Trang chủKhóa học

Thao tác với chuỗi trong C

0 phút đọc

Trong bài học này, ta sẽ học cách thao tác với các chuỗi trong C bằng cách sử dụng các hàm thư viện như gets(), puts(), strlen() v.v. Ta cũng sẽ học cách lấy chuỗi từ người dùng và thực hiện các thao tác trên chuỗi.

Các hàm tương tác với chuỗi trong C

Chúng ta cần phải thường xuyên thao tác các chuỗi tùy theo nhu cầu của đề bài. Hầu hết, việc ta thao tác chuỗi có thể được thực hiện thủ công nhưng điều này làm cho việc lập trình trở nên phức tạp.

Để giải quyết vấn đề này, C hỗ trợ một số lượng lớn các hàm xử lý chuỗi trong thư viện string.h.

Một số hàm xử lý chuỗi thường được sử dụng:

HàmMục đích
strlen()tính độ dài chuỗi
strcpy()sao chép một chuỗi sang chuỗi khác
strcmp()so sánh hai chuỗi
strcat()nối hai chuỗi
strlwr()chuyển đổi chuỗi thành chữ thường
strupr()chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa
#include <string.h>

gets(), puts()

Các hàm gets()puts() là hai hàm chuỗi để lấy đầu vào chuỗi từ người dùng và hiển thị chuỗi đó.

Ví dụ:

#include<stdio.h>
int main()
{
  char name[30];
  printf("Enter name: ");
  gets(name);
  printf("Name: ");
  puts(name);
  return 0;
}
Kết quả

Enter name: Hello Kungfutech Name: Hello Kungfutech

Mặc dù hai hàm gets()puts() là các hàm xử lí chuỗi nhưng chúng đều được khai báo trong thư viện <stdio.h>

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely