Bài tập về hàm trong C

0 phút đọc

Các bài tập sẽ có template code, các bạn sao chép về và thực hiện code vào đó, yêu cầu không chỉnh sửa bất kỳ dòng code template nào. Chỉ được viết code của bạn vào đúng chỗ được ghi chú.

Bài 1

Nhập một số dạng nhị phân n từ bàn phím, chuyển đổi n thành dạng bát phân.

Hint: trước tiên chúng ta sẽ chuyển đổi một số nhị phân sang thập phân. Sau đó, số thập phân được chuyển đổi thành bát phân.

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Kết quả

Enter n: 101

OUTPUT:
5

Bài 2

Nhập hai số ab, hiển thị các số nguyên tố nằm trong khoảng ab.

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Kết quả

Enter a: 7
Enter b: 20

OUTPUT:
11 13 17 19

Bài 3

Nhập một số nguyên x kiểm tra xem số đó có là palindrome-number hay không, nếu có hiển thị true không thì hiển thị false.

Giải thích: 14341 là palindrome-number do viết ngược lại vẫn là 14341, còn 123 không phải palindrome-number do viết ngược lại là 321.

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Test case 1:

Kết quả

Enter x : 14341

OUTPUT:
true

Test case 2:

Kết quả

Enter x : 123

OUTPUT:
false

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng