Vòng lặp for trong C

Vòng lặp for được sử dụng để duyệt qua các phần tử trong một tập hợp. Nó thường được sử dụng khi bạn có một khối câu lệnh cần được thực thi n lần, có nghĩa là bạn biết được số lượng vòng lặp cần thực hiện.

Cấu trúc vòng lặp for trong C

for (khởi tạo giá trị biến lặp; điều kiện lặp; cập nhật biến lặp) {

  // statements inside the body of loop
}

Ví dụ:

for (int i = 0; i <= 10; i++) {

  // statements inside the body of loop
}

Vòng lặp hoạt động như thế nào?

Vòng lặp hoạt động như thế nào

 • Bước 1: Khởi tạo giá trị biến lặp, chỉ thực hiện 1 lần duy nhất
 • Bước 2: Kiểm tra điều kiện lặp, nếu điều kiện bằng false thì kết thúc vòng lặp.
 • Bước 3: Tuy nhiên, nếu biểu thức kiểm tra bằng true, các câu lệnh bên trong phần thân của vòng lặp for được thực thi.
 • Bước 4: Cập nhật giá trị biến lặp và quay trở lại bước 2 để kiểm tra.

Quá trình này diễn ra cho đến khi biểu thức điều kiện (bước 2) kiểm tra là false. Khi biểu thức điều kiện kiểm tra là false, vòng lặp chấm dứt.

Luồng của vòng lặp for

Luồng của vòng lặp for

Example

Ví dụ 1:

In ra các số từ 1 đến 10.

#include <stdio.h>

int main() {

  for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    printf("%d\n", i);
  }

  printf("End loop!\n");
}

Kết quả:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
End loop!

Giải thích:

 • Bước 1. Gán biến lặp i = 1 - thực hiện 1 lần duy nhất
 • Bước 2. Kiểm tra điều kiện (i = 1) < 10true
 • Bước 3. Do kiểm tra điều kiện true → Thực hiện thân vòng lặp for → in ra giá trị của i
 • Bước 4. Gọi tới i++ → tăng i lên 1 đơn vị → lúc này i = 2
 • Bước 5. Quay lại bước 2 và chạy lại
 • Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại bước 2 đến bước 5 cho đến khi i = 11, lúc này bước 2 sẽ trả về false → Kết thúc luôn vòng lặp.

Ví dụ 2:

In ra các số chẵn từ 1 đến 10.

#include <stdio.h>

int main() {

  for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
      printf("%d\n", i);
    }
  }

  printf("End loop!\n");
}

Kết quả:

2
4
6
8
10
End loop!

Chúng ta còn có một cách khác là sửa lại vòng lặp như sau:

#include <stdio.h>

int main() {

  for (int i = 2; i <= 10; i = i + 2) {
    printf("%d\n", i);
  }

  printf("End loop!\n");
}

Ví dụ 3:

Tính tổng các số từ 1 đến 10.

#include <stdio.h>

int main() {

  int sum = 0;
  for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    sum += i;
  }

  printf("sum = %d\n", sum);
  printf("End loop!\n");
}

Kết quả:

sum = 55
End loop!
Bài trước
left Bài trước
left Switch case trong C
Bài tiếp theo
Vòng lặp while trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team