Khóa học angular

Guards and Resolvers Phần 1

0 phút đọc

Angular Router Navigation Cycle

Angular Router Navigation Cycle

Angular Router bao gồm 5 operations cơ bản.

Khi nhận một URL, Angular Router sẽ thực hiện các hành động sau:

 1. Applies redirects
 2. Recognizes router states
 3. Runs guards and resolves data,
 4. Activates all the needed components
 5. Manages navigation

Để demo cho các nội dung tiếp theo, ứng dụng của chúng ta bao gồm các config routing như sau:

app-routing.module.ts

const routes: Routes = [
 {
  path: "admin",
  loadChildren: () =>
   import("./admin/admin.module").then((m) => m.AdminModule),
 },
 {
  path: "",
  redirectTo: "article",
  pathMatch: "full",
 },
];

article-routing.module.ts

const routes: Routes = [
 {
  path: "article",
  component: ArticleComponent,
  children: [
   {
    path: "",
    component: ArticleListComponent,
   },
   {
    path: ":slug",
    component: ArticleDetailComponent,
   },
  ],
 },
];

admin-routing.module.ts

const routes: Routes = [
 {
  path: "",
  component: AdminComponent,
  children: [
   {
    path: "",
    component: AdminArticleListComponent,
   },
  ],
 },
];

Operation đầu tiên chính là Navigation hay Applies redirects.

Đối với thẻ a href thông thường, hành vi mặc định của nó sẽ gửi request đến URL được chỉ định. Do đó Angular Router cung cấp một directive là routerLink để thay thế hành vi đó. Directive đó là cách declarative để thực hiện navigation. Ngoài ra chúng ta cũng có các cách imperative như dùng Router.navigate() hoặc Router.navigateByUrl().

Navigation được thực hiện (thông thường) qua việc thay đổi URL bằng các cách kể trên.

Ví dụ với ứng dụng demo của chúng ta, https://stackblitz.com/edit/angular-100-days-of-code-day-30, navigation phát sinh khi navigate từ trang Article List /article vào trang Article Detail /article/:slug.

image

Sau bước này Angular Router sẽ emit event NavigationStart.

Recognizes router states

Operation thứ hai là Recognizes router states. Ở bước này, Angular Router sẽ thực hiện một số thuật toán như Backtracking, Depth-First để thực hiện matching xem route nào thỏa mãn với URL đang muốn redirect đến. The Powerful URL Matching Engine of Angular Router

Ở bước này, chúng ta hoàn toàn có thể được redirect sang một URL khác, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ đi vào một trong hai trường hợp: hoặc là lỗi do không có route nào thỏa mãn, hoặc là route recognized.

Ví dụ như app demo của chúng ta, khi người dùng navigate vào /, nó sẽ redirect về /article, và sẽ được recognized. Nhưng nếu người dùng đi vào /something-not-present, chúng ta sẽ nhận được lỗi Error: Cannot match any routes. URL Segment: 'something-not-present'.

Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ có được RouterState chứa thông tin về các activated route như component được liên kết, params, data, ... ActivatedRoute.

Sau bước này Angular Router sẽ emit event RoutesRecognized.

Runs guards

Đây chính là Operation mà chúng ta sẽ tìm hiểu chủ yếu trong ngày hôm nay.

Ở thời điểm này, chúng ta sẽ có future router state, Router sẽ kiểm tra xem nơi mà chúng ta sắp đến này có được phép hay không.

Chúng ta có thể apply nhiều Guards khác nhau, Router sẽ check nếu tất cả các Guards đều trả về true hoặc Promise<<true>> hoặc Observable<<true>> thì sẽ cấp cho giấy thông hành. Ngược lại, nếu bạn trả về các giá trị false hoặc Promise<<false>> hoặc Observable<<false>> hoặc một UrlTree thì sẽ không cấp phép.

Ở stage này, Router sẽ emit hai events GuardsCheckStart, GuardsCheckEnd.

Đối với ứng dụng của chúng ta sẽ có nhiều chỗ để apply được Guards, như khi vào trang /admin, hay vào chức năng edit của một article, hoặc là có cho phép navigate ra khỏi page edit khi người dùng đang thực hiện editing hay không, etc.

Resolves data

Sau khi chạy xong Guards, Router sẽ tiếp tục với Resolves data. Ở bước này chúng ta có thể prefetch data trước khi Router render bất cứ thứ gì.

Ở stage này, Router sẽ emit hai events ResolveStart, ResolveEnd.

Sau bước này, Router sẽ update thêm những phần của resolvers vào data property của ActivatedRoute.

Sau khi đã chạy hết tất cả các resolvers đã được thiết lập từ trước, Router sẽ tiến hành activate component vào các router-outlet tương ứng trong config đã được set trước đó.

Activating Components

Ở thời điểm này, Router sẽ activate các components đã được liên kết với các activated route. Đây sẽ là thời điểm khởi tạo mới hoặc reuse các components sau đó render chúng vào các router-outlet tương ứng. Default sẽ là primary outlet - tức là <router-outlet></router-outlet> mà không có name.

Các events tương ứng là ActivationStart, ActivationEnd, ChildActivationStart, ChildActivationEnd.

Sau khi navigate xong xuôi, Router sẽ emit event NavigationEnd, đây cũng là event các bạn có thể observe để thực hiện hành vi nào đó cần thiết sau khi navigation.

Tiếp theo đó Router sẽ update URL trên thanh địa chỉ của browser, để các bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi, trừ trường hợp các bạn set skipLocationChange = true.

Manages navigation

Từ đây, Router lại tiếp tục observe, nếu có một yêu cầu nào đó để thay đổi URL thông qua các cách đã liệt kê ở trên, nó sẽ thực hiện tiếp một chu trình nữa.

image

Route Guards

Route Guards để giải quyết câu hỏi, liệu tôi có được phép redirect đến URL này hay không.

If all guards return true, navigation will continue. If any guard returns false, navigation will be cancelled. If any guard returns a UrlTree, current navigation will be cancelled and a new navigation will be kicked off to the UrlTree returned from the guard.

Angular Router cung cấp một số guards như sau:

 • Activate components:
interface CanActivate {
 canActivate(
  route: ActivatedRouteSnapshot,
  state: RouterStateSnapshot
 ):
  | Observable<boolean | UrlTree>
  | Promise<boolean | UrlTree>
  | boolean
  | UrlTree;
}
interface CanActivateChild {
 canActivateChild(
  childRoute: ActivatedRouteSnapshot,
  state: RouterStateSnapshot
 ):
  | Observable<boolean | UrlTree>
  | Promise<boolean | UrlTree>
  | boolean
  | UrlTree;
}
 • Deactivate components:
interface CanDeactivate<T> {
 canDeactivate(
  component: T,
  currentRoute: ActivatedRouteSnapshot,
  currentState: RouterStateSnapshot,
  nextState?: RouterStateSnapshot
 ):
  | Observable<boolean | UrlTree>
  | Promise<boolean | UrlTree>
  | boolean
  | UrlTree;
}
 • Load children (lazy loading route):
interface CanLoad {
 canLoad(
  route: Route,
  segments: UrlSegment[]
 ):
  | Observable<boolean | UrlTree>
  | Promise<boolean | UrlTree>
  | boolean
  | UrlTree;
}

CanActivate

Giả sử chúng ta có chức năng edit bài viết, yêu cầu đưa ra là chỉ có ai là author mới có thể edit được bài của người đó. App demo sẽ có config routing như sau:

const routes: Routes = [
 {
  path: "article",
  component: ArticleComponent,
  children: [
   {
    path: "",
    component: ArticleListComponent,
   },
   {
    path: ":slug",
    component: ArticleDetailComponent,
   },
   {
    path: ":slug/edit",
    component: ArticleEditComponent,
   },
  ],
 },
];

Giờ đây bạn có thể vào bất cứ bài nào cũng sẽ có thể navigate được vào tiếp page edit.

image

Giờ đây bạn có thể tạo một service, sau đó kiểm tra các quyền để có thể cho phép người dùng có được di chuyển vào hay không.

import { Injectable } from "@angular/core";
import {
 CanActivate,
 ActivatedRouteSnapshot,
 RouterStateSnapshot,
 UrlTree,
} from "@angular/router";
import { Observable } from "rxjs";

@Injectable({
 providedIn: "root", // you can change to any level if needed
})
export class CanEditArticleGuard implements CanActivate {
 canActivate(
  next: ActivatedRouteSnapshot,
  state: RouterStateSnapshot
 ):
  | Observable<boolean | UrlTree>
  | Promise<boolean | UrlTree>
  | boolean
  | UrlTree {
  return true; // replace with actual logic
 }
}

Để có thể register guard vừa tạo, chúng ta cần thêm vào canActivate array khi config routing như sau:

const routes: Routes = [
 {
  path: "article",
  component: ArticleComponent,
  children: [
   // other configurations
   {
    path: ":slug/edit",
    component: ArticleEditComponent,
    canActivate: [CanEditArticleGuard], // <== this is an array, we can have multiple guards
   },
  ],
 },
];

Giả định rằng, chúng ta có một service để biết được user hiện tại là ai như sau:

import { Injectable } from "@angular/core";

@Injectable({
 providedIn: "root",
})
export class UserService {
 currentUser = {
  username: "TiepPhan",
 };
 constructor() {}
}

Guard của chúng ta sẽ có thể có logic như sau:

@Injectable({
 providedIn: "root",
})
export class CanEditArticleGuard implements CanActivate {
 constructor(
  private userService: UserService,
  private articleService: ArticleService
 ) {}
 canActivate(
  next: ActivatedRouteSnapshot,
  state: RouterStateSnapshot
 ):
  | Observable<boolean | UrlTree>
  | Promise<boolean | UrlTree>
  | boolean
  | UrlTree {
  return this.articleService
   .getArticleBySlug(next.paramMap.get("slug"))
   .pipe(
    map(
     (article) => article.author === this.userService.currentUser.username
    )
   );
 }
}

Thành quả có được là chúng ta không thể vào page edit của bai-viet-2, vì author không phải là user đang đăng nhập.

image

Tương tự như CanActivate, chúng ta có cách hoạt động của CanActivateChild, nhưng được apply cho các children của một route.

Tổng kết

Trong bài này có khá nhiều concept về Angular Router Navigation Lifecycle mà các bạn nên biết, ngoài ra chúng ta đã thực hành một guard thường được sử dụng là CanActivate, hi vọng sẽ không làm khó được các bạn.

Code sample

 • https://stackblitz.com/edit/angular-100-days-of-code-day-30?file=src%2Fapp%2Farticle%2Farticle.service.ts
 • https://stackblitz.com/edit/angular-100-days-of-code-day-30-01?file=src%2Fapp%2Farticle%2Farticle-routing.module.ts
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

entry

Giải thích cách microservice giao tiếp với các phần khác?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely