Giới thiệu mảng trong C

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách làm việc với mảng:

 • Khai báo mảng
 • Truy cập vào phần tử của mảng
 • Khởi tạo mảng
 • Thay đổi giá trị phần tử của mảng
 • Nhập xuất phần tử mảng

Khai mảng trong C

Syntax:

dataType arrayName[arraySize]

Ví dụ:

int number[10]

Tại đây, chúng ta đã khai báo một mảng number thuộc loại int. Và kích thước của nó là 10. Có nghĩa là, nó có thể chứa 10 giá trị int.

Điều quan trọng cần lưu ý là không thể thay đổi kích thước và kiểu của một mảng sau khi nó được khai báo.

Truy cập vào các phần tử của mảng trong C

Chúng ta có thể truy cập các phần tử của một mảng theo các chỉ số.

Giả sử chúng ta đã khai báo một mảng number như trên. Phần tử đầu tiên là number[0], phần tử thứ hai là number[1] và như thế.

Take note:

 • Mảng có 0 là chỉ mục đầu tiên, không phải 1. Trong ví dụ này, number[0] là phần tử đầu tiên.
 • Nếu kích thước của một mảng là n, thì để truy cập phần tử cuối cùng, n-1 chỉ mục được sử dụng. Trong ví dụ này, number[4] là phần tử cuối cùng

Khởi tạo một mảng trong

Chúng ta có thể khởi tạo mảng trong quá trình khai báo.

int number[5] = {10, 15, 13, 31, 56};

Hoặc chúng ta cũng có thể khởi tạo mảng theo cách này

int number[] = {10, 15, 13, 31, 56};

Ở đây, chúng ta chưa khai báo kích thước. Tuy nhiên, trình biên dịch biết kích thước của nó là 5 vì chúng ta đang khởi tạo nó với 5 phần tử.

Lúc này ta có các giá trị được lưu vào các biến

Phần tửGiá trị
number[0]10
number[1]15
number[2]13
number[3]31
number[4]56

Thay đổi giá trị của mảng trong C

int number[5] = {10, 15, 13, 31, 56};

// thay đổi giá trị phần tử đầu tiên thành -10
mark[0] = -10;

// thay đổi giá trị phần tử thứ 4 thành 6
mark[3] = 6;

Nhập và xuất các phần tử trong mảng

Để nhập giá trị cho các phần tử trong mảng chúng ta sử dụng vòng lặp for để duyệt mảng và gán giá trị lần lượt cho các phần tử hoặc chỉ định ra phần tử nhập giá trị trực tiếp scanf("%d", &number[2]);

Tương tự để in ra các phần tử trong mảng chúng ta sử dụng vòng lặp for để duyệt mảng và in lần lượt các phần tử hoặc chỉ định ra phần tử in printf("%d", number[2]);

Ví dụ:

#include <stdio.h>

int main() {
  int number[5];

  printf("Enter 5 integer numbers: ");

  for(int i = 0; i < 5; ++i) {
    scanf("%d", &number[i]);
  }

  printf("\nDisplay array: ");

  for(int i = 0; i < 5; ++i) {
    printf("%d ", number[i]);
  }
  return 0;
}

Kết quả:

Enter 5 integer numbers: 1
4
3
5
6

Display array: 1 4 3 5 6
Bài trước
left Bài trước
left Bài tập về hàm trong C
Bài tiếp theo
Mảng đa chiều trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team