Trang chủKhóa học

Vòng lặp lồng nhau trong C

0 phút đọc

Vòng lặp lồng nhau có nghĩa là một câu lệnh vòng lặp nằm bên trong một câu lệnh vòng lặp khác.

Cấu trúc lặp for lồng nhau nhau trong C

for (initialization; condition; increment) {
  for (initialization; condition; increment) {
    // statement of inside loop
  }
  // statement of outer loop
}

Cấu trúc lặp while lồng nhau nhau trong C

while (condition) {
  while (condition) {
    // statement of inside loop
  }
  // statement of outer loop
}

Cấu trúc do-while lồng nhau trong C

do {
  do {
    // statement of inside loop
  } while (condition);
  // statement of outer loop
} while (condition);

Ví dụ:

do {
  while (condition) {
   for (initialization; condition; increment) {
     // statement of inside for loop
   }
   // statement of inside while loop
  }
  // statement of outer do-while loop
} while (condition);
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely