Template-driven Forms Trong Angular Phần 2

0 phút đọc

Angular Forms Validation

Lưu ý rằng, do Angular application là một frontend app, nên việc validation ở frontend khá dễ dàng để bypass, do đó backend của các bạn sẽ luôn phải validate những dữ liệu gửi từ frontend lên, kể cả nó có được validate ở frontend hay chưa. Backend phải tuyệt đối không tin tưởng vào dữ liệu từ nơi khác đến.

Validation status cho một control sẽ bao gồm các status sau:

 • touched: true nếu người dùng đã focus vào control (như là input, textarea, etc) rồi sau đó blur khỏi control đó. Hoặc khi gọi markAsTouched.
 • untouched: true nếu người dùng chưa đụng chạm gì đến control hoặc lần đầu tiên focus và chưa bị mất focus (ngược lại với touched)
 • dirty: true nếu người dùng đã thay đổi value của control – nhập một ký tự vào input text chẳng hạn, kể cả việc nhập vào rồi xóa đi thì cũng tính là đã thay đổi.
 • pristine: true nếu người dùng chưa thay đổi value của control, mặc dù có thể đã touched, nhưng chưa sửa đổi gì.

Với mỗi validation status như trên chúng ta sẽ có các CSS class tương ứng cho control/form. Bạn hoàn toàn có thể style cho component dựa vào các class này.

 • .ng-valid
 • .ng-invalid
 • .ng-pending
 • .ng-pristine
 • .ng-dirty
 • .ng-untouched
 • .ng-touched

Template-driven Forms Validation

Angular Template-driven Forms có cung cấp sẵn một số directives cơ bản để thực hiện việc validation.

 • required: Yêu cầu form control không được phép bỏ trống.
 • minlength: Yêu cầu form control phải có value có length ít nhất bằng một giá trị nào đó.
 • maxlength: Yêu cầu form control phải có value có length không vượt quá một giá trị nào đó.
 • pattern: Yêu cầu form control phải có value thỏa mãn một pattern nào đó (RegEx).
 • email: Yêu cầu form control phải có value thỏa mãn pattern của một email

Source code: validators.ts

Validate Forms

Đối với form Sign In như đã đề cập ở bài trước, giả sử theo dự án yêu cầu:

 • Username không được bỏ trống, có độ dài từ 6 đến 32 ký tự, chỉ chứa ký tự alphabet.
 • Password không được bỏ trống, có độ dài từ 6 đến 32 ký tự, chỉ chưa các ký tự alphabet, digit, và phải chứa ít nhất một ký tự đặc biệt trong list: !@#$%^&*.

Với yêu cầu trên chúng ta sẽ làm thế nào để hiển thị cho người dùng biết khi họ nhập chưa chính xác.

<div class="container">
 <form
  class="sign-in-form"
  novalidate
  #signInForm="ngForm"
  (submit)="onSubmit(signInForm)"
 >
  <h2>Sign in</h2>
  <div class="row-control">
   <mat-form-field appearance="outline">
    <mat-label>Username</mat-label>
    <input
     matInput
     placeholder="Username"
     [(ngModel)]="userInfo.userName"
     name="username"
    />
   </mat-form-field>
  </div>
  <div class="row-control">
   <mat-form-field appearance="outline">
    <mat-label>Password</mat-label>
    <input
     type="password"
     matInput
     placeholder="Password"
     [(ngModel)]="userInfo.password"
     name="password"
    />
   </mat-form-field>
  </div>
  <div class="row-control">
   <mat-checkbox [(ngModel)]="userInfo.rememberMe" name="rememberMe"
    >Remember me</mat-checkbox
   >
  </div>
  <div class="row-control row-actions">
   <button mat-raised-button color="primary" type="submit">Sign in</button>
  </div>

  <pre>{{ signInForm.value | json }}</pre>
  <pre>{{ userInfo | json }}</pre>
 </form>
</div>
image

Username input

Chúng ta sẽ lần lượt thêm các directives vào để validate như sau:

<input
 matInput
 placeholder="Username"
 required
 minlength="6"
 maxlength="32"
 [pattern]="usernamePattern"
 [(ngModel)]="userInfo.userName"
 name="username"
/>
export class SignInComponent {
 usernamePattern = /^[a-z]{6,32}$/i;
}

Chỉ với việc thêm vào một số directives có sẵn, chúng ta đã có kết quả rất khả quan. Các bạn hãy để ý phần html bị thay đổi khi typing như sau:

image

Nếu chúng ta muốn hiển thị message báo lỗi tùy thuộc vào từng loại lỗi thì sao? Điều này hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách lấy ra instance của ngModel, sau đó bạn có thể truy cập vào property errors như sau:

<input
 matInput
 placeholder="Username"
 required
 minlength="6"
 maxlength="32"
 [pattern]="usernamePattern"
 #username="ngModel"
 [(ngModel)]="userInfo.userName"
 name="username"
/>

<pre>{{ username.errors | json }}</pre>
image

Giờ đây chúng ta có thể sử dụng NgIf để hiển thị được lỗi tương ứng:

<mat-form-field appearance="outline">
 <mat-label>Username</mat-label>
 <input
  matInput
  placeholder="Username"
  required
  minlength="6"
  maxlength="32"
  [pattern]="usernamePattern"
  #username="ngModel"
  [(ngModel)]="userInfo.userName"
  name="username"
 />
 <mat-error *ngIf="username.errors.required">Username is required!</mat-error>
</mat-form-field>

Nhưng khi chạy bạn sẽ thấy có một lỗi runtime như sau:

TypeError: Cannot read property 'required' of null at SignInComponent_Template (sign-in.component.html:17)

Điều này xảy ra vì ở thời điểm ban đầu khi control mới được khởi tạo, hoặc trong trường hợp control ở trạng thái valid thì nó sẽ có errorsnull, do đó chúng ta cần check null hoặc dùng safe navigation operator (trong template của Angular component có operator đặc biệt này).

<mat-form-field appearance="outline">
 <mat-label>Username</mat-label>
 <input
  matInput
  placeholder="Username"
  required
  minlength="6"
  maxlength="32"
  [pattern]="usernamePattern"
  #username="ngModel"
  [(ngModel)]="userInfo.userName"
  name="username"
 />
 <mat-error *ngIf="username.errors?.required">Username is required!</mat-error>
</mat-form-field>

Nếu bạn sử dụng Angular Material như ở trên, nó sẽ check một cách khá thông minh là khi người dùng touched rồi thì nó mới hiển thị error message. Nên nếu bạn không sử dụng Angular Material thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng tương tự bằng cách check thêm điều kiện có touched/dirty hay chưa chẳng hạn.

<mat-error *ngIf="username.touched && !username.valid">
 <span *ngIf="username.errors.required">Username is required</span>
 <span *ngIf="username.errors.minlength || username.errors.maxlength"
  >Length from 6 to 32 characters</span
 >
 <span
  *ngIf="!(username.errors.minlength || username.errors.maxlength) && username.errors.pattern"
  >Only alphabet</span
 >
</mat-error>

Giờ đây bạn sẽ có thể có những validation giúp UX được nâng cao hơn trước đây.

image

Password input

Tương tự như Username input, bạn cũng có thể làm cho Password input với cách thức như đã được đề cập.

<mat-form-field appearance="outline">
 <mat-label>Password</mat-label>
 <input
  type="password"
  matInput
  placeholder="Password"
  required
  minlength="6"
  maxlength="32"
  [pattern]="passwordPattern"
  #password="ngModel"
  [(ngModel)]="userInfo.password"
  name="password"
 />
 <mat-error *ngIf="password.touched && !password.valid">
  <span *ngIf="password.errors.required">Password is required</span>
  <span *ngIf="password.errors.minlength || password.errors.maxlength"
   >Length from 6 to 32 characters</span
  >
  <span
   *ngIf="!(password.errors.minlength || password.errors.maxlength) && password.errors.pattern"
  >
   Only alphabet, digit and at least one of !@#$%^&*
  </span>
 </mat-error>
</mat-form-field>
passwordPattern = /^(?=.*[!@#$%^&*]+)[a-z0-9!@#$%^&*]{6,32}$/;

Lời kết

Trong bài học này chúng ta hiểu hơn về Angular Forms, cụ thể ở đây là Template-driven Forms Validation.

Code sample

 • https://stackblitz.com/edit/100-days-of-angular-day-34?file=src%2Fapp%2Fsign-in%2Fsign-in.component.html
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?