Câu lệnh go to trong C

Câu lệnh goto là một câu lệnh nhảy đôi khi cũng được gọi là câu lệnh nhảy vô điều kiện. Câu lệnh goto có thể được sử dụng để nhảy từ bất cứ đâu đến bất cứ đâu trong một hàm.

Cú pháp câu lệnh goto trong C

Syntax1    |  Syntax2
------------------------------
goto label;  |  label:
.       |  .
.       |  .
.       |  .
label:    |  goto label;

Các label là một định danh (tuỳ bạn đặt tên như tên biến). Khi gặp câu lệnh goto, chương trình sẽ nhảy tới label và bắt đầu thực thi mã.

Ví dụ câu lệnh goto trong C

Syntax 1

Ví dụ 1:

Kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ.

#include <stdio.h>

int main() {

  int n;

  printf("Enter n: ");
  scanf("%d", &n);

  if (n % 2 == 0) {
    // jump to even
    goto even;
  } else {
    // jump to odd
    goto odd;
  }

  even:
    printf("%d is even.", n);
    // return if even
    return 0;
  odd:
    printf("%d is odd.", n);
}

Kết quả chương trình:

Enter n: 44
44 is even.

Ví dụ 2:

Chương trình tính tổng và trung bình của các số dương. Nếu người dùng nhập số âm, tổng và trung bình được hiển thị.

#include <stdio.h>

int main() {

  int maxInput = 5, i;
  double number, average, sum = 0;

  for (i = 1; i <= maxInput; i++) {
    printf("Enter a number: ", i);
    scanf("%lf",&number);

    if(number < 0) {
      goto jump;
    }
    sum += number;
  }

  jump:
  average = sum/(i-1);
  printf("\nSum = %.2f\n", sum);
  printf("Average = %.2f", average);
}

Kết quả chương trình:

Enter a number: 4
Enter a number: 6
Enter a number: 6
Enter a number: -1

Sum = 16.00
Average = 5.33

Syntax 2

Ví dụ:

In ra các số từ 1 đến 10.

#include <stdio.h>

int main() {

  int n = 1;

  label:
    printf("%d\n", n);
    n++;
    if (n <= 10) {
      goto label;
    }
}

Kết quả chương trình:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Disadvantages of using goto statement

 • Việc sử dụng câu lệnh goto rất không được khuyến khích vì nó làm cho logic chương trình rất phức tạp.
 • Việc sử dụng goto làm cho nhiệm vụ phân tích và xác minh tính đúng đắn của các chương trình (đặc biệt là các chương trình liên quan đến các vòng lặp) rất khó khăn.
 • Tránh sử dụng goto - có thể thay thế đơn giản bằng cách sử dụng các câu lệnh breakcontinue.
Bài trước
left Bài trước
left Câu lệnh continue trong C
Bài tiếp theo
Bài tập và lời giải trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team