Trang chủKhóa học C

Comment trong C

0 phút đọc

Comment có thể được sử dụng để giải thích một đoạn code trong C và để làm cho nó dễ đọc - dễ hiểu hơn. Nó cũng có thể được sử dụng để tạm dừng việc thực thi khi kiểm tra một đoạn code thay thế.

Comment một dòng trong C

Comment một dòng bắt đầu bằng hai dấu gạch chéo //.

Bất kỳ văn bản nào nằm giữa // đến cuối dòng đều bị C bỏ qua (sẽ không được thực thi).

Ví dụ:

#include <stdio.h>
int main() {
  // This is a comment
  printf("Hello World!");
}

Ví dụ này sử dụng một comment ở cuối dòng code:

#include <stdio.h>
int main() {
  printf("Hello World!"); // This is a comment
}

Comment nhiều dòng trong C

Comment nhiều dòng bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */.

Mọi văn bản giữa /**/ sẽ bị C bỏ qua.

Ví dụ này sử dụng một comment nhiều dòng (một khối comment) để giải thích đoạn code:

#include <stdio.h>
int main() {
  /* The code below will print the words Hello World
    to the screen, and it is amazing */
  printf("Hello World!");
}

Vậy nên dùng single hay multi-line comments

Điều này tùy thuộc vào cách sử dụng của mỗi người. Thông thường, chúng ta nên sử dụng // cho các comment ngắn và /* */ cho những comment dài cần phải xuống nhiều dòng.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Bình luận

Youtube TechMely