Khóa học angular

Dynamic Component trong Angular

0 phút đọc

Mở đầu

Qua các bài trước, các bạn cũng biết cách tạo những components cha con cũng như cách tương tác giữa chúng rồi.
Vậy có 1 trường hợp thế này. Ta có component A là cha của component B như sau:

Dynamic Component trong Angular

Trong nhiều trường hợp, chúng ta muốn thay đổi trong lúc runtime, ở vị trí đó không phải chỉ fix cứng 1 component B như vậy. Có lúc sẽ là component B, có lúc sẽ là component C tùy logic của ứng dụng.
Hay ở tình huống khác, chúng ta muốn người dùng phải làm gì đó ở component A thì mới load component B lên. Nếu code bình thường, component B luôn được fix cứng trong template là con của A.

Vậy việc load động 1 component khác trong lúc runtime được thực hiện như thế nào?
Điều đó dẫn ta đến bài hôm nay, Dynamic Component sẽ là câu trả lời phù hợp để làm việc này.

Coding Practice

Step 1: Khởi tạo project

ng new dynamic-component-demo

Step 2: Tạo các components

ng g c example-container
ng g c dynamic-content-one
ng g c dynamic-content-two

Sau đó chúng ta add example-container vào template của app.component.html như sau:

<app-example-container></app-example-container>

Step 3: Code container components

Chúng ta khởi tạo template example-component với 2 nút và 1 ViewChild như sau.

<button (click)="addDynamicCompOne()" class="btn">
 Add Dynamic Component 1
</button>
<button (click)="addDynamicCompTwo()" class="btn">
 Add Dynamic Component 2
</button>

<div #dynamicComponent></div>
import {
 Component,
 OnInit,
 ViewChild,
 ViewContainerRef,
 ComponentFactoryResolver,
} from "@angular/core";
import { DynamicContentOneComponent } from "../dynamic-content-one/dynamic-content-one.component";
import { DynamicContentTwoComponent } from "../dynamic-content-two/dynamic-content-two.component";

@Component({
 selector: "app-example-container",
 templateUrl: "./example-container.component.html",
 styleUrls: ["./example-container.component.scss"],
})
export class ExampleContainerComponent implements OnInit {
 @ViewChild("dynamicComponent", { read: ViewContainerRef, static: true })
 containerRef: ViewContainerRef;

 constructor(private cfr: ComponentFactoryResolver) {}

 ngOnInit() {}

 addDynamicCompOne() {
  const componentFactory = this.cfr.resolveComponentFactory(
   DynamicContentOneComponent
  );
  const componentRef = this.containerRef.createComponent(componentFactory);
 }

 addDynamicCompTwo() {
  const componentFactory = this.cfr.resolveComponentFactory(
   DynamicContentTwoComponent
  );
  const componentRef = this.containerRef.createComponent(componentFactory);
 }
}

Flow chính:

 1. Tạo 1 ViewChild trong template. Ở đây là thẻ div #dynamicComponent. Đây sẽ là nơi chúng ta load những components vào ở runtime.
 2. Connect #dynamicComponent thông qua @ViewChild. Chúng ta sẽ có 1 ViewContainerRef
 3. Inject CompanyFactoryResolver của Angular vào component ExampleContainerComponent.
 4. Dùng Resolver connect với component nào chúng ta muốn load dynamic.
  => Kết quả sẽ trả về 1 Component Factory
const componentFactory = this.cfr.resolveComponentFactory(
 DynamicContentOneComponent
);

Dùng ViewContainerRef với Component Factory chúng ta vừa tạo ở trên để load Dynamic Component.

const componentRef = this.containerRef.createComponent(componentFactory);

Step 4: Add các dynamic components vào entryComponents

Để code trên hoạt động được, các bạn cần add 2 components DynamicContentOne và DynamicContentTwo vào entryComponents như sau. Nếu không sẽ xảy ra lỗi "No component factory found ... "

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  ExampleContainerComponent,
  DynamicContentOneComponent,
  DynamicContentTwoComponent,
 ],
 imports: [BrowserModule],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent],
 entryComponents: [DynamicContentOneComponent, DynamicContentTwoComponent],
})

Ngoài ra từ khi có Angular Ivy, chúng ta có thể bỏ đi step này.

Step 5: Clear các dynamic components

Tiếp đến chúng ta thực hiện 1 tính năng là clear các components đã load dynamic.
Chúng ta làm điều này như sau:

<button (click)="clearDynamicComp()" class="btn">Clear</button>
clearDynamicComp() {
  this.containerRef.clear();
 }

Step 6: Tương tác với các dynamic components

Chúng ta tương tác giữa containers và các dynamic components cũng tương tự như cách tương tác giữa component cha với con. Cụ thể như sau:

Ở component con, chúng ta tạo 1 @Input như sau:

@Input()
 data: string;
<h1>DYNAMIC CONTENT 1</h1>
<p>++++++{{data}}+++++++++</p>

Ở component cha, chúng ta sẽ truyền data thông qua componentRef (Đây là kết quả trả về sau khi chúng ta dùng ViewContainerRef load dynamic component)

addDynamicCompOne() {
  const componentFactory = this.cfr.resolveComponentFactory(
   DynamicContentOneComponent
  );
  const componentRef = this.containerRef.createComponent(componentFactory);
  componentRef.instance.data = "INPUT DATA 1";
 }

Step 7: Update with Angular Ivy Lazy Load

Hiện tại code sử dụng entryComponents đã cũ và với Angular Ivy, chúng ta hoàn toàn không cần sử dụng nữa. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng Angular Ivy để lazy load các components dynamic.
Code sẽ sửa như sau:

Step 7.1: Xóa entryComponents setting in app.module.ts

Các bạn hãy vào file app.module.ts xóa đi config đã set ở step 4.

Step 7.2: Update code ở container component

 • Remove 2 cái import components ở đầu file.
 • Sửa 2 hàm addDynamicComp

Code sẽ như sau:

 async addDynamicCompOne() {
  const { DynamicContentOneComponent } = await import('../dynamic-content-one/dynamic-content-one.component');
  const componentFactory = this.cfr.resolveComponentFactory(
   DynamicContentOneComponent
  );
  const componentRef = this.containerRef.createComponent(componentFactory);
  componentRef.instance.data = "INPUT DATA 1";
 }

 async addDynamicCompTwo() {
  const { DynamicContentTwoComponent } = await import('../dynamic-content-two/dynamic-content-two.component');
  const componentFactory = this.cfr.resolveComponentFactory(
   DynamicContentTwoComponent
  );
  const componentRef = this.containerRef.createComponent(componentFactory);
  componentRef.instance.data = "INPUT DATA 2";
 }

Step 7.3 Update code ở app.module.ts

 • Remove 2 cái import components ở đầu file.
  Code sẽ như sau:
import { BrowserModule } from "@angular/platform-browser";
import { NgModule } from "@angular/core";

import { AppComponent } from "./app.component";
import { ExampleContainerComponent } from "./example-container/example-container.component";

@NgModule({
 declarations: [AppComponent, ExampleContainerComponent],
 imports: [BrowserModule],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent],
})
export class AppModule {}

Vậy là đã xong, các bạn đã thực hiện thành công việc lazy load các dynamic components mà không phải add trực tiếp vào như ở những step đầu.
Lưu ý: Đối với những bạn nào dùng Angular phiên bản cũ thì nhớ update angular để sử dụng tính năng Angular Ivy.

Concepts

ViewContainerRef

Nó là một cái container từ đó có thể tạo ra Host View (component khi được khởi tạo sẽ tạo ra view tương ứng), và Embedded View (được tạo từ TemplateRef). Với các view được tạo đó sẽ có nơi để gắn vào (container).

Container có thể chứa các container khác (ng-container chẳng hạn) tạo nên cấu trúc cây. Hay hiểu đơn giản thì nó giống như 1 DOM Element, khi đó có thể add thêm các view khác (Component, Template) vào đó.
TiepPhan

ComponentFactory

Đây là 1 class dùng để tạo ra các components dynamic. Là kết quả trả về của ComponentFactoryResolver.resolveComponentFactory().

ComponentFactoryResolver

Đây là 1 class nhận vào các component để load dynamic và tạo ra 1 component factory của component đó. ViewContainerRef sẽ dùng ComponentFactory đó để load dynamic các components.

Exercies

1. Replace component, not Add

Hiện tại project đang là add các dynamic components vào cùng 1 ViewChild 1 cách liên tục. Thay vì vậy, các bạn hãy tạo tính năng thay thế. Ví dụ bấm nút A thì hiện component A, bấm nút B thì hiện component B thay thế cho component A

2. Interact with more view childs

Hiện tại project chỉ load các dynamic components vào cùng 1 ViewChild.
Các bạn thử tương tác tạo ViewChilds hơn và load các dynamic components vào đó.
Cũng như thử emit event từ ViewChild và nhận, xử lý sự kiện đó ở component cha.

Lời kết

Trong bài này chúng ta đã học được những concepts liên quan đến Dynamic Component. Đây là 1 tính năng quan trọng có tính ứng dụng cao. Các bạn có thể thực hành nhiều hơn thông qua các bài tập mình đưa cũng như các nguồn tài liệu mình để dưới đây.

Code sample

 • https://github.com/januaryofmine/Dynamic-Component-Demo
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dynamic Programming là gì?

entry

What is Dynamic Programming?

entry

Angular là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào