Câu lệnh điều kiện if trong C

Mệnh đề if-else trong C được sử dụng để kiểm tra một biểu thức điều kiện (condition) nào đó có đúng hay không, nếu đúng thì thực thi những câu lệnh bên trong khối lệnh if và ngược lại nếu sai thì nó sẽ bỏ qua những câu lệnh đó. Có ba dạng của câu lệnh if trong C.

 • if
 • if-else
 • if-else if-else

Trước khi tìm hiểu luôn về if-else thì chúng ta cần tìm hiểu và ghi nhớ một số toán tử tiếp theo vì những toán tử này được dùng rất nhiều trong condition ở mệnh đề if.

Bạn có thể xem lại bài viết về toán tử tại đây.

Toán tử quan hệ trong C

Một toán tử quan hệ kiểm tra mối quan hệ giữa hai toán hạng. Nếu quan hệ là true, nó trả về 1; nếu quan hệ là false, nó trả về giá trị 0.

Vì vậy, hãy nhớ trong lập trình C - giá trị 1 đại diện cho true, giá trị 0 đại diện cho false.

Toán tửMô tảVí dụ (a = 3, b = 5)Kết quả
==Bằnga == bfalse
!=Kháca != btrue
>Lớn hơna > bfalse
<Nhỏ hơna < btrue
>=Lớn hơn hoặc bằnga >= bfalse
<=Nhỏ hơn hoặc bằnga <= btrue

Toán tử logic trong C

Một biểu thức chứa toán tử logic trả về 0 hoặc 1 tùy thuộc vào kết quả biểu thức đúng hay sai.

Toán tửMô tảVí dụ (a = 3, b = 5)Kết quả
&&Toán tử AND - true nếu tất cả các toán hạng là true(a == 3 && b < 5)false
| |Toán tử OR - true nếu một toán hạng là true(a == 3 | | b < 5)true
!Toán tử NOT - true nếu toán hạng bằng false!(a == 3)false

Câu lệnh if-else

if statement

 • Nếu điều kiện trả về true thì các câu lệnh bên trong phần thân của if sẽ được thực thi.
 • Nếu điều kiện trả về false thì các câu lệnh bên trong phần thân của if sẽ được bỏ qua.
if (condition) {
  // khối lệnh này được thực thi nếu condition = true
}

Tại vị trí condition, chúng ta sẽ viết một điều kiện để kiểm tra sử dụng các toán tử quan hệ đã được hướng dẫn ở trên.

Đây là một ví dụ:

// Program to display a number if it is negative

#include <stdio.h>

int main() {

  int number;

  printf("Enter an integer: ");
  scanf("%d", &number);

  // true if number is less than 0
  if (number < 0) {
    printf("You entered %d.\n", number);
  }

  printf("Done.");
}

Kết quả khi bạn nhập một số âm:

Enter an integer: -5
You entered -5.
Done.

Kết quả khi bạn nhập một số dương:

Enter an integer: 5
Done.

if-else statement

 • Nếu điều kiện trả về true thì các câu lệnh bên trong phần thân của if được thực thi và các câu lệnh bên trong phần thân của else bị bỏ qua.
 • Nếu điều kiện trả về false thì các câu lệnh bên trong phần thân của if bị bỏ qua và các câu lệnh trong else được thực thi.
if (condition) {
  // khối lệnh này được thực thi nếu condition = true
} else {
  // khối lệnh này được thực thi nếu condition = false
}

Đây là một ví dụ:

#include <stdio.h>

int main() {

  int age;

  printf("Enter your age: ");
  scanf("%d", &age);

  if (age >= 18) {
  // Câu lệnh này sẽ được thực thi nếu điều kiện trên (age >= 18) trả về true
  printf("You are eligible for voting.");
  } else {
  // Câu lệnh này sẽ được thực thi nếu điều kiện trên (age >= 18) trả về false
  printf("You are not eligible for voting.");
  }
}

Kết quả khi bạn nhập số tuổi thỏa mãn điều kiện lớn hơn hoặc bằng 18:

Enter your age: 22
You are eligible for voting.

Kết quả khi bạn nhập số tuổi không thỏa mãn điều kiện lớn hơn hoặc bằng 18:

Enter your age: 14
You are not eligible for voting.

Chú ý:
Nếu chỉ có một câu lệnh xuất hiện trong thân if hoặc else thì bạn không cần phải sử dụng cặp dấu { }. Ví dụ, chương trình trên có thể được viết lại như sau:

#include <stdio.h>

int main() {

  int age;

  printf("Enter your age:");
  scanf("%d", &age);

  if (age >= 18)
    printf("You are eligible for voting.");
  else
    printf("You are not eligible for voting.");
}

if-else if-else statement

Câu lệnh else if rất hữu ích khi bạn cần kiểm tra nhiều điều kiện trong chương trình, có thể tránh việc lồng các khối if-else bằng cách sử dụng câu lệnh else if.

Cú pháp của if-else if-else:

if (condition1) {
  // khối lệnh này được thực thi nếu condition1 = true
} else if (condition2) {
  // khối lệnh này được thực thi nếu condition1 = false và condition2 = true
  ...
} else {
  // khối lệnh này được thực thi nếu nếu tất cả những condition trên = false
}

Và đây là một ví dụ minh họa:

#include <stdio.h>

int main() {

  int var1, var2;

  printf("Input the value of var1: ");
  scanf("%d", &var1);

  printf("Input the value of var2: ");
  scanf("%d",&var2);

  if (var1 == var2) {
  printf("\nvar1 is equal to var2.\n");
  } else if (var1 > var2) {
  printf("\nvar1 is greater than var2.\n");
  } else {
  printf("\nvar1 is less than var2.");
  }
}

Và sau đây là kết quả:

Input the value of var1: 9
Input the value of var2: 8

var1 is greater than var2.

Nested if-else statement

Khi một câu lệnh if hoặc if-else xuất hiện bên trong phần thân của một if hoặc if-else khác thì đây được gọi là mệnh đề if lồng nhau. Các câu lệnh if bên trong được thực thi dựa trên các câu lệnh if bên ngoài.

Cú pháp:

if (condition 1) {

  // if-else bên trong mệnh đề if
  if (condition 2) {
    ...
  } else {
    ...
  }
} else {
  if (condition 3) {
    ...
  }
}

Cùng xem ví dụ sau:

#include <stdio.h>

int main() {

  int var1, var2;

  printf("Input the value of var1:");
  scanf("%d", &var1);

  printf("Input the value of var2:");
  scanf("%d", &var2);

  if (var1 != var2) {
  printf("\nvar1 is not equal to var2.\n");

  if (var1 > var2) {
    printf("var1 is greater than var2.\n");
  } else {
    printf("var1 is less than var2.\n");
  }
  } else {
  printf("var1 is equal to var2.\n");
  }
}

Và đây là kết quả:

Input the value of var1: 5
Input the value of var2: 2

var1 is not equal to var2.
var1 is greater than var2.

if-else statement with many conditions

Trong câu lệnh if hoặc else if chúng ta cũng có thể dùng Logical Operators để kết hợp nhiều conditions lại với nhau để xử lý nhiều điều kiện một lúc.

Hãy xem qua ví dụ sau:

#include <stdio.h>

int main() {

  float grade;

  printf("Input the value of grade: ");
  scanf("%f", &grade);

  if (grade < 0 || grade > 10) {
    printf("Invalid grade.\n");
  } else if (grade <= 10 && grade >= 9) {
    printf("Excellent!\n");
  } else if (grade < 9 && grade >= 7) {
    printf("Well done.\n");
  } else if (grade < 7 && grade >= 5) {
    printf("You passed.\n");
  } else {
    printf("Better try again.\n");
  }
}

Kết quả:

Input the value of grade: 7.5
Well done.
Input the value of grade: -1
Invalid grade.
Bài trước
left Bài trước
left Thư viện toán trong C
Bài tiếp theo
Switch case trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team