Khóa học angular

Template-driven Forms Trong Angular Phần 1

0 phút đọc

Form hay biểu mẫu là một thành phần khá quan trọng trong các hệ thống/công ty hiện nay. Ví dụ khi bạn mở một tài khoản ngân hàng, hay form đăng ký trường Đại học, hoặc kể cả là một số form các bạn cần phải điền khi đi làm ở một công ty mới chẳng hạn.

Do đó các ứng dụng sẽ có thể có khá nhiều ứng dụng cần phải thiết lập chức năng Forms để có thể thu thập thông tin cần thiết của người dùng. Ví dụ như form Sign in dưới đây:

Template-driven Forms

From victorthemes

Giới thiệu

Angular là một full-fledged framework, nó đã cung cấp sẵn hai giải pháp cho Forms là Template-driven FormsReactive Forms hay còn gọi làm Model-driven Forms.

Angular provides two different approaches to handling user input through forms: reactive and template-driven. Both capture user input events from the view, validate the user input, create a form model and data model to update, and provide a way to track changes. Angular Forms overview

 • Template-driven Forms: Cơ chế hoạt động của dạng forms này sẽ chủ yếu dựa vào các directives trên template như NgForm, NgModel, required, etc; để làm việc. Form dạng này sử dụng Two-way binding để update data model giữa template và component.
 • Reactive Forms: Chúng ta sẽ xây dựng form từ các model, là các object có một số chức năng đặc biệt để quản lý được các form input. Nó cũng sử dụng một số (nhưng rất ít) các directives.

Template-driven forms use two-way data binding to update the data model in the component as changes are made in the template and vice versa. Angular.io

Reactive forms provide a model-driven approach to handling form inputs whose values change over time. Angular.io

Khởi tạo dự án

Để demo trong ngày hôm nay chúng ta có thể sử dụng Angular và Angular Material cho sinh động.

Các bạn có thể tạo mới Angular project bằng lệnh sau:

ng new acme

Sau đó lựa chọn các config phù hợp cho routing, style. Ví dụ:

? Would you like to add Angular routing? Yes
? Which stylesheet format would you like to use? SCSS

Sau khi tạo thành công, bạn chỉ cần chạy lệnh sau để add Angular CDK và Angular Material vào dự án:

ng add @angular/cdk
ng add @angular/material

Ở bước này bạn có thể trả lời một số câu hỏi, hoặc bạn có thể chọn các giá trị mặc định. Ví dụ:

? Choose a prebuilt theme name, or "custom" for a custom theme: Indigo/Pink [ Preview: https://material.angular.io?theme=indigo-pink ]
? Set up global Angular Material typography styles? Yes
? Set up browser animations for Angular Material? Yes

Như thế là xong phần khởi tạo project, chúng ta có thể chạy lệnh sau để khởi chạy chương trình:

ng serve

Form đăng nhập

Chúng ta sẽ cần một component (sign-in) mới và setup routing cho nó như sau:

ng g c sign-in
const routes: Routes = [
 {
  path: "sign-in",
  component: SignInComponent,
 },
];

Giờ đây bạn có thể navigate vào trang http://localhost:4200/sign-in và bắt đầu code được rồi.

Giả sử page Sign in sẽ có một input cho việc nhập Username, một input cho Password, và một checkbox cho chức năng Remember me, kèm theo đó là một button để submit form chẳng hạn.

Chúng ta có thể có template như sau:

<div class="container">
 <form class="sign-in-form">
  <h2>Sign in</h2>
  <div class="row-control">
   <mat-form-field appearance="outline">
    <mat-label>Username</mat-label>
    <input matInput placeholder="Username" />
   </mat-form-field>
  </div>
  <div class="row-control">
   <mat-form-field appearance="outline">
    <mat-label>Password</mat-label>
    <input type="password" matInput placeholder="Password" />
   </mat-form-field>
  </div>
  <div class="row-control">
   <mat-checkbox>Remember me</mat-checkbox>
  </div>
  <div class="row-control row-actions">
   <button mat-raised-button color="primary" type="submit">Sign in</button>
  </div>
 </form>
</div>

Lưu ý

Để có thể sử dụng các components/directives từ Angular Material các bạn cần import NgModule tương ứng vào NgModule quản lý component hiện tại. Ví dụ trong trường hợp này SignInComponent được quản lý bởi AppModule nên chúng ta có một số imports sau:

import { MatInputModule } from "@angular/material/input";
import { MatFormFieldModule } from "@angular/material/form-field";
import { MatCheckboxModule } from "@angular/material/checkbox";
import { MatButtonModule } from "@angular/material/button";

@NgModule({
 declarations: [AppComponent, SignInComponent],
 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  BrowserAnimationsModule,
  MatButtonModule,
  MatFormFieldModule,
  MatInputModule,
  MatCheckboxModule,
  MatButtonModule,
 ],
})
export class AppModule {}

Khi render chúng ta sẽ có giao diện như sau:

image

Tích hợp Angular Forms

Để có thể sử dụng các APIs mà Angular cung cấp cho việc thao tác với Template-driven Forms, chúng ta cần import NgModuleFormsModule từ package @angular/forms như sau vào AppModule:

import { FormsModule } from "@angular/forms";

@NgModule({
 declarations: [AppComponent, SignInComponent],
 imports: [
  // other NgModules
  FormsModule,
 ],
})
export class AppModule {}

ngForm và ngModel directives

Để có thể lấy về NgForm instance, chúng ta chỉ cần tạo một template variable cho thẻ form kèm theo chỉ định về exportAs như sau:

<form novalidate #signInForm="ngForm" ...></form>

Từ đây bạn có thể sử dụng variable signInForm này ở trong template, cũng như truyền về component class.

Ví dụ, chúng ta truyền instance này vào hàm lắng nghe event submit của form chẳng hạn:

export class SignInComponent implements OnInit {
 constructor() {}

 ngOnInit(): void {}

 onSubmit(form: NgForm): void {
  console.log(form);
 }
}
<form
 novalidate
 #signInForm="ngForm"
 (submit)="onSubmit(signInForm)"
 ...
></form>

Ở thời điểm hiện tại chúng ta mặc dù đã khai báo một số input/control, nhưng form của chúng ta không thể xác nhận được những control đó, nên nếu bạn print thử value của form hiện tại sẽ là một object rỗng:

<pre>
{{ signInForm.value | json }}
</pre>

Lúc này bạn sẽ cần phải register các control vào form thông qua ngModel directive.

<input matInput placeholder="Username" ngModel />

Ngay khi chúng ta save lại, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi runtime như sau ở console:

Error: If ngModel is used within a form tag, either the name attribute must be set or the form control must be defined as 'standalone' in ngModelOptions.
Example 1: <input [(ngModel)]="person.firstName" name="first">
Example 2: <input [(ngModel)]="person.firstName" [ngModelOptions]="{standalone: true}">

Một thông báo khá rõ ràng, chúng ta cần phải gắn thêm name attribute cho thẻ input hoặc sẽ thêm một config nữa. Trong trường hợp này, chúng ta mong muốn register control nên chúng ta sẽ thêm name attribute.

<input matInput placeholder="Username" ngModel name="username" />

Giờ đây control của chúng ta đã được register, và mỗi khi user typing vào ô input đó thì value của form cũng sẽ update theo.

image

Thực hiện tương tự cho các control khác, chúng ta sẽ có một form hoàn chỉnh như sau:

<form
 class="sign-in-form"
 novalidate
 #signInForm="ngForm"
 (submit)="onSubmit(signInForm)"
>
 <h2>Sign in</h2>
 <div class="row-control">
  <mat-form-field appearance="outline">
   <mat-label>Username</mat-label>
   <input matInput placeholder="Username" ngModel name="username" />
  </mat-form-field>
 </div>
 <div class="row-control">
  <mat-form-field appearance="outline">
   <mat-label>Password</mat-label>
   <input
    type="password"
    matInput
    placeholder="Password"
    ngModel
    name="password"
   />
  </mat-form-field>
 </div>
 <div class="row-control">
  <mat-checkbox ngModel name="rememberMe">Remember me</mat-checkbox>
 </div>
 <div class="row-control row-actions">
  <button mat-raised-button color="primary" type="submit">Sign in</button>
 </div>

 <pre>{{ signInForm.value | json }}</pre>
</form>
image

Event Submit vs NgSubmit

Ở phần trước, chúng ta đã listen event submit của form, nhưng ngoài ra, còn một event khác cũng được fired ra khi thực hiện submit form, đó là ngSubmit. Vậy có điều gì khác biệt giữa submitngSubmit?

Giống như submit, event ngSubmit cũng thực hiện hành động khi form thực hiện submit – người dùng nhấn vào button submit chẳng hạn. Nhưng ngSubmit sẽ thêm một số nhiệm vụ để đảm bảo form của bạn không thực hiện submit form theo cách thông thường – tải lại trang sau khi submit.

Giả sử, chúng ta thực hiện một tác vụ nào đó trong hàm listen form submit mà sinh ra exception, lúc này nếu bạn sử dụng submit, trang web của bạn sẽ reload, còn nếu bạn sử dụng ngSubmit, nó sẽ không reload – phiên bản lúc này tôi đang sử dụng.

onSubmit(form: NgForm) {
 // Do something awesome
 console.log(form);
 throw new Error('something went wrong');
}

Lời khuyên dành cho bạn là nên dùng ngSubmit cho việc listen form submit.

Lưu ý

ngSubmit có thể áp dụng cho cả Reactive Forms

ngModel, [ngModel] and [(ngModel)]

Như chúng ta đã biết, ngModel là directive giúp chúng ta register control với form, vậy hai hình thái còn lại có tác dụng gì?

 • [ngModel]: là property binding, tức là chúng ta có thể binding một value hoặc một property cho nó.
 • [(ngModel)]: là two-way data binding, lúc này nó sẽ kết hợp propety binding và event binding để đồng bộ dữ liệu giữa template và model với nhau.

Ví dụ, chúng ta có thể có một object (model) với những data có sẵn để binding ra form (form edit chẳng hạn):

export class SignInComponent implements OnInit {
 userInfo = {
  userName: "tiepphan",
  password: "",
  rememberMe: true,
 };
 constructor() {}

 ngOnInit(): void {}

 onSubmit(form: NgForm): void {
  console.log(form);
 }
}
<form
 class="sign-in-form"
 novalidate
 #signInForm="ngForm"
 (submit)="onSubmit(signInForm)"
>
 <h2>Sign in</h2>
 <div class="row-control">
  <mat-form-field appearance="outline">
   <mat-label>Username</mat-label>
   <input
    matInput
    placeholder="Username"
    [ngModel]="userInfo.userName"
    name="username"
   />
  </mat-form-field>
 </div>
 <div class="row-control">
  <mat-form-field appearance="outline">
   <mat-label>Password</mat-label>
   <input
    type="password"
    matInput
    placeholder="Password"
    [ngModel]="userInfo.password"
    name="password"
   />
  </mat-form-field>
 </div>
 <div class="row-control">
  <mat-checkbox [ngModel]="userInfo.rememberMe" name="rememberMe"
   >Remember me</mat-checkbox
  >
 </div>
 <div class="row-control row-actions">
  <button mat-raised-button color="primary" type="submit">Sign in</button>
 </div>

 <pre>{{ signInForm.value | json }}</pre>
 <pre>{{ userInfo | json }}</pre>
</form>

Khi render, những gì có trong model sẽ được binding vào control, nhưng control thay đổi giá trị thì không thay đổi ngược lại model, vì chúng ta mới chỉ binding một chiều

Nếu chúng ta thay đổi thành two-way binding, thì những gì có ở form sẽ được update tương ứng lại model và ngược lại:

<form
 class="sign-in-form"
 novalidate
 #signInForm="ngForm"
 (submit)="onSubmit(signInForm)"
>
 <h2>Sign in</h2>
 <div class="row-control">
  <mat-form-field appearance="outline">
   <mat-label>Username</mat-label>
   <input
    matInput
    placeholder="Username"
    [(ngModel)]="userInfo.userName"
    name="username"
   />
  </mat-form-field>
 </div>
 <div class="row-control">
  <mat-form-field appearance="outline">
   <mat-label>Password</mat-label>
   <input
    type="password"
    matInput
    placeholder="Password"
    [(ngModel)]="userInfo.password"
    name="password"
   />
  </mat-form-field>
 </div>
 <div class="row-control">
  <mat-checkbox [(ngModel)]="userInfo.rememberMe" name="rememberMe"
   >Remember me</mat-checkbox
  >
 </div>
 <div class="row-control row-actions">
  <button mat-raised-button color="primary" type="submit">Sign in</button>
 </div>

 <pre>{{ signInForm.value | json }}</pre>
 <pre>{{ userInfo | json }}</pre>
</form>
image
image

Tổng kết

Trong bài này chúng ta đã tìm hiểu một số concept cơ bản về Angular Forms, và cũng đã thực hành cách tạo một Sign In Form đơn giản bằng Template-driven Forms. Các bạn có thể thực hành với nhiều form hơn ở trên các trang chia sẻ template.

Code sample

https://stackblitz.com/edit/100-days-of-angular-day-33?file=src%2Fapp%2Fsign-in%2Fsign-in.component.html

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

entry

Sự khác biệt giữa phần mở rộng .ts.tsx trong TypeScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào