Bài tập mảng trong C

Các bài tập sẽ có template code, các bạn sao chép về và thực hiện code vào đó, yêu cầu không chỉnh sửa bất kỳ dòng code template nào. Chỉ được viết code của bạn vào đúng chỗ được ghi chú.

Bài 1

Nhập giá trị số nguyên cho mười phần tử của một mảng và sắp xếp dãy số trong mảng đó theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán nổi bọt (Bubble Sort).

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Màn hình kết quả chương trình:

Enter the 10 elements of array: 3 5 6 1 13 54 34 8 22 11

OUTPUT:
Unsorted array: 3, 5, 6, 1, 13, 54, 34, 8, 22, 11
Sorted array: 1, 3, 5, 6, 8, 11 , 13, 22, 34, 54
--------------------------------

Bài 2

Nhập vào số lượng phần tử của một mảng, nhập vào giá trị kiểu dữ liệu số nguyên cho các phần tử mảng đó, sắp xếp dãy số trong mảng đó theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort).

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Màn hình kết quả chương trình:

Eter the number of elements of the array: 10
Enter the 10 elements of array: 3 5 6 1 13 54 34 8 22 11

OUTPUT:
Unsorted array: 3, 5, 6, 1, 13, 54, 34, 8, 22, 11
Sorted array: 1, 3, 5, 6, 8, 11 , 13, 22, 34, 54
--------------------------------

Bài 3

Tạo ngẫu nhiên giá trị số nguyên dương từ 1 đến 100 cho mảng có mười phần tử, nhập giá trị cần tìm và tìm giá trị đó trong mảng, hiển thị vị trí của giá trị cần tìm trong mảng bằng phương pháp Binary Search

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Màn hình kết quả chương trình:

Test case 1

Enter value you want to search: 8

OUTPUT:
Display array: 1, 4, 6, 2, 20, 8, 36, 22, 89, 77
Found 8 at index 5 in array
--------------------------------

Test case 2

Enter value you want to search: 5

OUTPUT:
Display array: 1, 4, 6, 2, 20, 8, 36, 22, 89, 77
Not found 5 in array
--------------------------------
Bài trước
left Bài trước
left Truyền mảng vào hàm trong C
Bài tiếp theo
Pointer trong C là gì right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team