Angular từ cơ bản đến nâng cao

Angular là một framework phát triển ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ TypeScript, được phát triển bởi Google. Angular cung cấp các công cụ và khung làm việc cho các lập trình viên để tạo ra các ứng dụng web động và đa dạng. Nó cho phép phát triển ứng dụng theo mô hình MVVM (Model-View-ViewModel), với các tính năng như bộ lọc, các hàm giao tiếp với API, routing, dependency injection và nhiều tính năng khác giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng.