tượng.

Có hai cách chính để lặp qua các thuộc tính của một đối tượng và áp dụng một hàm lên chúng, tạo ra một kết quả tương tự như khi sử dụng map với mảng:

 1. Sử dụng Object.entries() kết hợp với map(): Bạn có thể chuyển đổi đối tượng thành một mảng các cặp [key, value] bằng cách sử dụng Object.entries(), sau đó áp dụng map() lên mảng đó. Cuối cùng, bạn có thể chuyển mảng kết quả trở lại thành một đối tượng mới nếu cần.

  Ví dụ:

  const obj = { key1: 'value1', key2: 'value2', key3: 'value3' };
  const result = Object.fromEntries(
   Object.entries(obj).map(([key, value]) => [key, value.toUpperCase()])
  );
  console.l...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Javascript, hàm setInterval trả về cái gì?

middle

Một số ưu/nhược điểm của việc viết code JavaScript bằng ngôn ngữ biên dịch sang JavaScript là gì?

senior

Prototype Inheritance trong JavaScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào