Strings trong C

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chuỗi trong lập trình C. Ta sẽ học cách khai báo chúng, khởi tạo chúng và sử dụng chúng cho các hoạt động Input / Output khác nhau thông qua các ví dụ.

 • Khai báo chuỗi
 • Khởi tạo chuỗi
 • Gán giá trị cho chuỗi
 • Đọc chuỗi từ người dùng
 • Truyền chuỗi vào mảng
 • Chuỗi và con trỏ

Chuỗi trong C là gì

Chuỗi là một mảng các kí tự được kết thúc bằng kí tự null \0

Ví dụ

char c[] = "Hello Anest";

Khi trình biên dịch gặp một chuỗi các ký tự được đặt trong dấu ngoặc kép, theo mặc định, nó sẽ thêm một ký tự null vào cuối.

HelloAnest\0

Khởi tạo chuỗi trong C

Đây là cách ta khai báo một chuỗi gồm 10 kí tự:

char str[10];

Khởi tạo chuỗi

Ta có thể khởi ta một chuỗi bằng một trong các cách sau:

char c[] = "abcde";

char c[50] = "abcde";

char c[] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', '\0'};

char c[6] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', '\0'};
c[0]c[1]c[2]c[3]c[4]c[5]
abcde\0

Hoặc cũng có thể khởi tạo như sau

char c[5] = "abcde";

Lúc này, ta đang cố gán 6 ký tự (ký tự cuối cùng là \0) cho một mảng c có 5 ký tự. Điều này thật tệ và ta không nên làm như thế.

Gán giá trị vào chuỗi trong C

Chuỗi không hỗ trợ cho toán tử gán = nên ta phải dùng hàm strcpy() để sao chép chuỗi

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
 char c[100];
 //c = "Hello Anest"; //error
 strcpy(c, "Hello Anest");
 puts(c);
}

Kết quả:

Hello Anest

Lưu ý: khi sử dụng hàm strcpy() hãy khai báo thư viên <string.h>

Đọc chuỗi từ người dùng

Chúng ta có thể sử dụng hàm scanf() để đọc một chuỗi.

Hàm scanf() giúp ta đọc chuỗi ký tự cho đến khi nó gặp khoảng trắng (dấu cách, dòng mới, tab,...).

Ví dụ:

#include <stdio.h>
int main()
{
  char name[20];
  printf("Enter name: ");
  scanf("%s", name);
  printf("Your name is %s.", name);
  return 0;
}

kết quả:

Enter name: Anest Academy
Your name is Anest.

Mặc dù Anest Academy đã được nhập tại chương trình trên nhưng chỉ Anest được lưu trữ tại string name, đó là vì có một khoảng trắng đằng sau Anest

Vậy làm thế nào để đọc một dòng văn bản?

Chúng ta sử dụng hàm fgets() để đọc một dòng văn bản

Ví dụ:

#include <stdio.h>
int main()
{
  char name[30];
  printf("Enter name: ");
  fgets(name, sizeof(name), stdin);
  printf("Name: ");
  puts(name);
  return 0;
}

Kết quả:

Enter name: Anest Academy
Name: Anest Academy

Tại chương trình trên ta đã sử dụng hàm fgets() để đọc một chuỗi văn bản từ người dùng và hàm puts() để hiển thị văn bản đó

fgets(name, sizeof(name), stdin);
//code
puts(name);

sizeof(name) sẽ mang giá trị là 30, do đó chúng ta có thể đọc được một chuỗi tối đa 30 kí tự

Truyền chuỗi vào hàm trong C

Các chuỗi có thể được truyền cho một hàm theo cách tương tự như các mảng.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
void displayString(char str[]);

int main()
{
  char name[50];
  printf("Enter string: ");
  fgets(name, sizeof(name), stdin);
  displayString(name);
  return 0;
}
void displayString(char str[])
{
  printf("String Output: ");
  puts(str);
}

Kết quả:

Enter string: Anest Academy
String Output: Anest Academy

Tại đây chúng ta truyền một chuỗi name vào hàm displayString()

displayString(name);

Chuỗi và con

Ví dụ

#include <stdio.h>

int main(void) {
 char name[] = "Anest Academy";

 printf("%c", *name);
 printf("%c", *(name+1));
 printf("%c", *(name+8));

 char *namePtr;
 printf("\n");

 namePtr = name;
 printf("%c", *namePtr);
 printf("%c", *(namePtr+1));
 printf("%c", *(namePtr+8));
}

Kết quả:

Ana
Ana
Bài trước
left Bài trước
left Con trỏ làm tham số cho hàm
Bài tiếp theo
Thao tác với chuối trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team