Khóa học c

Câu lệnh continue trong C

0 phút đọc

continue cũng là một câu lệnh điều khiển vòng lặp giống như câu lệnh break. Nhưng câu lệnh continue trái ngược với câu lệnh break, thay vì kết thúc vòng lặp, nó buộc phải thực hiện lần lặp tiếp theo của vòng lặp.

Khi câu lệnh continue được thực thi trong vòng lặp, mã bên trong vòng lặp sau câu lệnh continue sẽ bị bỏ qua và lần lặp tiếp theo của vòng lặp sẽ bắt đầu.

Cú pháp câu lệnh continue trong C

continue;

Câu lệnh continue thường được sử dụng với câu lệnh if-else bên trong vòng lặp.

Cách hoạt động của câu lệnh continue hoạt động trong C

Continue trong vòng lặp for

Continue trong vòng lặp for

Continue trong vòng lặp do-while

Continue trong vòng lặp do-while

Continue trong vòng lặp while

Continue trong vòng lặp while

Sơ đồ hoạt động câu lệnh continue trong C

Sơ đồ hoạt động câu lệnh continue trong C

Ví dụ 1:

In ra các số từ 1 đến 10 trừ số 5 (không in ra số 5). Kết quả đầu ra như sau: 1 2 3 4 6 7 8 9 10

#include <stdio.h>

int main() {

  for (int i = 1; i <= 10; i++) {

    // If i is equals to 6,
    // continue to next loop
    // without printing
    if (i == 5) {
      continue;
    } else {
      printf("%d ", i);
    }
  }
}

Các bạn có thể thấy khi i = 5 câu lệnh continue sẽ được thực thi, lúc này chương trình sẽ bỏ qua đoạn mã bên dưới continue và chạy vòng for mới - vì vậy câu lệnh printf() sẽ không được thực hiện, 5 sẽ không được in ra màn hình.

Kết quả

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Ví dụ 2:

Tính tổng tối đa 5 số. Nếu người dùng nhập số âm thì bỏ qua (không cộng số âm vào tổng).

# include <stdio.h>

int main() {

  int number;
  int sum = 0;

  for (int i = 1; i <= 5; ++i){
    printf("Enter a n%d: ",i);
    scanf("%d", &number);

    if(number < 0) {
      continue;
    }

    sum += number; // sum = sum + number;
  }

  printf("\nSum = %d", sum);
}

Khi nhập n < 0 câu lệnh continue sẽ được thực thi, lúc này chương trình sẽ bỏ qua đoạn mã bên dưới continue và chạy vòng for mới - vì vậy câu lệnh sum += number; sẽ không được thực hiện, số âm sẽ không được cộng vào tổng.

Kết quả

Enter a n1: 1
Enter a n2: 2
Enter a n3: -3
Enter a n4: 4
Enter a n5: -5

Sum = 7

Câu lệnh continue có thể được sử dụng với bất kỳ vòng lặp nào khác cũng như while hoặc do-while theo cách tương tự như nó được sử dụng với vòng lặp for ở trên.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

break, continuepass trong Python để làm gì?

entry

Is there an equivalent of “continue” in Ruby?

entry

What is the difference between continue and break statements in C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào