Trang chủKhóa học

Input trong C

0 phút đọc

Chúng ta đã được tìm hiểu về cách khởi tạo, gán giá trị và in ra giá trị của biến, nhưng thực tế trong một chương trình, các giá trị cần được người dùng nhập từ bàn phím vào để tính toán hay sử dụng.

Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ sang tìm hiểu về cách lấy giá trị nhập từ bàn phím và gán vào cho một biến cụ thể trong C thông qua hàm scanf().

Trong ngôn ngữ lập trình C, hàm scanf() được sử dụng để đọc vào ký tự, chuỗi, các giá trị số mà người dùng nhập từ bàn phím.

Nhập một giá trị từ bàn phím

Chúng ta cùng xem qua ví dụ sau:

#include <stdio.h>
int main() {
  int n; // khai báo nhưng không gán giá trị cho n
  printf("Enter n: "); // in ra thông báo cho người dùng biết sẽ phải làm gì
  scanf("%d", &n);   // cú pháp của hàm scanf()
  printf("%d", n);   // in ra giá trị của n
}

Các bạn có thể thấy hàm scanf() có các thành phần khá giống với hàm printf(). Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết.

Trong hàm scanf() có 2 phần chính:

 • "%d" - định dạng này chúng ta đã nói ở phần in ra giá trị của biến, trong hàm scanf() nó có ý nghĩa để báo cho hàm scanf() sẽ nhận vào từ bàn phím kiểu giá trị nào. Ví dụ trên là muốn lấy giá trị một số nguyên từ bàn phím nên chúng ta dùng %d, nếu bạn muốn lấy một giá trị float thì cần thay thế %d bằng %f...
 • &n - phần này có ý nghĩa báo cho hàm scanf() sẽ gán giá trị vừa nhận được cho biến nào, ở đây là biến n và chúng ta cần viết thêm ký tự & trước biến muốn gán giá trị vào.
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely