ngTemplateOutlet trong Angular

0 phút đọc

ng-template trong Angular

Trong bài 2 của chương 2 này, mình đã nói có nói đến một trường hợp dùng ng-template. Đó là khi dùng *ngIf với điều kiện else, chúng ta có thể truyền vào một template reference đc định nghĩa thông qua cú pháp #templateReferenceName để render lên UI.

<div *ngIf="user.age >= 13; else noPG13">Bạn có thể xem nội dung PG-13</div>
<ng-template #noPG13>
 <div>Bạn không thể xem nội dung PG-13</div>
</ng-template>

Thông qua ví dụ trên, chắc các bạn cũng đã nhận ra được đôi điều:

 • Khi code HTML của bạn dc bao quanh bởi ng-template, phần HTML đó sẽ không dc render lên UI ngay lập tức. Mà chỉ dc render trong một số trường hợp, ví dụ như khi *ngIf else tmpl hoặc thông qua ngTemplateOutlet mà chúng ta sẽ đề cập đến ở phần sau của bài viết.
 • Tên gọi của ng-template cũng phần nào nói lên đc ý nghĩa của nó. Template hiểu nôm na là mẫu, dạng. Dịch ra tiếng Việt hơi khó, tuy nhiên khi kết hợp nhiều template với nhau thì chúng ta có thể có một UI đầy đủ.

Từ những điểm trên, có thể định nghĩa ng-template là một thành phần của Angular để render HTML code. Và phần HTML code nằm trong ng-template không bao giờ được hiển thị trực tiếp ở nơi nó được định nghĩa

Khi nào thì nên dùng ng-template?

Một số trường hợp hay cần dùng đến ng-template theo như kinh nghiệm của mình.

1. Dùng kết hợp với các Structure Directive của Angular, ví dụ như *ngIf

2. Khi một số UI element trong một component bị lặp lại trong chính component đó, nhưng phần code đó quá nhỏ để tách ra làm một component riêng

Ví dụ như bạn có một component có chứa biến một biển tên là counter. Phần UI của counter này sẽ đc lặp lại ở trong component của bạn vài lần với UI giống nhau.

Đây là cách bình thường chúng ta hay làm. Copy and paste code.

<div class="card">
 <div class="card-header">
  You have selected
  <span class="badge badge-primary">{{ counter }}</span> items.
 </div>
 <div class="card-body">
  There are <span class="badge badge-primary">{{ counter }}</span> items was
  selected.
 </div>
 <div class="card-footer">
  You have selected
  <span class="badge badge-primary">{{ counter }}</span> items. ::
 </div>
</div>

Và đây là cách chúng ta có thể viết lại bằng cách dùng ng-templatengTemplateOutlet.

<div class="card">
 <div class="card-header">
  You have selected
  <ng-container [ngTemplateOutlet]="counterTmpl"></ng-container>.
 </div>
 <div class="card-body">
  There are <ng-container [ngTemplateOutlet]="counterTmpl"></ng-container> was
  selected.
 </div>
 <div class="card-footer">
  You have selected
  <ng-container [ngTemplateOutlet]="counterTmpl"></ng-container>. ::

  <ng-template #counterTmpl>
   <span class="badge badge-primary">{{ counter }}</span> items
  </ng-template>
 </div>
</div>

Khi viết lại code dùng ng-template, ưu điểm dễ nhận thấy đó là:

 • Nếu cần sửa lại UI cho counter. Thay vì phải sửa ở 3 nơi, bây giờ ta chỉ cần sửa ở một vị trí đó là ng-template của counter thôi. Tránh những lỗi typo hay find and replace bị thiếu.
 • Vì phần template này chỉ gói gọn trong đúng một dòng code nên dùng ng-template tiện hơn hẳn là phải tách phần counter ra một component mới.

Dùng ng-template để pass vào component khác. Hỗ trợ override template có sẵn trong component.

Ví dụ mình có component tab-container, mặc định sẽ render tab với template default là defaultTabButtonsTmpl.

@Component({
 selector: "tab-container",
 template: `
  <ng-template #defaultTabButtonsTmpl>
   <div class="default-tab-buttons">...</div>
  </ng-template>
  <ng-container
   *ngTemplateOutlet="headerTemplate || defaultTabButtons"
  ></ng-container>
  ... rest of tab container component ...
 `,
})
export class TabContainerComponent {
 @Input() headerTemplate: TemplateRef<any>; // Custom template provided by parent
}

Tuy nhiên, khi dùng tab-container bạn hoàn toàn có thể pass vào template mới để override lại default UI ở parent component.

@Component({
 selector: 'app-root',
 template: `
  <ng-template #customTabButtons>
   <div class="custom-class">
    <button class="tab-button" (click)="login()">
     {{loginText}}
    </button>
    <button class="tab-button" (click)="signUp()">
     {{signUpText}}
    </button>
   </div>
  </ng-template>
  <tab-container [headerTemplate]="customTabButtons"></tab-container>
 `
})

ngTemplateOutlet trong Angular

Qua ví dụ trên thì có thể thấy ngay ngTemplateOutlet là cách dùng để render một template được tạo ra bởi ng-template lên UI. Cú pháp như sau

 • *ngTemplateOutlet="templateRef" (chú ý dấu sao * nhé, không có là không chạy đâu đấy)
 • [ngTemplateOutlet]="templateRef"

Tuy nhiên, như component có @Input() để truyền data từ bên ngoài vào, thì ng-template cũng có cú pháp tương tự để truyền data. Đó chính là ngTemplateOutletContext

Ví dụ như mình muốn reuse lại một button với những tên khác nhau, ngoài ra, một button mình muốn có icon, và một button mình ko muốn có icon. Thì bạn hoàn toàn cũng có thể dùng kết hợp giữa ng-template, ngTemplateOutletngTemplateOutletContext để viết code.

<button class="btn btn-primary">Click here</button>

<button class="btn btn-danger">
 <i class="fa fa-remove"></i>
 Delete
</button>

Hoàn toàn có thể được viết lại thành.

<ng-template
 #buttonTmpl
 let-label="label"
 let-className="className"
 let-icon="icon"
>
 <button [ngClass]="['btn', className ? className : '']">
  <i *ngIf="icon" class="fa {{icon}}"></i>
  {{ label }}
 </button>
</ng-template>

<ng-container
 [ngTemplateOutlet]="buttonTmpl"
 [ngTemplateOutletContext]="{ label: 'Click here', className: 'btn-primary', icon: null }"
>
</ng-container>

<ng-container
 [ngTemplateOutlet]="buttonTmpl"
 [ngTemplateOutletContext]="{ label: 'Remove', className: 'btn-danger', icon: 'fa-remove' }"
>
</ng-container>

Tuy nhiều code hơn, nhưng giờ chúng ta có thể reuse lại button này trong cùng component. Hoặc pass cái template này vào component khác cũng được, ko vấn đề gì cả.

Vài điểm chú ý:

 • Khi define ra ng-template, bạn có thể config cho template đó nhận vào value bằng cách dùng cú pháp let-name="name".
  Trong đó name ở bên trái dấu bằng là variable bạn có thể access được ở trong ng-template, còn name ở bên phải dấu bằng là tên của object property khi pass qua ngTemplateOutletContext. Hai cái name này hoàn toàn có thể khác nhau, không có vấn đề gì cả.
 • Nếu bạn không đặt tên cho variable ở vế phải của dấu bằng, chỉ viết là let-name, thì khi truyền data qua context, property của object truyền vào sẽ là $implicit. Ví dụ cụ thể:
<ng-template #buttonTmpl let-label let-className="className" let-icon="icon">
 <button [ngClass]="['btn', className ? className : '']">
  <i *ngIf="icon" class="fa {{icon}}"></i>
  {{ label }}
 </button>
</ng-template>

<ng-container
 [ngTemplateOutlet]="buttonTmpl"
 [ngTemplateOutletContext]="{ $implicit: 'Remove', className: 'btn-danger', icon: 'fa-remove' }"
>
</ng-container>
 • Khi dùng variable ở trong ng-template, bạn sẽ mất type safe. Ví dụ bạn pass vào một object user theo cú pháp let-user="user" với firstName, lastNameage. Thì trong ng-template, bạn muốn làm gì cái object này cũng được, ví dụ như thử dùng user.fullName, compiler sẽ không catch được lỗi, và cả angular language service cũng không báo lỗi trên IDE.

ng-container trong Angular

ng-container là một custom html tag để khi render trên UI sẽ không có extra tag để tránh ảnh hưởng đến style mình viết. Như ở ví dụ trên, bạn hoàn toàn có thể viết lại thành.

<div
 [ngTemplateOutlet]="buttonTmpl"
 [ngTemplateOutletContext]="{ label: 'Click here', class: 'btn-primary', icon: null }"
></div>

Tuy nhiên khi render ra UI, sẽ bị thừa một thẻ div bao ngoài.

<div>
 <button class="btn btn-primary">Click here</button>
</div>

Nếu bạn có style CSS chặt chẽ theo kiểu parent > child. Thì khi thừa một thẻ div, chắc chắn UI sẽ bị ảnh hưởng.

Lời kết

Phew, lâu quá không giải thích bằng tiếng Việt nên có thể sẽ không được tường minh như mong muốn. Hy vọng các bạn đã hiểu sơ qua về cách khái niệm ng-template, ng-containerngTemplateOutlet trong bài viết này.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.