Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Zone trong A...

Câu trả lời

Zone trong Angular là một ngữ cảnh thực thi tồn tại xuyên suốt các tác vụ bất đồng bộ. Bạn có thể coi đó như là một kho lưu trữ cục bộ cho máy ảo JavaScript. Zone.js là một thư viện được sử dụng bởi Angular để theo dõi và quản lý các thay đổi trạng thái ứng dụng một cách hiệu quả thông qua việc bắt và quản lý các hoạt động bất đồng bộ như sự kiện click, HTTP requests, và nhiều hơn nữa. Zone.js giúp Angular tự động phát hiện các thay đổi và cập nhật giao diện người dùng mà không cần phải rõ ràng gọi các phương thức phát hiện thay đổi[3][4][6].

Citations:
[1] https://angular8.hashn...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Giải thích những cải tiến trong Tree Shaking

middle

Sự khác biệt giữa service()factory() trong Angular là gì?

senior

Giải thích kiến trúc MVVM trong Angular là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào