Bài tập mảng trong C

0 phút đọc

Các bài tập sẽ có template code, các bạn sao chép về và thực hiện code vào đó, yêu cầu không chỉnh sửa bất kỳ dòng code template nào. Chỉ được viết code của bạn vào đúng chỗ được ghi chú.

Bài 1

Nhập giá trị số nguyên cho mười phần tử của một mảng và sắp xếp dãy số trong mảng đó theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán nổi bọt (Bubble Sort).

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Kết quả

Enter the 10 elements of array: 3 5 6 1 13 54 34 8 22 11

OUTPUT:
Unsorted array: 3, 5, 6, 1, 13, 54, 34, 8, 22, 11
Sorted array: 1, 3, 5, 6, 8, 11 , 13, 22, 34, 54

Bài 2

Nhập vào số lượng phần tử của một mảng, nhập vào giá trị kiểu dữ liệu số nguyên cho các phần tử mảng đó, sắp xếp dãy số trong mảng đó theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort).

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Kết quả

Eter the number of elements of the array: 10
Enter the 10 elements of array: 3 5 6 1 13 54 34 8 22 11

OUTPUT:
Unsorted array: 3, 5, 6, 1, 13, 54, 34, 8, 22, 11
Sorted array: 1, 3, 5, 6, 8, 11 , 13, 22, 34, 54

Bài 3

Tạo ngẫu nhiên giá trị số nguyên dương từ 1 đến 100 cho mảng có mười phần tử, nhập giá trị cần tìm và tìm giá trị đó trong mảng, hiển thị vị trí của giá trị cần tìm trong mảng bằng phương pháp Binary Search.

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Màn hình chương trình:

Test case 1

Kết quả

Enter value you want to search: 8

OUTPUT:
Display array: 1, 4, 6, 2, 20, 8, 36, 22, 89, 77
Found 8 at index 5 in array

Test case 2

Kết quả

Enter value you want to search: 5

OUTPUT:
Display array: 1, 4, 6, 2, 20, 8, 36, 22, 89, 77
Not found 5 in array

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely