Khóa học angular

Pipe trong Angular

0 phút đọc

Các ứng dụng thông thường đều bao gồm các tác vụ khá đơn giản:

 1. Lấy dữ liệu từ server. Đơn giản là gọi API call lên server, phức tạp thì listen tới một websocket để nhận được dữ liệu theo thời gian thực.
 2. Transform the data, ví dụ như bạn nhận được giá trị là 2020-06-24T09:00:00.000Z dưới định dạng ISO. Nhưng trên UI mình phải show ở format dễ đọc cho user Jun 24, 2020.
 3. Và hiển thị dữ liệu lên UI cho người dùng.

Pipes sẽ lo phần thứ 2, transform data trước khi show cho người dùng.

Pipes là gì?

Hiểu đơn giản, pipe là một function nhận input mà chúng ta truyền vào, và output ra giá trị mình mong muốn.

Ví dụ giữa client và server khi trao đổi thông tin liên quan đến thời gian, thường dùng ISO format "2020-06-24T09:00:00.000Z", tương đương với ngày 24 tháng 6, 5h chiều (giờ Singapore).

Tuy nhiên khi hiển thị, mình ko thể hiển trị trực tiếp ISO string cho người dùng vì chắc chắn là ko phải ai cũng là developer để hiểu được đó là gì. Vậy nên chúng ta cần transform ISO string ở trên dưới dạng mà người dùng có thể hiểu được, ví dụ Jun 24, 2020, 5:00:00 PM.

Để làm được việc này bạn có khá nhiều lựa chọn, nhưng thường thì có hai lựa chọn trong Angular:

 1. Viết một function, nhận date input và return output.
 2. Viêt một pipe, cũng nhận input và return output.

Điểm lợi thế của Pipe là dễ tái sử dụng. Vì thông thường sẽ có khá nhiều page cần hiển thị date time, việc dùng Pipe sẽ đem lại nhiều ưu điểm hơn là function.

Dùng pipe trong angular như thế nào?

Angular có cung cấp sẵn một số pipes thường dùng trong package @angular/common. Tuy nhiên số lượng pipe có sẵn đó cũng không thể nào đáp ứng được hết các nhu cầu trong các ứng dụng khác nhau, nên chúng ta cũng hoàn toàn có thể viết các custom pipe theo nhu cầu thực tế.

Như đã nói, pipe sẽ nhận vào input và output ra một giá trị mình mong muốn.

Mình có một biến tên là now ở trong component.

export class PipeExampleComponent implements OnInit {
 now = "2020-06-24T09:00:00.000Z";
}

Và đây là cách mình hiển thị với built in pipe Date trong Angular

<div>{{ now | date }}</div>
//Jun 24, 2020
<div>{{ now | date:'medium'}}</div>
//Jun 24, 2020, 5:00:00 PM

Chú ý phần giữa hai dấu ngoặc nhọn {{ }}, ngoài việc truyền vào variable bạn muốn hiển thì thì có thêm dấu xổ dọc |. Đó là pipe operator, sau đó là tên của pipe bạn đã định nghĩa. Tất cả pipe đều hoạt động theo cách này.

{{ interpolated_value | pipe_name }}

Pipe và parameters trong Angular

Pipe cho phép truyền thêm các parameters, ví dụ date ở trên mình có thể truyền thêm format medium phân tách nhau bằng dấu hai chấm :. Đó cũng là cú pháp để pass parameter cho pipe.

{{ interpolated_value | pipe_name:parameter1:parameter2:...:parameterN }}

Bạn có thể truyền vào số lượng parameter không giới hạn.

Chaining pipe

Pipes cho phép chúng ta dùng nhiều pipe để transform một value, cú pháp có dạng như sau.

{{ interpolated_value | pipe_name_1 | pipe_name_2 |... | pipe_name_n }}

Sau khi có output pipe_name_1, thì output này sẽ được xử lý qua pipe_name_2 rồi tương tự đến pipe_name_n để ra output cuối cùng hiển thị lên UI. Vẫn ví dụ với date ở trên, mình sẽ thêm pipe uppercase để chuyển hết text thành chữ hoa. Sau khi biến now được xử lý bằng date pipe sẽ có value Jun 24, 2020, 5:00:00 PM, sau đó uppercase sẽ transform thành JUN 24, 2020, 5:00:00 PM.

Thứ tự thực hiện sẽ là từ trái qua phải. Sau khi pipe_name_1 chạy xong có value thì pipe_name_2 sẽ nhận vào output từ pipe_name_1.

Mình đang ở Sing và máy tính được config múi giờ +8 nên mình nhìn thấy value là 5 PM. Còn các bạn đa phần sẽ nhìn thấy giá trị là 4 PM vì cấu hình máy tính ở giờ +7

{{ now | date:'medium' | uppercase}} // JUN 24, 2020, 5:00:00 PM

Các pipe có sẵn đi kèm với Angular (built-in pipe)

Angular cung cấp sẵn khá nhiều pipes để có thể sử dụng được khi import CommonModule từ package @angular/common. Dưới đây là một số pipe mình hay dùng:

Pipe Mô tả
DatePipe Formats a date.
UpperCasePipe Convert text sang chữ hoa.
LowerCasePipe Convert text sang chữ thường.
CurrencyPipe Hiển thị giá trị tiền tệ.
DecimalPipe Hiển thị số thập phân
PercentPipe Hiển thị phần trăm %
JsonPipe Hiển thị json
AsyncPipe Hiển thị value của observable và tự động unsubscribe khi view được destroy

Viết custom pipe

Ví dụ này lấy từ chính application đang chạy của mình. Use case đơn giản là bọn mình cần code rất nhiều form CRUD. Vì thường form dành cho add item và form dành cho edit item sẽ được reuse cùng code HTML. Nếu bạn click Add item, form add sẽ được hiển thị và title của form lúc đó sẽ là Add Item, tương tự cho edit.

Khi mở form Edit, trong router có truyền itemId lên URL nên bọn mình biết được đây là form Edit. Còn form Add thì sẽ không có itemId.

Thông thường bọn mình có thể viết đi viết lại một cái logic trong từng component.

{{ itemId ? "Edit" : "Add" }}

Cho đến một ngày một dev mắc một lỗi typo ngớ ngẩn là thay vì Add, bạn ấy type thành Adđ (Vì có bật Unikey :)))

Thế là mình quyết định viết một pipe đơn giản là nhận vào một string, nếu string này có value, show Edit, còn không thì show Add. Tránh được lỗi typo như ở trên về sau.

Để viết một pipe dành riêng cho nhu cầu của từng dự án, cần follow hai bước sau.

1. Trước tiên chúng ta cần tạo một class có implement interface PipeTransform

Interface này chỉ bao gồm một method duy nhất tên là transform.

Đây là interface PipeTransform cần implement

interface PipeTransform {
 transform(value: any, ...args: any[]): any;
}

Đây là ví dụ một class sau khi đã implement PipeTransform

export class AppTitlePipe implements PipeTransform {
 transform(resourceId: string): string {
  return resourceId ? "Edit" : "Add";
 }
}

Đại khái là method transform ở đây rất đơn giản. Nếu resourceId là truthy thì return Edit, nếu ko thì return lại Add.

Thêm Pipe decorator cho class đã implement PipeTransform

Giống như component có decorator @Component. Pipe cũng có decorator @Pipe.

@Pipe({
 name: "appTitle",
})
export class AppTitlePipe implements PipeTransform {
 transform(resourceId: string): string {
  return resourceId ? "Edit" : "Add";
 }
}

Khi thêm Pipe decorator thì có một property là required, đó chính là tên của pipe. Mình đặt là appTitle.

Nhớ là phải đặt AppTitlePipe trong mảng declarations ở module tương ứng mà bạn muốn sử dụng. Nếu không Angular sẽ báo lỗi.

Xong rồi đây, giờ mình có thể dùng appTitle như bình thường.

<h2 class="inbox-title">{{ userId | appTitle }} User</h2>

Chú ý cách đặt tên cho pipe và class:

 • Class name follow UpperCamelCase, tức là viết hoa các chữ cái đầu của từng từ
 • name của pipe sẽ follow theo camelCase, tức là chữ cái đầu của từ đầu tiên viết thường. Các chữ cái đầu của các từ tiếp theo viết hoa.
 • Không được dùng dấu gạch ngang - cho name

Thay đổi pipe parameters

Vẫn là ví dụ trên, nhưng ở một vài page có yêu cầu là khi mở form Add, sẽ không hiện title là Add nữa, mà đổi lại thành Set. Ví dụ Set Item. Còn form Edit thì đổi lại thành Change.

Mình hoàn toàn có thể truyền vào hai parameters tương ứng với hai text này. Và nếu mặc định không truyền mình sẽ set lại Add và Edit tương ứng.

Code của mình có thể được viết lại như sau:

transform(
 resourceId: string,
 addText: string = "Add",
 editText: string = "Edit"
): string {
 return resourceId ? editText : addText;
}

Và dùng trên UI

{{ userId | appTitle:"Set":"Change"}}

Method transform sẽ nhận vào nhiều argument. Trong đó:

 • Argument đầu tiên chính là value của variable khi mình dùng pipe. Ví dụ {{ userId | appTitle }} thì transform(resourceId: string). resourceId chính là value của userId được truyền vào.
 • Khi truyền các parameter khác bằng dấu hai chấm : thì argument tương ứng trong method transform sẽ là từ argument thứ 2 trở đi. Ví dụ như {{ userId | appTitle:"Set":"Change"}} thì "Set" sẽ là value của addText: string và "Change" sẽ tương ứng với editText: string

Phát hiện thay đổi với data binding in pipes

Primitive type trong angular

Với pipe appTitle ở trên, vì mình truyền vào giá trị string cho argument resourceId. Nên khi value của resourceId thay đổi, pipe nhận biết được là có sự thay đổi và update UI tương ứng. Ví dụ:

export class PipeExampleComponent implements OnInit {
 userIdChangeAfterFiveSeconds = "14324";
 time$: Observable<number> = timer(0, 1000).pipe(
  map((val) => 5 - (val + 1)),
  startWith(5),
  finalize(() => {
   this.userIdChangeAfterFiveSeconds = "";
  }),
  takeWhile((val) => val >= 0)
 );
}
<p>
 Set userId to empty string after {{ timer | async }} seconds, notice the text
 "Edit" will be set to "Add"
</p>
<pre ngNonBindable>{{ userIdChangeAfterFiveSeconds | appTitle}}</pre>
<div>Form title: {{ userIdChangeAfterFiveSeconds | appTitle}} User</div>

Vậy đối với primitive type như string, boolean, number. Angular detech changes khá là straight forward. Mỗi khi value thay đổi thì pipe cũng sẽ update theo. Còn đối với các reference type như object hay array thì sao nhỉ?

Reference type

Ví dụ như có một mảng của users như sau.

users: User[] = [
 {
  name: "Tiep Phan",
  age: 30
 },
 {
  name: "Trung Vo",
  age: 28
 },
 {
  name: "Chau Tran",
  age: 29
 },
 {
  name: "Tuan Anh",
  age: 16
 }
];

Mình có một pipe tên là isAdult, để filter ra những user lớn hơn 18 tuổi.

@Pipe({
 name: "isAdult",
})
export class IsAdultPipe implements PipeTransform {
 transform(arr: User[]): User[] {
  return arr.filter((x) => x.age > 18);
 }
}

Và mình render cả 2 list lên màn hình

<div class="row">
 <div class="col-xs-6">
  <h4>Full user list</h4>
  <div *ngFor="let user of users">{{ user.name }}</div>
 </div>
 <div class="col-xs-6">
  <div class="ml-4">
   <h4>Adult user list</h4>
   <div *ngFor="let user of users | isAdult">{{ user.name }}</div>
  </div>

  ::
 </div>
</div>

Như các bạn thấy list những người trưởng thành hiện không có user Tuan Anh dc render, chứng tỏ pipe đã hoạt động như ý mình muốn

Bây giờ mình add thêm 2 textbox để điền user và tuổi, cùng với một button để add thêm user vào mảng users. Tuy nhiên khi add thêm một user với tuổi lớn 18 vào mảng users. Phần render list người lớn bên phải ko tự update.

addUser() {
 this.users.push(this.newUser);
 this.newUser = new User()
}

Mình push thêm phần tử mới vào mảng khi click add. Tức là mutate giá trị của mảng trực tiếp, chứ không gán một reference mới cho mảng. Điều này dẫn đến một đặc điểm quan trọng của Pipe.

By default, pipes are defined as pure so that Angular executes the pipe only when it detects a pure change to the input value. A pure change is either a change to a primitive input value (such as String, Number, Boolean, or Symbol), or a changed object reference (such as Date, Array, Function, or Object).

Mặc định pipe luôn pure (tinh khiết), tức là pipe chỉ trigger lại khi giá trị của input đầu vào, tức là thay đổi value với primitive type và thay đổi reference đối với object. Nên khi mình push trực tiếp phần tử vào mảng, reference của mảng không thay đổi. Dẫn đến pipe ko được execute lại và ko update lên UI.

Việc check reference thay đổi nhanh hơn rất nhiều so với việc phải check từng phần trong array hay từng property trong object xem có thay đổi hay không. Nên khuyến cáo luôn dùng pure Pipe khi có thể.

Để fix, có hai cách

1. Update the variable reference

Tức là thay vì mình push một item vô mảng users. Thì mình sẽ gán mảng users bằng một mảng mới với tất cả items cũ và item mới được add. Đoạn code ở trên sẽ được sửa lại thành.

addUserByUpdateReference() {
 this.users = [...this.users, this.newUser];
 this.newUser = new User();
}

Bây giờ thì bạn thấy list người lớn cũng đã được update khi mình bấm nút.

2. Set impure Pipe

Nếu bạn muốn trigger pipe khi có thay đổi value của một phần tử trong array, hay khi một property của object bị thay đổi. Bạn có thể cấu hình pipe của bạn với thuộc tính pure với giá trị false trong decorator. Mặc định, pure luôn có giá trị true.

@Pipe({
 name: 'isAdult',
 pure: false
})

Tuy nhiên khi sử dụng impure pipe phải hết sức cẩn thận vì như đã đề cập ở trên. Việc check từng phần trong array hay từng property trong object xem có thay đổi hay không rất tốn performance. Nên khi tập dữ liệu của bạn đủ lớn, chắc chắn app sẽ chậm đi trông thấy.

Lời kết

Vậy là qua bài này, hy vọng các bạn đã hiểu được Pipe và các use case phổ biến trong việc dùng Pipe. Cũng như sự khác nhau giữa pure và impure Pipe cùng change detection.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Angular là gì?

entry

What is Routing Guard in Angular?

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào