Khóa học angular

Event trong component

0 phút đọc

Khởi tạo components trong angular

Đầu tiên chúng ta sẽ cần khởi tạo một số component để minh họa như: Author List Component, Author Detail Component:
Các bạn chạy lệnh sau để tạo:

ng g c author-list
ng g c author-detail

Author List component sẽ chứa một danh sách các authors, và nó sẽ truyền vào từng author cho Author Detail hiển thị. Author Detail sẽ cho phép truyền vào input là thông tin của một author:

export interface Author {
 id: number;
 firstName: string;
 lastName: string;
 email: string;
 gender: string;
 ipAddress: string;
}
import { Component, OnInit } from "@angular/core";
import { authors } from "../authors";
@Component({
 selector: "app-author-list",
 template: `<app-author-detail
  *ngFor="let author of authors"
  [author]="author"
 ></app-author-detail>`,
 styles: [``],
})
export class AuthorListComponent implements OnInit {
 authors = authors;
 constructor() {}
 ngOnInit() {}
}

Author Detail Component

import { Component, OnInit, Input } from "@angular/core";
import { Author } from "../authors";
@Component({
 selector: "app-author-detail",
 template: `
  <div *ngIf="author">
   <strong>{{ author.firstName }} {{ author.lastName }}</strong>
   <button (click)="handleDelete()">x</button>
  </div>
 `,
 styles: [``],
})
export class AuthorDetailComponent implements OnInit {
 @Input() author: Author;
 constructor() {}
 ngOnInit() {}
 handleDelete() {}
}

Bây giờ chúng ta muốn delete author trong Author Detail component thì sao. Điều này chúng ta không nên làm, và có thể delete xong sẽ không work. Vì thực tế thông tin này không phải của Author Detail component, nên nó không được phép edit/modify/remove, mà chúng ta sẽ gửi một event cho parent component để báo rằng chúng ta muốn xóa phần tử này đó.
Lúc này bạn sẽ cần dùng đến EvenEmitter và @Output decorator

export class AuthorDetailComponent implements OnInit {
 @Input() author: Author;
 @Output() deleteAuthor = new EventEmitter<Author>();
 constructor() {}
 ngOnInit() {}
 handleDelete() {
  this.deleteAuthor.emit(this.author);
 }
}

Đó là cách để chúng ta gửi đi một custom event cho component. Giờ đây ở parent component có thể listen vào event trên và tương tác được với nó.

@Component({
 selector: "app-author-list",
 template: `<app-author-detail
  *ngFor="let author of authors"
  [author]="author"
  (deleteAuthor)="handleDelete($event)"
 >
 </app-author-detail>`,
 styles: [``],
})
export class AuthorListComponent implements OnInit {
 authors = authors;
 constructor() {}
 ngOnInit() {}
 handleDelete(author: Author) {
  this.authors = this.authors.filter((item) => item.id !== author.id);
 }
}

Lời kết

Như vậy trong bài này, chúng ta sẽ phải tìm hiểu cách để khai báo custom event cho một component, từ đó giúp parent component có thể listen được những event cần thiết từ child component.

Source code

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Quang DuyQuang Duy
3 months ago
Phản hồi

mình xin source code của bài này vs ạ

Techmely Techmely
3 months ago

Mình đã bổ sung source code trong bài viết rồi bạn nhé.