Khóa học c

Switch case trong C

0 phút đọc

Lệnh switch-case cũng gần tương tự như if-else mà chúng ta đã được tìm hiểu ở bài trước. Nghĩa là nó có nhiều điều kiện, chương trình chúng ta duyệt từng điều kiện từ trên xuống dưới, nếu thỏa mãn điều kiện nào thì đoạn code bên trong điều kiện đó sẽ được thực thi.

 • switch-case là một cấu trúc điều khiển và rẽ nhánh hoàn toàn có thể thay thế được if-else.
 • Việc sử dụng switch-case sẽ giúp code của chúng ta dễ viết và dễ đọc hơn.
 • Sử dụng switch-case sẽ cho hiệu năng tốt hơn so với sử dụng if-else.

Dưới đây là cú pháp của lệnh switch-case

switch (expression) {
  case constant1:
    // statements 1
    break;
  case constant2:
    // statements 2
    break;
    .
    .
    .
  default:
    // default statements
}
 • switch sẽ so sánh giá trị của expression với mỗi case (trường hợp) bên trong nó.
 • Từ khóa break được sử dụng để kết thúc một case trong câu lệnh switch.
 • Case default sẽ được thực hiện nếu không có case nào khớp giá trị với expression. Trong khối lệnh switch có thể có một case default hoặc không có.
 • Nếu có một case nào đó khớp giá trị với expression, các khối lệnh tương ứng của case đó sẽ được thực hiện cho tới khi gặp từ khóa break.

Lưu ý:

 • Các giá trị của mỗi case phải cùng kiểu dữ liệu với giá trị của expression.
 • expression phải bắt buộc là giá trị hằng, có thể là biểu thức nhưng kết quả cần là hằng số.
 • Giá trị của các case là một hằng số và các giá trị của các case phải khác nhau.
 • Số lượng các case là không giới hạn nhưng chỉ có thể có duy nhất một default.
 • Từ khóa break có thể sử dụng hoặc không. Nếu không được sử dụng thì chương trình sẽ không kết thúc khi đã thực hiện hết khối lệnh của case đó. Thay vào đó, nó sẽ thực hiện tiếp các khối lệnh của case tiếp theo cho đến khi gặp từ khóa break hoặc dấu } cuối cùng của cấu trúc switch-case.
 • Cho phép switch-case lồng nhau, tuy nhiên không khuyến khích vì nó làm cho chương trình chúng ta phức tạp và khó đọc hơn thôi.

Dưới đây là sơ đồ khối mô tả hoạt động của lệnh switch-case

Switch case trong C

Ví dụ minh họa:

#include <stdio.h>

int main() {

  int day;

  printf("Enter the day: ");
  scanf("%d", &day);

  switch (day) {
    case 2:
      printf("Monday");
      break;
    case 3:
      printf("Tuesday");
      break;
    case 4:
      printf("Wednesday");
      break;
    case 5:
      printf("Thursday");
      break;
    case 6:
      printf("Friday");
      break;
    case 7:
      printf("Saturday");
      break;
    case 8:
      printf("Sunday");
      break;
    default:
  	  printf("Only enter 2 -> 8.");
  }
}

Kết quả

Enter the day: 6
Friday

Nếu nhập một giá trị không có trong các case, case default sẽ được chạy:

Kết quả

Enter the day: 12
Only enter 2 -> 8.

Cùng xem thêm một ví dụ khác sử dụng kiểu char.

#include <stdio.h>

int main () {

  char grade;

  printf("Enter grade: ");
  scanf("%c", &grade);

  switch(grade) {
    case 'A':
      printf("Excellent!\n");
      break;
    case 'B':
    case 'C':
      printf("Well done.\n");
      break;
    case 'D':
      printf("You passed.\n");
      break;
    case 'F':
      printf("Better try again.\n");
      break;
    default:
      printf("Invalid grade.\n");
  }

  printf("Your grade is %c\n", grade);
}

Kết quả

Enter grade: B
Well done.
Your grade is B

Ở ví dụ này case B chúng ta không dùng break; - vì vậy khi chọn B (không có break; chặn lại) nó sẽ chạy xuống thực hiện code trong case C và in ra Well done.. Có nghĩa là khi chọn B hay C đều cho ra một kết quả giống nhau.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely