Bài tập về hàm trong C

Các bài tập sẽ có template code, các bạn sao chép về và thực hiện code vào đó, yêu cầu không chỉnh sửa bất kỳ dòng code template nào. Chỉ được viết code của bạn vào đúng chỗ được ghi chú.

Bài 1

Nhập một số dạng nhị phân n từ bàn phím, chuyển đổi n thành dạng bát phân

Hint: trước tiên chúng ta sẽ chuyển đổi một số nhị phân sang thập phân. Sau đó, số thập phân được chuyển đổi thành bát phân.

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Màn hình kết quả chương trình:

Enter n: 101

OUTPUT:
5

Bài 2

Nhập hai số ab, hiển thị các số nguyên tố nằm trong khoảng ab

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Màn hình kết quả chương trình:

Enter a: 7
Enter b: 20

OUTPUT:
11 13 17 19

Bài 3

Nhập một số nguyên x kiểm tra xem số đó có là palindrome-number hay không, nếu có hiển thị true không thì hiển thị false

Giải thích: 14341 là palindrome-number do viết ngược lại vẫn là 14341, còn 123 không phải palindrome-number do viết ngược lại là 321

Template:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Add your code in here:


  // Fixed Do not edit anything here.
  printf("\nOUTPUT:\n");
  // Write your output here:


  return 0;
}

Màn hình kết quả chương trình Test case 1:

Enter x : 14341

OUTPUT:
true

Màn hình kết quả chương trình Test case 2:

Enter x : 123

OUTPUT:
false
Bài trước
left Bài trước
left Phạm vi sử dụng và vòng đời của biến trong C
Bài tiếp theo
Giới thiệu mảng trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team