Câu lệnh goto trong C

0 phút đọc

Câu lệnh goto là một câu lệnh nhảy đôi khi cũng được gọi là câu lệnh nhảy vô điều kiện. Câu lệnh goto có thể được sử dụng để nhảy từ bất cứ đâu đến bất cứ đâu trong một hàm.

Cú pháp câu lệnh goto trong C

Syntax1      |    Syntax2
---------------------------
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng