FPT University

0 phút đọc

Nội dung bài viết

Semester 1

MAE101 - Mathematics for Engineering

URL Description Contributor
Book Sách Linear Algebra with Applications 7th Anonymous
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Đề thi MAE101, chưa có đáp án KienNC

CEA201 - Computer Organization and Architecture

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Book Sách Computer Organization and Architecture Anonymous
Lab Assembly Bài tập lập trình assembly, thầy HieuDV2 HaiNQ
Final Exam Key quizlet trúng 100% Anonymous

CSI104 - Introduction to Computer Science

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Book Sách Foundations of Computer Science by Behrouz Forouzan Anonymous
Final Exam Key quizlet Anonymous

PRF192 - Programming Fundamentals

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Practical Exam Example Kỳ Fall 2019 LuanNV
Practical Exam Tổng hợp code example Phi Le
Workshop Workshop bạn NguyenTD chia sẻ NguyenTD
Practical Exam Đề tham khảo số 1 Hậu Nguyễn
Practical Exam Đề tham khảo số 2 Hậu Nguyễn
Final Exam Đề tham khảo số 1, các bạn đã contribute đáp án Thaycacac , SonDD, DatNT, VietPT, HiepTH, ...
Final Exam Đề tham khảo số 2, các bạn đã contribute đáp án Thaycacac , LuanNV, LongLV,...
Final Exam Đề tham khảo số 3, các bạn đã contribute đáp án Thaycacac , QuanP, SonDD, DucNM,...
Final Exam Quizlet, đọc hiểu code là chính để đi thi Thaycacac
Slide Slide môn PRF192 thầy KhuongPD Anonymous
Workshops Thầy CauPD Anonymous

SSL101c - Studying skill

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Coursera Khóa học trên coursera Anonymous
Final Exam Key quizlet - đọc hiểu Anonymous

Semester 2

PRO192 - Object-Oriented Programming

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Youtube Khóa học java cơ bản
Book Java kiến thức nền tảng
Slide Slide môn PRO192 Anonymous
Code Code trên lớp thầy DuyDT Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 3 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 4 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 5 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo JS
Final Exam Question bank có đáp án Thaycacac
Final Exam Key quizlet Thaycacac
Final Exam Key text Thaycacac
Contribute Final Exam, Workshop, Practical Exam,... BinhNV

MAD101 - Discrete mathematics

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 5 VyTT
Final Exam Đề tham khảo số 6 NhiNT
Final Exam Đề tham khảo số 7 AnhTTN

SSG103 - Communication and In-Group Working Skills

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Key quizlet Anonymous

NWC203c - Computer Networking

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Coursera Khóa học trên coursera Anonymous
Final Exam Key quizlet Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 1 Anonymous
Final Exam Question bank có đáp án Thaycacac

OSG202 - Operating Systems

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Book Sách môn OSG202 Thaycacac
Progress Test Các bài test trên lớp thầy SonNT5 Thaycacac
Lab Lab của Thầy VuNH HaiNQ
LAB02 FALL2020 Tài nguyên do bạn HiePX chia sẻ HieuPX
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 3 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 4 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 5 Thaycacac
Final Exam Key quizlet Thaycacac
Final exam Key quizlet Anonymous

DBI202 - Introduction to Databases

Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Practice Thực hành một số database như northwind, sakila,... Thaycacac
Final Project Project cuối kỳ quản lý ký túc xá (được 9.5 cô ChiNQ) Thaycacac
Practical Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac, AnNTT
Practical Exam Đề tham khảo số 2 KhoiNT
Practical Exam Các đề tham khảo số 3 HieuPX
Resource Tài nguyên học tập cô HuongNT7 AnhNHT
Final Exam Key quizlet, trúng 90%, mấy câu 2nf, 3nf... nên đọc hiểu Thaycacac

LAB101 - C Lab

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Lab101 Tổng hợp đề lab Thaycacac

PRO201 - Front-end Web Development

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Lab Tổng hợp các bài Lab thầy CauPD Thaycacac
Final Project Code HTML, CSS một trang blog cho SharpTeam (mình được 10) Thaycacac
Final Exam Học trên này > 8 Thaycacac
Final Exam Key quizlet Thaycacac

Semester 3

PRP201c - Python programming

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Quizlet Anonymous
Practical Exam Đề tham khảo số 1 Anonymous
Practical Exam Đề tham khảo số 2 KietNT
Practical Exam Đề tham khảo số 3 Nx Fjr
Practical Exam Đề tham khảo số 4 Nx Fjr
Practical Exam Đề tham khảo số 5 Tra Moc
Practical Exam Đề tham khảo số 6 Tra Moc

LAB211 - OOP with Java Lab

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Lab Tổng hợp các bài Lab Anonymous
Example Passed TuanVM Fall21 LongLC
Example Passed TriTD Fall21 Anonymous

PRJ311 - Desktop Java Applications

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Practical Exam Một số đề tham tham khảo Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 3 Thaycacac
Final Exam Key quizlet Thaycacac
Final Exam Key text Sharp Team

JPD111 - Elementary Japanese 1.1

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Đề tham khảo, ngày trước mình học block5 trúng 100%
Speaking Cô hướng dẫn đi thi nói Anonymous

CSD201 - Data Structures and Algorithms

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Assignment Bài assignment 1, code editor sử dụng stack Thaycacac
Assignment Bài assignment 2, thuật toán tìm đường nhanh nhất hệ thống chỉ đường sắt trên cao Thaycacac
Code Code học trên lớp Thaycacac
Practical Exam Đọc hiểu, vào copy paste khoảng 9 - 10đ Anonymous
Practical Exam Source code đuoc contribute Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 3 Thaycacac
Final Exam Key quizlet trúng 100% Anonymous

JPD113 - Japanese Elememtary 1-A1.1

URL Description Contributor
Slide & File nghe Slide và File nghe HaiLQ
Final Exam Tổng hợp quiz của môn học HaiLQ

WED201c - Web Design

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Key quizlet Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Practical Exam Đề tham khảo HiepPQ

IAO201c - Introduction to Information Assurance

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Key quizlet Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo Retake Nguyễn

Semester 4

NWC202 - Computer Networking

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac
Final exam Key docs Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac

PRJ321, PRJ301 - Web-Based Java Applications

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Work shop 1 & 2 Làm một trang quiz dành cho giáo viên và sinh viên thấy DuongTB, mình được 9 & 10đ Thaycacac
Project Tạo một trang web đăng ký học dành cho sinh viên (mình được 10), học block 5 nên yêu cầu sẽ đơn giản hơn trong kỳ Thaycacac
Code Code trên lớp Thaycacac
Practical Exam Đề thực hành tham khảo số 1 Thaycacac
Practical Exam Đề thực hành tham khảo số 2 HuyNK
Practical Exam Đề thực hành tham khảo số 3 HuyNK
Final Exam Quizlet Thaycacac

SWE102, SWE201c - Introduction to Software Engineering

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Assignment 1 & 2 Hệ thống quản lý sách thầy TriTD (Team mình được 9.5) SharpTeam
Final Exam Quizlet Thaycacac

MAI391 - Advanced mathematics

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Assignment Các bài assignment trên lớp 2t-team
Progress Test Trên lớp 2t-team
Slide Trên lớp 2t-team

JPD123 - Elementary Japanese 1-A1.2

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Quizlet frostpixel

JPD121 - Elementary Japanese 1.2

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Đề tham khảo số 1 trúng khoảng 80-90% Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 2 trúng khoảng 80-90% Anonymous

LAB221 - Desktop Java Lab

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Source Tổng hợp các đề Lab Anonymous
Souce Code Bài calculator pass thầy TuanVM Anonymous
Souce Code Bài text editor pass thầy TuanVM Anonymous

IOT102 - Internet of Things

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Source Slide & Tutorial Anonymous
Final Project Final Project gone2808
Final Exam Quizlet Thaycacac

AIG201c - Artificial Intelligence

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Quizlet Thaycacac

Semester 5

LAB231 - Web Java Lab

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Source Tổng hợp các đề Lab Anonymous
Source Code Bài digital và maria pass thầy TuanVM, một số câu hỏi của thầy mình để trong README. Còn một bài mình code trên lớp Sharp Team

JPD131 - Elementary Japanese 2.1

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Đề tham khảo số 1 (trúng khoảng 80%) Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 2 (trúng khoảng 80%) Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 3 (trúng khoảng 80%) Anonymous
Speaking Đề nói Anonymous

SWR302 - Software Requirement

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Assgnment 1 & 2 Học thầy TrungNT được 8đ - 9đ Thaycacac
Final Exam Quizlet Anonymous
Final Exam Quizlet new Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 1 Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 2 Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 3 Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 4 Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 5 Anonymous
Final Exam Text Anonymous

SWT301 - Software Testing

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Lab Code bài mã đi tuần của BanTQ, mình được 8đ (cao nhất lớp) Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 1 trúng 100% Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 2 trúng 100% Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 3 trúng 100% Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 4 trúng 100% Anonymous
Progress test Các bài test random trong này Anonymous
Final Exam Text Anonymous

PRN292 - .NET and C

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Project Ứng dụng desktop học quiz như quizlet, souce code mình để ở mô tả (team mình được 9.5) Sharp Team
Final Exam Quizlet trúng 80% Anonymous
Practical Exam Đề thi thử số 1 Thaycacac

CSD301 - Advanced Algorithms

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Source Code examples, Slides, ... Thaycacac
Final exam Đề tham khảo Thaycacac

DGT301 - Digital Signal Processing

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Source Book Thaycacac
Final Exam Quizlet Thaycacac

AIL302m - Machine Learning

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Source Coursera Thaycacac
Final Exam Example quizlet Thaycacac

ITE302c - Ethics in IT

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Quizlet Thaycacac

Semester 6

SYB301 - Start Your Business

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Project Dự án mở quán ăn ở ngoài Hà Nội Thaycacac
Final Exam Thi sẽ tương tự được 9 - 10đ Anonymous

OJT

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
OJT Report Báo cáo sau kỳ thực tập Thaycacac

Semester 7

ACC101 - Principles of Accounting

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Progress Test Bài test 1 cô ThaoGTM Thaycacac
Progress Test Bài test 2 cô ThaoGTM Thaycacac
Group Assignment Bài tập nhóm Thaycacac
Final Exam Quizlet trúng trúng 85% Thaycacac
Final Exam Key text Thaycacac

HCI201 - Human-Computer Interaction

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Progress Test Bài test 1 trúng 100% Thaycacac
Progress Test Bài test 2 trúng 100% Thaycacac
Progress Test Bài test 3 trúng 100% Thaycacac
Final Project Bài presentation trang thương mại điện tử học thầy SangND, trung bình team mình được 9 Sharp Team
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac
Final Exam Key text, trúng khoảng 25 câu Thaycacac
Final Exam Key quizlet Thaycacac

PRM391 - Mobile Programming

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Progress Test Quizlet test 1 Thaycacac
Progress Test Quizlet test 2 Thaycacac
Progress Test Quizlet test 3 Thaycacac
Final Project Một ứng dụng android tổng hợp các tool cần thiết cho người đi du lịch, team mình được 8.5 Sharp Team
Document SRS cho final project Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Key quizlet trúng 65% Thaycacac
Final Exam Key text Thaycacac

SWD391 - Software Architecture and Design

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Progress Test Bài test 1 trúng 100% Thaycacac
Progress Test Bài test 2 trúng 100% Thaycacac
Progress Test Bài test 3 trúng 100% Thaycacac
Final Project Dự án business card system, chuyển đổi sô card, team mình được 8.5 Sharp Team
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 3 Thaycacac
Final Exam Key quizlet trúng 60% Thaycacac
Final Exam Key text Thaycacac

ISC301 - e-Commerce

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Progress Test Bài test 1 trúng 100% Thaycacac
Progress Test Bài test 2 trúng 100% Thaycacac
Progress Test Bài test 3 trúng 90% Thaycacac
Final Exam Key quizlet trúng 80% Thaycacac
Final Exam Key text Thaycacac

Semester 8

MAS291 - Statistics and Probability

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Key text Dùng cho test trên CMS (trúng khoảng 95%) và các bài Progress Test Thaycacac
Progress Test Bài test 1, ôn key text trúng khoảng 95% Thaycacac
Progress Test Bài test 2, ôn key text trúng khoảng 50% Thaycacac
Progress Test Bài test 3, key text hầu như không trúng nên ôn luyện ảnh Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 1 Thaycacac
Final Exam Đề tham khảo số 2 Thaycacac
Final Exam Quizlet Thaycacac

DBW301 - Data warehouse

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Lab Lab 1 cô Phương Thaycacac
Lab Lab 2 cô Phương Thaycacac
Lab Lab 3 cô Phương Thaycacac
Lab Lab 4 cô Phương Thaycacac
Lab Lab 5 cô Phương Thaycacac
Lab Lab 6 cô Phương về Analysis Thaycacac
Lab Lab 6 cô Phương về Report Thaycacac
Progress Test Tổng hợp các bài test Thaycacac, AnhNT
Final Exam Key quizlet, bộ này trúng 80%, muốn cao điểm hơn thì học thêm các bộ khác Thaycacac

MLN101 - Principles of Marxism - Leninism

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Slide Slide thuyết trình do bị ảnh hưởng vởi Covid19 nên team mình phải thuyết trình online Sharp Team
Final Exam Key quizlet trúng khoảng 80% Anonymous
Final Exam Key text Anonymous
Final Exam Đề tham khảo số 1 DatVu

PMG201c - Project management

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Progress Test Bài test Initiating and Planning Projects Thaycacac
Progress Test Bài test Budgeting and Scheduling Projects Thaycacac
Progress Test Bài test Managing Project Risks and Changes Thaycacac
Final Project Project cần 3 người review chéo Thaycacac
Practical Exam Đề tham khảo và hướng dẫn làm bài chi tiết Thaycacac

PRX301 - Web Development (XML)

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Progress Test Bài test 1 trúng 95% Thaycacac
Progress Test Bài test 2 trúng 98% Thaycacac
Assignment Assignment 1 viết XSL chuyển từ XML sang HTML Thaycacac
Assignment Assignment 2 ứng dụng winform, với thêm sửa xóa trên file XML với kiểu parser theo yêu cầu Thaycacac
Final Project Làm web bán hàng với frontend và backend tương tác qua XML Thaycacac
Final Exam Key quizlet trúng không nhiều lắm Thaycacac
Final Exam Key text trúng 90% Thaycacac

Semester 9

HCM201 - Ho Chi Minh Ideology

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Key quizlet trúng 80% Thaycacac

ITE302b - Ethics in IT

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Key quizlet, trúng 95%, có một số câu bị sai đáp án Thaycacac

SSC102 - Business Communication

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Project Dự án FU-Share, cách để sinh tồn tại FU FU Share Team
Final Project Key quizlet, trúng 95% Thaycacac

PRC391 - Cloud Computing

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Exam Key docs FU Share Team
Final Project Key quizlet Thaycacac

VNR201 - Revolutionary line of CPV

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
Final Project Key quizlet, trúng 90% FU Share Team

SWP490 - Capstone project

URL Description Contributor
Click để đóng góp Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,...
OKRS V1 Đồ án OKRs V1 Olympus Team
Code Source code OKRs V1 Olympus Team
OKRS V2 Đồ án OKRs V2 - Đồ án team mình phát triển tiếp đồ án của Olympus Team Lidi Team
Code Source code OKRs V2 Lidi Team
Figma Design dự án Capi design
Capstone Project Một số đồ án tham khảo Anonymous
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely