RxJS Filtering Operators trong RxJS

0 phút đọc

filter() trong RxJS

filter<T>(predicate: (value: T, index: number) => boolean, thisArg?: any): MonoTypeOperatorFunction<T>

Như signature trên thì filter() sẽ nhận vào 1 predicate là 1 functionfunction này phải trả về giá trị truthy hoặc falsy. Nếu như truthy thì filter() sẽ emit giá trị của Observable tại thời điểm đó. Ngược lại nếu như falsy, thì filter() sẽ không emit giá trị đó. Cách hoạt động giống như Array.prototype.filter() vậy.

RxJS filter
from([1, 2, 3, 4, 5, 6])
 .pipe(
  filter((x) => x % 2 === 0) // số chẵn
 )
 .subscribe(console.log); // output: 2, 4, 6

first() trong RxJS

first<T, D>(predicate?: (value: T, index: number, source: Observable<T>) => boolean, defaultValue?: D): OperatorFunction<T, T | D>

Giống như cái tên, first() sẽ emit giá trị đầu tiên của 1 Observable rồi complete. first() sẽ throw EmptyError nếu như Observable tự complete trước khi emit 1 giá trị nào (ví dụ như EMPTY chẳng hạn, là 1 Observable rỗng. Hoặc of() mà không nhận vào giá trị nào).

RxJS first
from([1, 2, 3, 4, 5, 6])
 .pipe(first())
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 1 -> complete

of() // an empty Observable
 .pipe(first())
 .subscribe(null, console.log, null); // Error: EmptyError

Ngoài ra, first() còn có thể nhận vào 2 tham số optional: predicatedefaultValue. Nếu như bạn truyền vào predicate thì first() sẽ throw Error nếu như Observable đã complete mà chưa có giá trị nào thoả được điều kiện của predicate. Nếu như bạn truyền vào predicate và không muốn có Error thì hãy truyền thêm vào defaultValue.

Nếu bạn nào từng làm qua .NET LINQ thì first(predicate, defaultValue) hoạt động tương tự FirstOrDefault

from([1, 2, 3, 4, 5, 6])
 .pipe(first((x) => x > 3))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 4 -> complete

from([1, 2, 3, 4, 5, 6])
 .pipe(first((x) => x > 6)) // without default value
 .subscribe(null, console.log, null); // Error: Error

from([1, 2, 3, 4, 5, 6])
 .pipe(
  first((x) => x > 6),
  "defaultValue"
 ) // with default value
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 'defaultValue' -> complete

last() trong RxJS

last<T, D>(predicate?: (value: T, index: number, source: Observable<T>) => boolean, defaultValue?: D): OperatorFunction<T, T | D>

Hoàn toàn ngược lại với first(), last() sẽ emit giá trị cuối cùng của Observable trước khi Observable này complete. Tất các behaviors mà first() có thì last() cũng có. Nghĩa là:

 • Throw EmptyError nếu như Observable tự complete trước khi emit bất kỳ 1 giá trị nào.
 • Cũng nhận vào 2 tham số optional: predicatedefaultValue.
 • Throw Error nếu như chỉpredicate và không có giá trị nào thoả điều kiện.
 • Emit defaultValue nếu như có predicatedefaultValue và không có giá trị nào thoả điều kiện.
RxJS last
from([1, 2, 3, 4, 5, 6])
 .pipe(last())
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 6 -> complete

of() // an empty Observable
 .pipe(last())
 .subscribe(null, console.log, null); // Error: EmptyError

find() trong RxJS

find<T>(predicate: (value: T, index: number, source: Observable<T>) => boolean, thisArg?: any): OperatorFunction<T, T | undefined>

Lại là một operatorsignature khác quen thuộc. Giống như Array.prototype.find(), find() sẽ emit giá trị đầu tiên mà thoả mãn được điều kiện từ predicate rồi complete. Khác với first(), find() phảipredicatefind() sẽ không emit Error nếu như không có giá trị nào thoả mãn điều kiện.

RxJS find
from([1, 2, 3, 4, 5, 6])
 .pipe(
  find((x) => x % 2 === 0) // số chẵn
 )
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 2 -> complete

single() trong RxJS

single<T>(predicate?: (value: T, index: number, source: Observable<T>) => boolean): MonoTypeOperatorFunction<T>

Hoạt động tương tự như first() nhưng nghiêm ngặt hơn first() ở điểm single() sẽ throw Error nếu như có NHIỀU HƠN 1 giá trị thoả điều kiện. single() không nhận vào defautlValue và sẽ emit undefined nếu như không có giá trị nào thoả điều kiện khi truyền vào tham số predicate. Phần lớn single() chỉ nên sử dụng khi bạn có điều kiện predicate cần phải thoả mãn. Nếu dùng single() lên 1 Observable emit nhiều hơn 1 giá trị, single() sẽ throw Error.

RxJS single
from([1, 2, 3]).pipe(single()).subscribe(null, console.log, null); // error: Error -> nhiều hơn 1 giá trị được emit từ from() và single() không có điều kiện gì.

from([1, 2, 3])
 .pipe(single((x) => x === 2))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 2 -> complete

from([1, 2, 3])
 .pipe(single((x) => x > 1))
 .subscribe(null, console.log, null); // error: Error -> có nhiều hơn 1 giá trị > 1.

take() trong RxJS

take<T>(count: number): MonoTypeOperatorFunction<T>

take() nhận vào 1 tham số count để dùng cho số lần lấy giá trị được emit từ Observable sau đó sẽ complete.

RxJS take
from([1, 2, 3, 4])
 .pipe(take(2))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 1, 2 -> complete

Special case: take(1)

Như các bạn cũng đã nhận ra là không có gì ngăn cản chúng ta truyền vào số 1 cho take() để có take(1). Thoạt nhìn thì đây có vẻ là 1 cách khác của first(). Tuy nhiên, take(1) khác first() ở chỗ take(1) sẽ không throw bất cứ error nào nếu như Observable tự complete mà không emit giá trị nào.

take(1) nên dùng khi các bạn cần:

 • Báo cáo user click ở đâu khi vào page đầu tiên?
 • Snapshot của data tại 1 thời điểm
 • Route Guard mà return Observable.

takeLast() trong RxJS

takeLast<T>(count: number): MonoTypeOperatorFunction<T>

takeLast() hoạt động giống như take() nhưng ngược lại với take()takeLast() sẽ lấy n giá trị cuối cùng được emit từ Observable. Các bạn chú ý là takeLast() chỉ emit khi nào Observable gốc complete, nếu như Observable gốc là 1 long-live Observable (ví dụ: interval()) thì takeLast() sẽ không bao giờ emit.

RxJS takeLast
from([1, 2, 3, 4])
 .pipe(takeLast(2))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 3, 4 -> complete

takeUntil() trong RxJS

takeUntil<T>(notifier: Observable<any>): MonoTypeOperatorFunction<T>

takeUntil() nhận vào 1 tham số là 1 Observable như là 1 notifier (người báo hiệu) và takeUntil() sẽ emit giá trị của Observable gốc CHO TỚI KHI notifier emit.

RxJS takeUntil
interval(1000)
 .pipe(takeUntil(fromEvent(document, "click")))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 0, 1, 2, 3, 4 -- click --> 'complete'

Use-case trong Angular:

takeUntil() được dùng để unsubscribe Observable trong ngOnDestroy() là rất phổ biến. Các bạn suy nghĩ mình có 1 destroySubject: Subject<void> tượng trưng cho notifier. Khi ngOnDestroy() thực thi, chúng ta sẽ cho destroySubject.next() (emit) và sử dụng takeUntil(this.destroySubject) thì Observable trong Component sẽ được unsubscribe khi ngOnDestroy() thực thi -> khi Component unmount.

takeWhile() trong RxJS

takeWhile<T>(predicate: (value: T, index: number) => boolean, inclusive: boolean = false): MonoTypeOperatorFunction<T>

takeWhile() hoạt động tương tự takeUntil() nhưng thay vì nhận vào 1 notifier thì takeWhile() nhận vào 1 predicate. Nhiều người sẽ sử dụng takeWhile()takeUntil() thay đổi qua lại nhưng takeWhile() hoạt động rất khác với takeUntil(). Các bạn xem qua 2 bài post trên group về vấn đề này nhé: post 1post 2

RxJS takeWhile
interval(1000)
 .pipe(takeWhile((x) => x < 6))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 0, 1, 2, 3, 4, 5 --> complete

takeWhile() hoạt động hiệu quả nhất khi bạn muốn unsusbcribe từ chính giá trị mà Observable emit (internal). Giống như ví dụ trên, mình lấy chính giá trị của interval để kiểm tra điều kiện. takeUntil() hoạt động hiệu quả khi bạn có notifier từ bên ngoài (external).

skip() trong RxJS

skip<T>(count: number): MonoTypeOperatorFunction<T>

skip() hoạt động tương tự như take() nhưng mang tính chất ngược lại so với take(). Như take() là mình sẽ emit n giá trị ban đầu, còn skip() là mình sẽ bỏ qua n giá trị ban đầu.

RxJS skip
from([1, 2, 3, 4])
 .pipe(skip(1))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 2, 3, 4 --> complete

skipUntil() trong RxJS

skipUntil<T>(notifier: Observable<any>): MonoTypeOperatorFunction<T>

skipUntil() hoạt động tương tự takeUntil() và mang tính chất giống với skip().

RxJS skipUntil
interval(1000)
 .pipe(skipUntil(fromEvent(document, "click")))
 .subscribe(console.log); // output: click at 5 seconds -> 5, 6, 7, 8, 9....

skipWhile() trong RxJS

skipWhile<T>(predicate: (value: T, index: number) => boolean): MonoTypeOperatorFunction<T>

skipWhile() hoạt động tương tự takeWhile() và mang tính chất giống với skip()

RxJS skipWhile
interval(1000)
 .pipe(skipWhile((x) => x < 5))
 .subscribe(console.log); // output: 6, 7, 8, 9....

distinct() trong RxJS

distinct<T, K>(keySelector?: (value: T) => K, flushes?: Observable<any>): MonoTypeOperatorFunction<T>

distinct() sẽ so sánh các giá trị được emit từ Observable và chỉ emit các giá trị chưa được emit qua.

from([1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 6, 1])
 .pipe(distinct())
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> complete

distinct() có thể nhận vào 1 tham số là hàm keySelector để có thể chọn được property nào cần được so sánh nếu như Observable emit giá trị là 1 complex Object

of({ age: 4, name: "Foo" }, { age: 7, name: "Bar" }, { age: 5, name: "Foo" })
 .pipe(distinct((p) => p.name))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: { age: 4, name: 'Foo' }, { age: 7, name: 'Bar' } -> complete

distinctUntilChanged() trong RxJS

distinctUntilChanged<T, K>(compare?: (x: K, y: K) => boolean, keySelector?: (x: T) => K): MonoTypeOperatorFunction<T>

distinctUntilChanged() có concept tương tự distinct() nhưng khác ở chỗ distinctUntilChanged() chỉ so sánh giá trị sắp được emit với giá trị vừa được emit (giá trị cuối) chứ không so sánh với tất cả giá trị đã được emit.

from([1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 4])
 .pipe(distinctUntilChanged())
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: 1, 2, 1, 2, 3, 4 -> complete

distinctUntilChanged() cũng có thể nhận vào 2 tham số optional: compare function và keySelector function. Tham số keySelector hoạt động giống như tham số keySelector của distinct(). Khi compare function không được truyền vào cho distinctUntilChanged() thì distinctUntilChanged() sẽ dùng === để so sánh 2 giá trị. Để thay đổi behavior này, các bạn truyền vào compare function, nếu compare function trả về truthy thì distinctUntilChanged sẽ bỏ qua giá trị đó.

of(
 { age: 4, name: "Foo" },
 { age: 6, name: "Foo" },
 { age: 7, name: "Bar" },
 { age: 5, name: "Foo" }
)
 .pipe(distinctUntilChanged((a, b) => a.name === b.name))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: { age: 4, name: 'Foo' }, { age: 7, name: 'Bar' }, { age: 5, name: 'Foo' } -> complete

distinctUntilKeyChanged() trong RxJS

distinctUntilKeyChanged<T, K extends keyof T>(key: K, compare?: (x: T[K], y: T[K]) => boolean): MonoTypeOperatorFunction<T>

distinctUntilKeyChanged() là short-cut của distinctUntilChanged() + keySelector.

of(
 { age: 4, name: "Foo" },
 { age: 6, name: "Foo" },
 { age: 7, name: "Bar" },
 { age: 5, name: "Foo" }
)
 .pipe(distinctUntilKeyChanged("name"))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: { age: 4, name: 'Foo' }, { age: 7, name: 'Bar' }, { age: 5, name: 'Foo' } -> complete

Note

Chúng ta còn 8 operators nữa. Tuy nhiên, 8 operators này đi theo cặp ví dụ: throttle/throttleTime, debounce/debounceTime ... Mình sẽ chỉ nói về *Time thôi vì cái kia hoạt động tương tự. throttle() nhận vào 1 Observable còn throttleTime() nhận vào 1 khoảng thời gian trong millisecond. Phần lớn, các *Time operators dùng nhiều hơn là cái không có *Time trong công việc hàng ngày.

throttle()/throttleTime() trong RxJS

throttle<T>(durationSelector: (value: T) => SubscribableOrPromise<any>, config: ThrottleConfig = defaultThrottleConfig): MonoTypeOperatorFunction<T>
throttleTime<T>(duration: number, scheduler: SchedulerLike = async, config: ThrottleConfig = defaultThrottleConfig): MonoTypeOperatorFunction<T>

throttleTime() nhận vào 1 tham số là duration có đơn vị là millisecond. Khi Observable gốc emit giá trị đầu tiên, throttleTime() sẽ emit giá trị này rồi sẽ chạy timer với duration được truyền vào. Khi timer đang chạy thì mọi giá trị của Observable gốc emit đều được bỏ qua. Khi timer chạy xong, throttleTime() quay lại trạng thái ban đầu và chờ giá trị kế tiếp của Observable gốc.

throttle hoạt động giống nhu throttleTime nhưng thay vì truyền vào duration thì throttle nhận vào 1 Observable tượng trưng cho durationSelector. Khi durationSelector này emit (hoặc complete) thì timer sẽ ngưng, và throttle sẽ chờ giá trị tiếp theo của Observable gốc và quá trình này được lặp lại.

RxJS throttleTime
fromEvent(document, "mousemove")
 .pipe(throttleTime(1000))
 .subscribe(console.log, null, () => console.log("complete")); // output: MouseEvent {} - wait 1s -> MouseEvent { } - wait 1s -> MouseEvent { }

throttleTime() có thể nhận vào tham số ThrottleConfig: {leading: boolean, trailing: boolean} để xác định xem throttleTime() sẽ emit giá trị đầu hay giá trị cuối khi timer chạy xong. Default là {leading: true, trailing: false}.

throttleTime() thường được sử dụng khi bạn có event từ DOM như mousemove để tránh quá nhiều event được emit.

debounce()/debounceTime() trong RxJS

debounce<T>(durationSelector: (value: T) => SubscribableOrPromise<any>): MonoTypeOperatorFunction<T>
debounceTime<T>(dueTime: number, scheduler: SchedulerLike = async): MonoTypeOperatorFunction<T>

debounceTime() nhận vào 1 tham số là dueTime có đơn vị là millisecond. Khi Observable gốc emit giá trị, debounceTime() sẽ bỏ qua giá trị này và sẽ chạy timer với khoảng thời gian dueTime. debounceTime() sẽ bỏ qua tất cả giá trị mà Observable gốc emit trong khi timer vẫn đang chạy và sau đó debounceTime() sẽ chạy lại timer. Khi và chỉ khi timer được chạy hoàn chỉnh khoảng thời gian dueTime, debounceTime() sẽ emit giá trị cuối cùng mà Observable gốc đã emit.

debounce() hoạt động giống như debounceTime() nhưng thay vì truyền vào dueTime thì debounce nhận vào 1 Observable tượng trưng cho durationSelector. timer của debounce sẽ hoạt động dựa trên durationSelector này thay vì dueTime

RxJS debounceTime
this.filterControl.valueChanges.pipe(debounceTime(500)).subscribe(console.log); // output: type "abcd" rồi dừng 500ms -> 'abcd'

Vì cách hoạt động như trên, debounceTime() được dùng phổ biến nhất cho 1 input dùng để filter 1 danh sách gì đó.

audit()/auditTime() trong RxJS

audit<T>(durationSelector: (value: T) => SubscribableOrPromise<any>): MonoTypeOperatorFunction<T>
auditTime<T>(duration: number, scheduler: SchedulerLike = async): MonoTypeOperatorFunction<T>

auditTime() nhận vào 1 tham số duration có đơn vị là milliseconds. auditTime() hoạt động tương tự throttleTime() với {trailing: true}. Nghĩa là sau khi timer chạy và chạy xong duration, auditTime() sẽ emit giá trị gần nhất mà Observable gốc emit.

RxJS auditTime
fromEvent(document, "click").pipe(auditTime(1000)).subscribe(console.log); // output: click - wait 1s -> MouseEvent {} -click wait 1s (trong 1s, click 10 times) -> MouseEvent {} -> click wait 1s -> MouseEvent {}

sample()/sampleTime() trong RxJS

sample<T>(notifier: Observable<any>): MonoTypeOperatorFunction<T>
sampleTime<T>(period: number, scheduler: SchedulerLike = async): MonoTypeOperatorFunction<T>

sampleTime() nhận vào 1 tham số là period có đơn vị là millisecond. Khi Observable gốc được subscribe, timer của sampleTime() sẽ chạy ngay lập tức và cứ sau mỗi period, sampleTime() sẽ emit giá trị gần nhất của Observable gốc.

RxJS sampleTime
fromEvent(document, "click").pipe(sampleTime(1000)).subscribe(console.log); // click - wait 1s -> MouseEvent {}

Cả 4 operators này có phần hoạt động khá giống nhau ngoại trừ debounceTime là hơi khác biệt. Mình có 1 diagram để mô tả sự khác biệt của 4 loại operators này

RxJS difference

Lời kết

Ngày hôm nay phải nói là quá nhiều operators để tìm hiểu 🙂. Các filtering operators thường dùng gồm có: first(), last(), filter(), take(), takeUntil(), skip(), skipUntil(), debounceTime(), và throttleTime(). Các operators còn lại cũng có dùng nhưng tần suất không nhiều bằng. Các bạn tìm hiểu sâu thêm về mỗi loại nếu muốn nhé.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.