Comment trong C

Comments có thể được sử dụng để giải thích một đoạn code trong C và để làm cho nó dễ đọc - dễ hiểu hơn. Nó cũng có thể được sử dụng để tạm dừng việc thực thi khi kiểm tra một đoạn code thay thế.

Comment một d trong C

Comments một dòng bắt đầu bằng hai dấu gạch chéo //.

Bất kỳ văn bản nào nằm giữa // đến cuối dòng đều bị C bỏ qua (sẽ không được thực thi).

Ví dụ:

#include <stdio.h>

int main() {

  // This is a comment
  printf("Hello World!");
}

Ví dụ này sử dụng một comment ở cuối dòng code:

#include <stdio.h>

int main() {

  printf("Hello World!"); // This is a comment
}

Comment nhiều dòng trong C

Comment nhiều dòng bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */.

Mọi văn bản giữa /**/ sẽ bị C bỏ qua.

Ví dụ này sử dụng một comment nhiều dòng (một khối comment) để giải thích đoạn code:

#include <stdio.h>

int main() {

  /* The code below will print the words Hello World
    to the screen, and it is amazing */
  printf("Hello World!");
}

Vậy nên dùng single hay multi-line comments

Điều này tuỳ thuộc vào cách sử dụng của mỗi người. Thông thường, chúng ta nên sử dụng // cho các comment ngắn và /* */ cho những comment dài cần phải xuống nhiều dòng.

Bài trước
left Bài trước
left Keywords và Escape Sequences trong C
Bài tiếp theo
Biến và hằng số trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team