Vòng lặp lồng nhau trong C

Vòng lặp lồng nhau có nghĩa là một câu lệnh vòng lặp nằm bên trong một câu lệnh vòng lặp khác.

Cấu trúc lặp for lồng nhau nhau trong C

for (initialization; condition; increment) {

  for (initialization; condition; increment) {

    // statement of inside loop
  }

  // statement of outer loop
}

Cấu trúc lặp while lồng nhau nhau trong C

while (condition) {

  while (condition) {

    // statement of inside loop
  }

  // statement of outer loop
}

Cấu trúc do-while lồng nhau trong C

do {

  do {

    // statement of inside loop
  } while (condition);

  // statement of outer loop
} while (condition);

Lưu ý: Không có quy tắc nào rằng là một vòng lặp phải được lồng trong đúng loại của nó. Trong thực tế, có thể có bất kỳ loại vòng lặp nào được lồng bên trong bất kỳ loại vòng lặp nào khác và với bất kỳ cấp độ nào.

Ví dụ:

do {

  while (condition) {

   for (initialization; condition; increment) {

     // statement of inside for loop
   }

   // statement of inside while loop
  }

  // statement of outer do-while loop
} while (condition);
Bài trước
left Bài trước
left Vòng lặp while trong C
Bài tiếp theo
Câu lệnh break trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team