Khóa học c

Cấu trúc một hàm trong C

0 phút đọc

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc của một hàm (function) trong C.

Khai báo và khởi tạo hàm trong C

Cú pháp để khai báo 1 hàm như sau:

kiểu dữ liệu tên hàm () { } ;

Ví dụ một hàm do người dùng định nghĩa:

int sum() {
  //
  return sum;
}
 • int chính là kiểu dữ liệu của hàm, các kiểu dữ liệu của hàm giống với kiểu dữ liệu của biến. Kiểu dữ liệu của hàm quyết định giá trị trả về của hàm đó.
 • sum là tên của hàm do lập trình viên tự đặt tên, quy tắc đặt tên hàm giống với quy tắc đặt tên biến. Tên hàm sẽ thể hiện chức năng của hàm đó làm gì. Ở đây hàm sum() sẽ có ý nghĩa - chức năng tính tổng các số nguyên.
 • Một hàm sẽ có thêm () sau tên hàm và body code nằm trong block code { }.
 • () là nơi truyền tham số cho hàm. Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu ở bên dưới.
 • Kết thúc hàm luôn luôn phải có return để trả về kết quả cho hàm. Ví dụ ở đây khi hàm sum() tính tổng xong thì chúng ta cần phải return lại kết quả tổng đã tính được.

Ví dụ một hàm hệ thống:

double sqrt(double x) {
  //
  return result;
}
 • double chính là kiểu dữ liệu của hàm này.
 • sqrt là tên của hàm do lập trình viên viết lên C định đặt tên.
 • Ở hàm này chúng ta có thể thấy trong () có một biến double x. Biến x được gọi là tham số của hàm sqrt(). Ở đây bạn có thể hiểu hàm sqrt() sẽ tính kết quả căn bậc 2 của 1 số mà chúng ta mong muốn, vì chúng ta chưa biết chính xác số đó là gì nên chúng ta sẽ dùng một biến đại diện để tính toán, ở đây chính là biến x. Hàm sqrt() sẽ tính giá trị căn bậc 2 của x và trả về kết quả thông qua return.

Cùng xem lại cách sử dụng hàm sqrt():

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

  double result;
  result = sqrt(9);

  printf("result = %.2lf", result);
}
 • Nhìn cấu trúc hàm sqrt() bên trên bạn có thể thấy là lúc sử dụng hàm, chúng ta đã thay thế biến x bằng một số cụ thể là 9 để tính toán.
 • Vì hàm sqrt() có kiểu dữ liệu là double nên chúng ta cần khai báo biến double result để lấy kết quả trả về của hàm sqrt() gán vào biến result.

Kết quả

result = 3.00

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

Bạn biết gì về ký hiệu big-O (big-O notation) và bạn có thể cho biết một số ví dụ liên quan đến các cấu trúc dữ liệu khác nhau?

entry

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào