Thao tác với chuối trong C

Trong bài học này, ta sẽ học cách thao tác với các chuỗi trong C bằng cách sử dụng các hàm thư viện như gets(), puts(), strlen() v.v. Ta cũng sẽ học cách lấy chuỗi từ người dùng và thực hiện các thao tác trên chuỗi.

Các hàm tương tác với chuỗi trong C

Chúng ta cần phải thường xuyên thao tác các chuỗi tùy theo nhu cầu của đề bài. Hầu hết, việc ta thao tác chuỗi có thể được thực hiện thủ công nhưng điều này làm cho việc lập trình trở nên phức tạp.

Để giải quyết vấn đề này, C hỗ trợ một số lượng lớn các hàm xử lý chuỗi trong thư viện string.h.

Một số hàm xử lí chuỗi thường được sử dụng

HàmMục đích
strlen()tính độ dài chuỗi
strcpy()sao chép một chuỗi sang chuỗi khác
strcmp()so sánh hai chuỗi
strcat()nối hai chuỗi
strlwr()chuyển đổi chuỗi thành chữ thường
strupr()chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa

Lưu ý: trước khi dùng các hàm xử lí chuỗi trên thì hãy khai báo thư viện chuỗi bằng syntax:

#include <string.h>

gets(), puts()

Các hàm gets()puts() là hai hàm chuỗi để lấy đầu vào chuỗi từ người dùng và hiển thị chuỗi đó

Ví dụ:

#include<stdio.h>

int main()
{
  char name[30];
  printf("Enter name: ");
  gets(name);
  printf("Name: ");
  puts(name);
  return 0;
}

Kết quả:

Enter name: Hello Anest
Name: Hello Anest

Mặc dù hai hàm gets()puts() là các hàm xử lí chuỗi nhưng chúng đều được khai báo trong thư viện <stdio.h>

Bài trước
left Bài trước
left Strings trong C
Bài tiếp theo
Bài tập thao tác với chuỗi trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team