Khóa học c

Vòng lặp lồng nhau trong C

0 phút đọc

Vòng lặp lồng nhau có nghĩa là một câu lệnh vòng lặp nằm bên trong một câu lệnh vòng lặp khác.

Cấu trúc lặp for lồng nhau nhau trong C

for (initialization; condition; increment) {

  for (initialization; condition; increment) {

    // statement of inside loop
  }

  // statement of outer loop
}

Cấu trúc lặp while lồng nhau nhau trong C

while (condition) {

  while (condition) {

    // statement of inside loop
  }

  // statement of outer loop
}

Cấu trúc do-while lồng nhau trong C

do {

  do {

    // statement of inside loop
  } while (condition);

  // statement of outer loop
} while (condition);

Lưu ý

Không có quy tắc nào rằng là một vòng lặp phải được lồng trong đúng loại của nó. Trong thực tế, có thể có bất kỳ loại vòng lặp nào được lồng bên trong bất kỳ loại vòng lặp nào khác và với bất kỳ cấp độ nào.

Ví dụ:

do {

  while (condition) {

   for (initialization; condition; increment) {

     // statement of inside for loop
   }

   // statement of inside while loop
  }

  // statement of outer do-while loop
} while (condition);
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) là gì?

entry

Sự khác nhau giữa nullundefined trong Javascript?

entry

Bạn biết gì về ký hiệu big-O (big-O notation) và bạn có thể cho biết một số ví dụ liên quan đến các cấu trúc dữ liệu khác nhau?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào