Khóa học c

Thư viện toán trong C

0 phút đọc

Chúng ta đã từng sử dụng 2 hàm printf()scanf() trong thư viện stdio.h. Các bạn phải hiểu rằng còn nhiều thư viện khác nữa, mỗi thư viện sẽ chứa những hàm với những cụm chức năng riêng biệt.

Và ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu qua những phép tính toán đơn giản trong C, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những phép tính toán phức tạp hơn và hiệu quả hơn thông qua một thư viện hỗ trợ mới là math.h, nó chứa những hàm xử lý toán học đã được viết trước.

Các hàm xử lý toán học trong thư viện math.h

STT Tên hàm Mô tả
1 double cos(double x) Trả về cos của một góc radian x.
2 double sin(double x) Trả về sin của một góc radian x.
3 double exp(double x) Trả về giá trị của e mũ x.
4 double ldexp(double x, int exponent) Trả về x * 2^exp.
5 double log(double x) Trả về logarit tự nhiên (logarit cơ số) của x.
6 double log10(double x) Trả về logarit trong (logarit cơ số 10) của x.
7 double pow(double x, double y) Trả về x mũ y.
8 double sqrt(double x) Trả về căn bậc hai của x.
9 double ceil(double x) Trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng x.
10 double fabs(double x) Trả về giá trị tuyệt đối của x.
11 double floor(double x) Trả về giá trị nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x.
12 double fmod(double x, double y) Trả về số dư còn lại của x chia cho y.

Một số ví dụ minh hoạ:

Hàm fabs trong C

Hàm này sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số, trong toán học viết là | |.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

  int a;
  a = fabs(-5);

  printf("a = %d", a);
}

Kết quả

a = 5

Hàm ceil trong C

Hàm này sẽ trả về giá trị dạng số nguyên nếu như ta đưa cho nó một số thực. Hay chúng ta còn gọi là làm tròn số, nhưng hàm ceil sẽ luôn làm tròn giá trị lên (tăng giá trị).

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

  int a;
  int b;

  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);

  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

Kết quả

a = 6, b = 6

Hàm floor trong C

Trái ngược với hàm ceil, hàm floor sẽ luôn làm tròn giá trị xuống (giảm giá trị).

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

  int a;
  int b;

  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);

  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

Kết quả

a = 5, b = 5

Hàm pow trong C

Hàm này cho phép tính lũy thừa một số. Chúng ta phải chỉ ra cho nó 2 giá trị: số hạng và cấp lũy thừa của số đó. Đây là cấu trúc của hàm này:

pow(number, exponential)

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

  int a = 4;
  int b = 3;

  int c = pow(a, b); // tương đương pow(4, 3) <=> 4^3

  printf("c = %d", c);
}

Kết quả

c = 64

Hàm sqrt trong C

Hàm này sẽ tính căn bậc 2 của một số được truyền vào. Giá trị trả về có thể là số nguyên hoặc số thập phân.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

  int a;
  double b;

  a = sqrt(9);
  b = sqrt(15);

  printf("a = %d, b = %lf", a, b);
}

Kết quả

a = 3, b = 3.872983

Hàm exp trong C

Hàm này sẽ tính exponential, hay còn gọi là lũy thừa cơ số e. Trả về giá trị là một số thập phân.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

  double a;

  a = exp(5); // tương đương e^5

  printf("a = %lf", a);
}

Kết quả

a = 148.413159

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Ưu điểm và nhược điểm của kiểm thử tính hữu dụng là gì?

entry

Các loại mẫu thử là gì?

entry

Tại sao các thuật toán sắp xếp quan trọng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào