Feature Modules, Child Routes and Services

0 phút đọc

Feature Modules

Giả sử với ứng dụng hôm trước, chúng ta mong muốn tách ra nhiều NgModule khác nhau để chia nhỏ ứng dụng ra thay vì chỉ sử dụng một NgModule duy nhất thì có được không? Chẳng phải chúng ta có thể sử dụng nhiều NgModule trong một ứng dụng Angular hay sao??? Làm thế nào để có nhiều Feature Modules mà có support Router?

Câu trả lời chính là sử dụng RouterModule.forChild ở các Feature Modules.

Tách ArticleModule

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo mới một NgModule và đưa những phần cần quản lý bởi NgModule đó vào trong như components, services, etc.

import { NgModule } from "@angular/core";
import { CommonModule } from "@angular/common";
import { ArticleListComponent } from "./article-list/article-list.component";
import { ArticleDetailComponent } from "./article-detail/article-detail.component";

@NgModule({
 imports: [CommonModule],
 declarations: [ArticleListComponent, ArticleDetailComponent],
})
export class ArticleModule {}

Tiếp theo, chúng ta sẽ config RouterModule giống như đã từng làm với AppRoutingModule, nhưng thay vì gọi forRoot thì chúng ta sẽ gọi forChild (nguyên nhân tại sao thì các bạn quay trở lại Day 27).

import { NgModule } from "@angular/core";
import { CommonModule } from "@angular/common";
import { Routes, RouterModule } from "@angular/router";
import { ArticleListComponent } from "./article-list/article-list.component";
import { ArticleDetailComponent } from "./article-detail/article-detail.component";

const routes: Routes = [
 {
  path: "article",
  component: ArticleListComponent,
 },
 {
  path: "article/:slug",
  component: ArticleDetailComponent,
 },
];

@NgModule({
 imports: [CommonModule, RouterModule.forChild(routes)],
 declarations: [ArticleListComponent, ArticleDetailComponent],
})
export class ArticleModule {}

Như thế là chúng ta đã tạo xong Feature Module kèm theo Router, bây giờ chúng ta cần import nó vào AppModule để có thể sử dụng.

import { ArticleModule } from "./article/article.module";

@NgModule({
 imports: [
  BrowserModule,
  FormsModule,
  ArticleModule, // <== lưu ý thứ tự import này
  AppRoutingModule,
 ],
 declarations: [AppComponent],
 bootstrap: [AppComponent],
})
export class AppModule {}

Bây giờ chúng ta có thể vào app với path article để xem Article List.

image

Route config redirect

Để redirect người dùng khi vào một route nào đó đến một route khác, bạn có thể config như sau:

const routes: Routes = [
 {
  path: "",
  redirectTo: "article",
  pathMatch: "full",
 },
];

Các bạn lưu ý rằng ở trong trường hợp redirect, thông thường chúng ta nên dùng strategy để check path là full.

Vậy có những strategy nào?

Với config pathMatch, chúng ta sẽ có thể có 2 strategy là fullprefix, giá trị mặc định khi bạn không set cho pathMatch sẽ là prefix.

 • Đối với full, bạn sẽ compare path mà người dùng đang muốn navigate tới có bằng hay không - tương tự như dùng ==. Ví dụ: URL người dùng muốn là tiepphan.com/abc/xyz thì chúng ta có path tương ứng là abc/xyz nên nếu người dùng yêu cầu đi đến abc/cde thì sẽ không thỏa mãn với điều kiện chúng ta đang có.
 • Đối với prefix thì chỉ cần bằng prefix là được. Ví dụ, nếu người dùng muốn vào tiepphan.com/abc/xyz thì path abc cũng thỏa mãn, do đó những yêu cầu như render component nào, cũng sẽ được thực thi.

Code sample cho phần này có đầy đủ tại đây: https://stackblitz.com/edit/angular-100-days-of-code-day-28-router-feature-1?file=src%2Fapp%2Farticle%2Farticle.module.ts

Routing Module

Có một kỹ thuật trong Angular Router đó là Routing Module, được dùng để tách phần routing ra thành một module riêng, và được sử dụng kèm với một NgModule thông thường. Trường hợp của AppRoutingModule là một ví dụ.

Bạn hoàn toàn có thể áp dụng kỹ thuật này với các Feature Module như sau.

const routes: Routes = [
 {
  path: "article",
  component: ArticleListComponent,
 },
 {
  path: "article/:slug",
  component: ArticleDetailComponent,
 },
];

@NgModule({
 imports: [
  CommonModule,
  RouterModule.forChild(routes), // <== config routing
 ],
 declarations: [],
 exports: [RouterModule], // <== exports this NgModule
})
export class ArticleRoutingModule {}

Ở đây chúng ta sẽ config routing với RouterModule.forChild(routes), sau đó chúng ta exports RouterModule ra ngoài để ArticleModule có thể sử dụng những directives/components mà RouterModule cung cấp mà không cần imports RouterModule.

import { ArticleRoutingModule } from "./article-routing.module";

@NgModule({
 imports: [CommonModule, ArticleRoutingModule],
 declarations: [ArticleListComponent, ArticleDetailComponent],
})
export class ArticleModule {}

Full code: https://stackblitz.com/edit/angular-100-days-of-code-day-28-router-feature-2?file=src%2Fapp%2Farticle%2Farticle-routing.module.ts

Child Routes

Nhìn vào config phía dưới đây các bạn sẽ thấy rằng có một phần prefix khá giống nhau. Vậy chúng ta có cấu trúc nào cho dạng parent-child hay không?

Cách 1

const routes: Routes = [
 {
  path: "article",
  component: ArticleListComponent,
 },
 {
  path: "article/:slug",
  component: ArticleDetailComponent,
 },
];

Angular Router cho phép bạn truyền vào cấu trúc parent-child như sau:

const routes: Routes = [
 {
  path: "article",
  children: [
   {
    path: "",
    component: ArticleListComponent,
   },
   {
    path: ":slug",
    component: ArticleDetailComponent,
   },
  ],
 },
];

Đây là cách config tương đương với Cách 1. Chúng ta sẽ có dạng parent + child cho path ở trên.

Ngoài ra, parent route có thể activate một component, chúng ta thường gọi nó là layout component. Trong component này nhất định phải có chứa router-outlet, nó sẽ là điểm đánh dấu để activate các child component.

const routes: Routes = [
 {
  path: "article",
  component: ArticleComponent, // <== this component can be called `Layout component`
  children: [
   {
    path: "",
    component: ArticleListComponent,
   },
   {
    path: ":slug",
    component: ArticleDetailComponent,
   },
  ],
 },
];

Full code: https://stackblitz.com/edit/angular-100-days-of-code-day-28-router-feature-3?file=src%2Fapp%2Farticle%2Farticle-routing.module.ts

ActivatedRoute Service.

Provides access to information about a route associated with a component that is loaded in an outlet. Use to traverse the RouterState tree and extract information from nodes. ActivatedRoute Service

Service này cung cấp một số public API cho phép chúng ta biết được thông tin về route đang activated và component đã được loaded (activated).

Retrieve params

Ví dụ trong Day 27, chúng ta muốn lấy thông tin của params, lúc đó chúng ta đã inject service này vào ArticleDetailComponent như sau:

export class ArticleDetailComponent implements OnInit {
 article$: Observable<Article>;
 constructor(private _route: ActivatedRoute, private _api: ArticleService) {}

 ngOnInit(): void {
  let slug = this._route.snapshot.paramMap.get("slug");
  this.article$ = this._api.getArticleBySlug(slug);
 }
}

Ngoài cách sử dụng snapshot ở trên chúng ta có thể sử dụng Observable để observe như sau:

export class ArticleDetailComponent implements OnInit {
 article$: Observable<Article>;
 constructor(private _route: ActivatedRoute, private _api: ArticleService) {}

 ngOnInit(): void {
  this.article$ = this._route.paramMap.pipe(
   map((params) => params.get("slug")),
   switchMap((slug) => this._api.getArticleBySlug(slug))
  );
 }
}

Nếu bạn chưa hiểu về RxJS và Observable thì có thể quay lại các bài học trước để tìm hiểu.

Lý do tại sao chúng ta sử dụng Observable ở đây mà không phải là snapshot?

Về nguyên tắc mặc định, khi di chuyển vào một path, Angular Router sẽ cố gắng reuse component trước đó, nếu chưa có, hoặc khác config thì mới tạo mới component.

Ví dụ, bạn đang ở /article, và di chuyển vào từng article /article/bai-viet-1, và theo config ở phần trước, chúng ta thấy rằng đây là 2 config khác nhau, nên Angular Router sẽ tạo mới component, lúc này snapshot và paramMap Observable sẽ có cùng giá trị cho slugbai-viet-1.

Một trường hợp khác là khi bạn từ /article/bai-viet-1 navigate sang /article/bai-viet-2, lúc này chúng sẽ sử dụng cùng config, và do component ArticleDetailComponent đã được activated rồi, Angular Router sẽ không tạo lại nó nữa, mà reuse luôn. Lúc này snapshot không thay đổi, vì snapshot chỉ tạo một lần duy nhất khi tạo ArticleDetailComponent, còn paramMap Observable sẽ emit một giá trị mới cho slug.

Vậy nên tùy theo từng trường hợp cụ thể mà bạn sẽ dùng các cách khác nhau để có thể lấy về dữ liệu tương ứng.

So sánh giữa hai giải pháp:

Sử dụng paramMap Observable:

image

Sử dụng paramMap snapshot:

image

Full code:

 • https://stackblitz.com/edit/angular-100-days-of-code-day-28-router-feature-4?file=src/app/article/article-detail/article-detail.component.ts
 • https://stackblitz.com/edit/angular-100-days-of-code-day-28-router-feature-5?file=src%2Fapp%2Farticle%2Farticle-detail%2Farticle-detail.component.ts
 • https://stackblitz.com/edit/angular-100-days-of-code-day-28-router-feature-6?file=src%2Fapp%2Farticle%2Farticle-detail%2Farticle-detail.component.ts

Retrieve config: query params, route data, etc

Ngoài việc cung cấp API cho params, ActivatedRoute Service cũng cho phép bạn lấy/observe query params thông qua queryParamMap.

Ví dụ bạn vào một URL là tiepphan.com/page/2?sort=createdDate, thì bạn có thể lấy về sort query qua snapshot.queryParamMap.get('sort') hoặc

queryParamMap.subscribe((query) => {
 console.log(query.get("sort"));
});

Tương tự chúng ta có thể lấy về route data, các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn ở đây: https://angular.io/api/router/ActivatedRoute

Router Service

A service that provides navigation and URL manipulation capabilities. Router API

Service này cung cấp cho chúng ta các cách để thao tác với URL, hoặc có thể sử dụng để navigate trong component chẳng hạn.

Ví dụ: Bạn có một button, khi người dùng click vào đó sẽ thực hiện một số task, nếu thành công sẽ navigate về trang chủ chẳng hạn. Lúc này bạn có thể sử dụng 1 trong hai method sau để navigate.

navigateByUrl(url: string | UrlTree, extras: NavigationExtras = { skipLocationChange: false }): Promise<boolean>;
navigate(commands: any[], extras: NavigationExtras = { skipLocationChange: false }): Promise<boolean>;
class SomeComponent {
 constructor(private router: Router) {}
 onClick() {
  // do something
  this.router.navigate(["/article"]);
 }
}

Ngoài ra bạn có thể observe Router Event để làm gì đó:

this.router.events
 .pipe(filter((e) => e instanceof NavigationEnd))
 .subscribe((e) => {
  console.log(e);
 });

Lời kết

Bài này cũng đã có nhiều concept về Angular Router, đây đều là những concept không thể thiếu khi bạn phát triển một ứng dụng thực tế, vì thế các bạn nên đọc thêm nhiều về code của nó trên github, cũng như documentation từ Angular.io

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Muốn đổi thói quen, phải thay hành động.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely