Reactive Forms Trong Angular Phần 1

0 phút đọc

Reactive Forms

Thuật ngữ Reactive Forms hay còn được gọi là Model-driven Forms, là một phương pháp để tạo form trong Angular, phương pháp này tránh việc sử dụng các directive ví dụ như ngModel, required, etc, thay vào đó tạo các Object Model ở trong các Component, rồi tạo ra form từ chúng. Một điều lưu ý đó là Template-driven Forms là async còn Reactive Forms là sync.

Trong Reactive Forms, chúng ta tạo toàn bộ form control tree ở trong code (khởi tạo ngay, khởi tạo trong constructor, hoặc khởi tạo trong ngOnInit), nên có thể dễ dàng truy cập các phần tử của form ngay tức thì.

Form state ở trong Reactive Forms là immutable, mỗi sự thay đổi của form state sẽ đều tạo ra một state mới.

Reactive Forms sử dụng khá nhiều Observable streams, ví dụ như valueChanges, statusChanges chẳng hạn. Bạn hoàn toàn có thể combine, manipulate stream đó như những Observable thông thường.

Validation ở trên Reactive Forms cũng rất dễ dàng, nó chỉ là một function, và bạn hoàn toàn có thể thay đổi trong khi application đang chạy.

Overview từ https://angular.io/guide/reactive-forms#overview-of-reactive-forms

Reactive forms use an explicit and immutable approach to managing the state of a form at a given point in time. Each change to the form state returns a new state, which maintains the integrity of the model between changes. Reactive forms are built around observable streams, where form inputs and values are provided as streams of input values, which can be accessed synchronously.

Reactive forms also provide a straightforward path to testing because you are assured that your data is consistent and predictable when requested. Any consumers of the streams have access to manipulate that data safely.

Reactive forms differ from template-driven forms in distinct ways. Reactive forms provide more predictability with synchronous access to the data model, immutability with observable operators, and change tracking through observable streams.

Template-driven forms allow direct access to modify data in your template, but are less explicit than reactive forms because they rely on directives embedded in the template, along with mutable data to track changes asynchronously. See the Forms Overview for detailed comparisons between the two paradigms.

Sign In Reactive Forms Component

Ví dụ như form Sign in chúng ta đã quen thuộc trong những ngày qua, làm thế nào để chúng ta tạo ra được một form như thế?

Sign In Reactive Forms Component

From victorthemes

Chúng ta sẽ tạo mới một component để tiến hành bài học:

ng g c sign-in-rf
const routes: Routes = [
 {
  path: "sign-in",
  component: SignInComponent,
 },
 {
  path: "sign-in-rf",
  component: SignInRfComponent,
 },
];

Component của chúng ta sẽ có template như form từ những ngày đã qua.

<div class="container">
 <form class="sign-in-form">
  <h2>Sign in</h2>
  <div class="row-control">
   <mat-form-field appearance="outline">
    <mat-label>Username</mat-label>
    <input matInput placeholder="Username" />
   </mat-form-field>
  </div>
  <div class="row-control">
   <mat-form-field appearance="outline">
    <mat-label>Password</mat-label>
    <input type="password" matInput placeholder="Password" />
   </mat-form-field>
  </div>
  <div class="row-control">
   <mat-checkbox>Remember me</mat-checkbox>
  </div>
  <div class="row-control row-actions">
   <button mat-raised-button color="primary" type="submit">Sign in</button>
  </div>
 </form>
</div>

Sau khi khởi chạy ứng dụng với lệnh ng serve bạn có thể visit trang web tại địa chỉ http://localhost:4200/sign-in-rf.

image

Integrate Angular Forms

Để sử dụng được Reactive Forms ở trong ứng dụng, chúng ta cần imports một NgModuleReactiveFormsModule vào NgModule quản lý component của chúng ta - trong trường hợp của component hiện tại là AppModule.

import { ReactiveFormsModule } from "@angular/forms";

@NgModule({
 declarations: [
  // components, pipes, directives
 ],
 imports: [
  // other imports
  ReactiveFormsModule,
 ],
 // ...
})
export class AppModule {}

FormGroup, FormControl, FormArray

 • AbstractControl đây là base class của 3 thành phần kể trên - chúng là các thành phần cơ bản của form.
 • FormControl là đơn vị nhỏ nhất của một form, dùng để track thông tin về value, validation của một form control như là thông tin của một input, một checkbox, etc.
 • FormGroup là một tập hợp của các control/group/array (AbstractControl) khác. Dạng như một Object, nó có thể chứa các value đơn lẻ, hoặc các Object khác.
 • FormArray cấu trúc dạng mảng, để quản lý các AbstractControl theo dạng mảng, dùng cho trường hợp cấu trúc có thể thêm bớt phần tử một cách linh hoạt.

Thông thường, mỗi một form sẽ bắt đầu bởi một FormGroup, nó sẽ đăng ký các AbstractControl khác bên trong nó.

Đối với Sign In form của chúng ta ở trên, chúng ta có thể khởi tạo nó như sau.

export class SignInRfComponent implements OnInit {
 signInForm = new FormGroup({
  username: new FormControl(""), // <== default value
  password: new FormControl(""), // <== default value
  rememberMe: new FormControl(false), // <== default value
 });
 constructor() {}

 ngOnInit(): void {}
}

Binding Form

Để binding giữa form model và template lại với nhau, chúng ta sẽ dùng directive [formGroup] như sau:

<form class="sign-in-form" [formGroup]="signInForm"></form>

Để binding các FormControl vào các form control như textbox, checkbox chúng ta sẽ dùng một directive đó là formControlName. Đầu vào của nó sẽ là key mà chúng ta dùng để khai báo control trong FormGroup gần nhất:

<form class="sign-in-form" [formGroup]="signInForm">
 <h2>Sign in</h2>
 <div class="row-control">
  <mat-form-field appearance="outline">
   <mat-label>Username</mat-label>
   <input matInput placeholder="Username" formControlName="username" />
  </mat-form-field>
 </div>
 <div class="row-control">
  <mat-form-field appearance="outline">
   <mat-label>Password</mat-label>
   <input
    type="password"
    matInput
    placeholder="Password"
    formControlName="password"
   />
  </mat-form-field>
 </div>
 <div class="row-control">
  <mat-checkbox formControlName="rememberMe">Remember me</mat-checkbox>
 </div>
 <div class="row-control row-actions">
  <button mat-raised-button color="primary" type="submit">Sign in</button>
 </div>
 <pre>{{ signInForm.value | json }}</pre>
</form>
image

Như vậy, chỉ với một vài bước đơn giản, các bạn đã có thể có được form ưng ý.

FormBuilder Service

Như các bạn có thể thấy là nếu form có số lượng control lớn mà cứ phải new như ở trên thì khá là vất vả.
Vì thế Angular Reactive Forms cung cấp luôn cho chúng ta một service là FormBuilder để các bạn có thể khởi tạo form nhanh hơn.

Để sử dụng service này, bạn chỉ cần inject vào constructor là được.

export class SignInRfComponent implements OnInit {
 signInForm: FormGroup;
 constructor(private fb: FormBuilder) {}

 ngOnInit(): void {
  this.signInForm = this.fb.group({
   username: "",
   password: "",
   rememberMe: false,
  });
 }
}

Cập nhật giá trị cho Reactive Forms qua patchValue hoặc setValue

Có 2 phương thức để cập nhật giá trị cho form control được mô tả bởi class AbstractControlsetValuepatchValue. Chúng là các abstract method, vậy nên các class dẫn xuất sẽ phải implement riêng cho chúng.

 • Đối với class FormControl, không có gì khác biệt giữa 2 phương thức – thực chất patchValue gọi lại setValue.
 • Đối với các class FormGroupFormArray, patchValue sẽ cập nhật các giá trị được khai báo tương ứng trong object value truyền vào. Nhưng setValue sẽ báo lỗi nếu một control nào bị thiếu hoặc thừa, tức là bạn phải truyền chính xác object có cấu trúc giống như cấu trúc của form hay nói cách khác là không chấp nhận subset hoặc superset của cấu trúc form hiện tại.

Vậy nên nếu bạn muốn cập nhật một phần của form thì hãy dùng patchValue, nếu bạn muốn set lại tất cả và đảm bảo không cái nào bị thiếu thì dùng setValue để tận dụng việc báo lỗi của nó.

Ngoài ra, còn có phương thức reset để bạn có thể reset lại trạng thái lúc khởi tạo của form hoặc control.

ngOnInit(): void {
 this.signInForm = this.fb.group({
  username: '',
  password: '',
  rememberMe: false,
 });
 setTimeout(() => {
  // fake api call then update form value
  this.signInForm.patchValue({
   username: 'TiepPhan'
  });
 }, 1000);
}

Event Submit vs NgSubmit

Angular Reactive Forms cũng cung cấp event ngSubmit giống như Template-driven Forms, các bạn chỉ cần listen vào event đó là được.

<form
 class="sign-in-form"
 [formGroup]="signInForm"
 autocomplete="off"
 (ngSubmit)="onSubmit()"
></form>
onSubmit(): void {
 console.log(this.signInForm);
}

Lời kết

Trong bài này chúng ta đã tìm hiểu một số concept cơ bản về Angular Reactive Forms, và cũng đã thực hành cách tạo một Sign In Form đơn giản. Các bạn có thể thực hành với nhiều form hơn ở trên các trang chia sẻ template.

Code sample

 • https://stackblitz.com/edit/100-days-of-angular-day-35

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn.